Leefbaar Ridderkerk 15 Jaar

Lettergrootte:

taart 1Ridderkerk, 9 mei 2016

De leden van Leefbaar Ridderkerk hebben afgelopen maandag tijdens de Algemene Ledenvergadering stil gestaan bij het 15-jarig jubileum van Leefbaar Ridderkerk.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering blikte Bestuursvoorzitter Ben Neuschwander terug naar 17 april 2001, de dag waarop de oprichtingsakte werd ondertekend.

Ook Fractievoorzitter Gert van Nes benadrukte dat Leefbaar in haar 4e raadsperiode vast moet houden aan haar eigen koers, waarbij de belangen van de inwoners van Ridderkerk voorop staan. De avond werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje.
Leefbaar Ridderkerk werd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wederom de grootste partij in Ridderkerk en vormt samen met ChristenUnie, CDA en SGP een coalitie

Windenergie in Ridderkerk

Lettergrootte:

Windturbine-Tienen-522x391Voorzitter,

Molenwaard en Alblasserdam kijken met afgrijzen naar de plannen om in buurgemeente Ridderkerk eventueel windmolens te plaatsen. Volgens de twee Alblasserwaardse gemeenten zullen die masten het 'karakteristieke beeld' van molendorp Kinderdijk 'ernstig verstoren'.

Om die reden hebben ze samen met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk bij de provincie Zuid-Holland een zogeheten zienswijze ingediend bij de provincie. Die onderzoekt op 32 plaatsen of dat mogelijk is.  

Wat betreft het ons voorliggende raadsvoorstel, met betrekking tot de in te dienen zienswijze kan Leefbaar Ridderkerk hier kort en bondig over zijn.

Natuurlijk realiseren ook wij dat er in het gebied van de voormalige stadsregio meer plekken nodig zijn om windturbines te plaatsen om de energiedoelstelling te bereiken.

Maar op Ridderkerks grondgebied is het met de plaatsing van 3 windturbines in Nieuw Reijerwaard meer dan genoeg, zoals ook al eerder opgemerkt zouden meer windturbines een te grote aantasting van de leefomgeving betekenen.

Wij kunnen ons vinden achter deze in te dienen zienswijze, met slechts een paar aanvullingen.

Deze zijn neergelegd in de twee amendementen van de VVD waarvan Leefbaar Ridderkerk mede indiener is.

 

Bijdrage Gert van Nes Leefbaar Ridderkerk zienswijze partiele herziening VRM windenergie Zuid-Holland raadsvergadering 26 november 2015

Bewegend Verbinden

Lettergrootte:

handen 0Ridderkerkse kadernota Sport en Bewegen 2015-2020

Voorzitter,

De huidige Sportnota Ridderkerk is niet meer actueel en is, gezien de landelijke en lokale ontwikkelingen op dit gebied, wel aan vernieuwing toe.
Maar het is niet een sportnota zoals we gewend waren, tal van ontwikkelingen bieden aanleiding om de voorliggende nota bewegend verbinden op te stellen.

De titel bewegend verbinden roept bij mij echter wel bepaalde beelden op, maar daar zal ik wel volkomen naast zitten.

Het is een kadernota zoals ook in het raadsvoorstel wordt omschreven.

in 2013 is gestart met een interactief proces met de maatschappelijke partners binnen onze gemeente. De inbreng was veelal van operationele aard.
Het ontbreken van een duidelijke visie vanuit de gemeente was een veel gehoord punt. *(waar hebben we dit al meer gehoord ?)

Vraag: Is het juist dat u hierdoor de visie heeft gewijzigd in een kadernota en heeft het college een visie op Sport en Bewegen ?

Er wordt gesproken over ruimte bieden voor de partners en burgers om zelf te opereren, en daar waar hulp noodzakelijk is zal de gemeente als aanjager en regievoerder optreden.
Vraag: kunt u hierbij voorbeelden noemen ?

Uit de bijdragen bleek dat er nadrukkelijk behoefte is aan nieuwe kaders waaraan ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen kunnen worden getoetst.
Daarom zegt u in het voorstel dat er bewust gekozen is om eerst de kaders vast te stellen om vervolgens een gedragen uitvoeringsplan te kunnen ontwikkelen.

Na vaststelling van deze kadernota zal er een uitvoeringsprogramma samen met de partners worden ontwikkeld.
vraag : kan de wethouder hier iets over zeggen ? en hoe dit dan in z'n werk gaat.

Deze kadernota gaat niet alleen over sport maar ook over bewegen want een actieve leefstijl kan leiden tot een gezond lichaam, minder lichamelijke en psychische klachten Daar kan leefbaar Ridderkerk zich in vinden.
Sporten kan bij een vereniging of op school maar ook individuele sporters dienen de mogelijkheid te hebben ongeorganiseerd hun conditie op peil te houden of hun lichaam te teisteren door in weer en wind hun favoriete hardloop rondje Ridderkerk te doen.

De rijksoverheid heeft sport en bewegen hoog op de agenda staan, Zij hanteert de insteek dat bewegen verder reikt dan het sporten en vraagt verbindingen te leggen met andere beleidsvelden.
In de uitvoering zullen ongetwijfeld een aantal ontwikkelingen aandacht moeten krijgen:
Sport en bewegen in de buurt, inzet van buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen, sportimpuls en niet te vergeten het jeugdsportfonds; hieruit kunnen kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens gebruik van maken. Leefbaar Ridderkerk vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol dient te hebben.

Ambities:

Er wordt aangegeven dat er duidelijke kaders en richting wordt aangegeven aan de partners, collega's en burgers.
Maar de nota geeft ook aan welke ambities en wensen het college per beleidsveld heeft

Denk hierbij aan: Jeugdzorg – Participatiewet – WMO.
Leefbaar Ridderkerk is benieuwd hoe deze beleidsvelden in samenhang kunnen worden gebracht, vooral Sport en Bewegen in relatie tot de participatiewet.
voorbeelden genoeg; zoals tegenprestaties om vrijwilligerswerk te doen bij sportverenigingen, of zoals in Rotterdam plaatsvindt mensen fit te krijgen door middel van een programma waarin mensen zonder werk een paar keer per week overdag gaan sporten met als doel een gezonde en fitte indruk te verkrijgen.

Ten aanzien van de sportverenigingen in Ridderkerk;
Het lidmaatschap is laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde, Het is evenwel een zaak van de vereniging om zich zelf te profileren, dat is geen taak van de overheid.
Waar we wel in kunnen sturen is de kwaliteit van de accommodaties.

Over het algemeen is die in Ridderkerk goed te noemen, ambities van verenigingen moeten we koesteren, ook wanneer er sprake is van multifunctionaliteit zullen we als gemeente hierbij een faciliterende rol hebben en niet zo zeer een dirigerende rol.

Dit jaar zal er ook nog het accommodatie onderzoek plaatsvinden, wellicht komt er dan ook nog voor eens en voor altijd duidelijkheid voor KCR over een andere locatie/accommodatie.

Tot slot voorzitter:

Ik heb in de commissie al aan de wethouder aangegeven dat wij graag in kaart gezien zouden hebben waar de gemeente Ridderkerk op gebied van Sportparticipatie staat en waar we uiteindelijk naar toe zouden willen.

Ter verduidelijking : 2015 doen x % inwoners aan sport en door een aantal maatregelen te treffen willen we de sportparticipatie verhogen in bv 2017 met xx %

Vraag: zou u dit willen overwegen ?

In deze nota is de visie uitgewerkt in ambities en uitgangspunten, en
Leefbaar Ridderkerk is zeer benieuwd naar het uitvoeringsprogramma,
en stemmen in met deze nota.

Dank u

Tijdelijk gebruik Molensteeg 34 / 36

Lettergrootte:

molensteeg
Raadsvergadering 3 maart 2015,

Wij van Leefbaar Ridderkerk keken even verbaasd op toen wij het nu te behandelen voorstel onder ogen kregen, een voorstel om het voorlopige behoud van een waardevol pand c.q. panden. Want het is nog niet zo lang geleden dat hier in de Raadszaal door Leefbaar Ridderkerk is gezegd dat er de laatste jaren of zeg maar de laatste decennia al genoeg waardevols, tenminste als het om waardevolle panden in Ridderkerk gaat, naar de filistijnen is geholpen.

Maar het lijkt er nu op dat dit College na de behandeling van het erfgoedbeleid, waar duidelijk naar voren kwam dat particuliere bezitters van waardevolle panden binnen onze gemeente haar bezit beter verzorgen dan wat de gemeente tot nog toe heeft gedaan, dat dit College het licht heeft gezien.
In ieder geval wordt voorlopig de belofte uit het coalitieakkoord dat we zuinig zullen zijn op cultuur-historische pareltjes en deze zo goed mogelijk dienen te bewaren nagekomen.

Voorlopig ja, want als we akkoord gaan met het voorliggende voorstel is dat nog geen definitief besluit, iets wat Leefbaar Ridderkerk liever had gezien.
Helaas worden de panden waar het over gaat nog niet bestempeld als Gemeentelijk Monument waardoor het toch nog op termijn gemakkelijk mogelijk blijft dat de panden worden gesloopt.

En sloop daar hebben we in Ridderkerk ervaring mee, als ik zo voor mij uitkijk en door muren heen zou kunnen kijken dan zou ik een grote lege plek zien, een plek waar eens een bijzonder karakteristiek gebouw heeft gestaan en voor mij persoonlijk ook een waardevol gebouw immers mijn lagereschooltijd, zo noemde je dat toen, heb ik daar doorgebracht.

Als ik nu bedenk hoe mooi een gerestaureerde Kuyperschool eruit zou kunnen hebben gezien dan moet ik opletten dat ik niet wordt overmand door emotie.
Vaak wordt gezegd dat omkijken naar wat is geweest geen nut heeft maar nu lijkt het er toch op dat we van het verleden hebben geleerd, misschien moeten we toch wat vaker achterom kijken.

Voorzitter, de kosten om het pand nr.34 voor tijdelijke verhuur geschikt te maken zijn niet terug te verdienen op de mogelijke huurder, op zich jammer maar het bedrag is niet van een dusdanige hoogte dat deze wat Leefbaar Ridderkerk betreft onoverkomelijk is om met het voorstel in te stemmen.
En als we het toch over kosten hebben in de stukken valt te lezen dat wanneer het pand nr.34 leeg zou blijven staan er kosten moeten worden gemaakt voor beveiliging hadden we dat bij andere panden ook maar gedaan !!

Onwetendheid over het ware maakt dat je in het duister tast, dat geld ook nu want na de beantwoording van de vele vragen in de commissie hebben wij toch nog wat vragen aan de wethouder.

Ten eerste; wat hebben wij de beoogde burger die graag zijn geboortehuis wil gaan bewonen nu meer te bieden dan gebakken lucht, want we weten nog niet wat er in de toekomst met het pand gaat gebeuren.

Ten tweede: Er moeten kosten gemaakt worden voor tijdelijke bewoning welke niet kunnen worden terugverdiend op een tijdelijke gebruiker, is een deel van de kosten wel te verhalen als er na tijdelijk verhuur van permanente verhuur of verkoop sprake zal zijn.

Ten derde: Als we besluiten het pand nr34 nu leeg te laten staan dan wordt gesteld dat ter voorkoming van vandalisme en/of brandstichting bewaking nodig is, is dat de afgelopen twee jaar ook het geval geweest.
Zo niet, zijn er dan nu concrete aanwijzingen dat er vandalisme op de loer ligt.

Ten vierde: Gaat het er met dit voorstel alleen om om de uiteindelijke bestemming van de panden uit te stellen door tijdelijk verhuur voor het pand nr.34 mogelijk te maken of zit er ook een menselijk kant aan door de huurder van het pand nr.36 duidelijkheid te geven dat deze nog een aantal jaren ongestoord kan blijven huren.

Voorzitter,Leefbaar Ridderkerk gaat ervan uit dat de Wethouder wat licht kan brengen in de duisternis waarna wij een gedegen afweging kunnen maken betreffende het voor ons liggende voorstel, dank u wel.

Leefbaar Ridderkerk

Bijdrage Veiligheid

Lettergrootte:

banner logoDe gebiedsscan laat ook wederom zien, dat 'onze' wijkagenten betrokken zijn bij het wel en wee in Ridderkerk. Leefbaar Ridderkerk is hier dan ook erg blij mee. Verontrustend is wel de verscholen drugscriminaliteit, we zijn dan ook zeer benieuwd wanneer dit beter in beeld is verkregen, of dit daadwerkelijk strookt met de werkelijkheid. Tevens baart de stijging in het aantal woninginbraken en autocriminaliteit ons zorgen. Dit zorgt voor een onveilig gevoel bij onze inwoners.
In de scan staat vermeld dat het aantal geregistreerde jeugdoverlast meldingen af neemt, jammer dat men kennelijk toch minder durft te melden, er bereiken ons namelijk meerdere berichten dat er behoorlijk overlast wordt ervaren in met name het Reyerpark en rond het Cruijff-court te Slikkerveer. Graag zouden wij zien dat hier meer aandacht voor komt. Waarbij wij ons terdege bewust zijn dat ook jongeren een plek verdienen om te kunnen hangen, echter wel zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving. Zoals gebruikelijk verzoeken wij melders een en ander ook kenbaar te maken bij de juiste instantie, zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Lees meer: Bijdrage Veiligheid
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.