Ga naar de inhoud

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze zijn onmisbaar! Denk aan hun inzet in de sport, bij begeleiding van gehandicapten, inzet voor ouderen, hulp op scholen enzovoort.
Vrijwilligerswerk vanuit kerken, buurtpreventie en vrijwilligersorganisaties vormen de fundamenten van de Ridderkerkse samenleving. Veel inwoners van Ridderkerk verrichten een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk. Leefbaar Ridderkerk is trots op alle vrijwilligers. Zonder hen zouden veel voorzieningen en activiteiten voor doelgroepen verdwijnen.

Daarom heeft Leefbaar Ridderkerk ook een motie ingediend met betrekking tot de energienota daar deze voor grootverbruikers bij verenigingen en maatschappelijke instellingen niet gecompenseerd worden. Dankzij deze motie is er een steunfonds opgericht.

Er zijn helaas nog steeds te veel mensen met schulden. Leefbaar Ridderkerk is van mening dat de toegang tot schuldhulpverlening door preventie en voorlichting laagdrempelig moet zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat goede schuldhulpverlening een voorwaarde is voor het oplossen van sociaal- maatschappelijke problemen.
Goede schuldhulpverlening bespaart kosten op het gebied van onder andere huisuitzettingen, maatschappelijk werk en GGZ. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft moet er ingezet worden op preventie en een goede samenwerking.

Te vaak verschuilt de lokale politiek zich achter beleidsnota’s, rapporten en wensen van bestuurders. Wat op het gemeentehuis gebeurt, wordt vaak belangrijker gevonden dan wat er op straat leeft. De gemeenteraad vertegenwoordigd de inwoners, ook zij moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zowel fysiek als online.

Inbreng van onze eigen inwoners bij participatie gemeentelijke projecten zou vanzelfsprekend moeten zijn. Er moet ook helder zijn wat er wel of niet met die inbreng gedaan gaat worden. Participatie moet verlopen via de vastgestelde spelregels: helder en concreet. Geen verwachtingen wekken waar we niet aan kunnen voldoen. Leefbaar Ridderkerk blijft stimuleren dat er zoveel mogelijk inwoners betrokken worden bij participatie.

Dat betekent dat onze bestuurders daadwerkelijk op de hoogte dienen te zijn van wat er in de wijken speelt. Leefbaar Ridderkerk is er voorstander van dat elke wijk een maandelijks inloopspreekuur zou moeten hebben met een verantwoordelijke wijkwethouder. Dat is laagdrempelig en bevordert onderlinge betrokkenheid.