Ga naar de inhoud

Herstructurering van oude wijken is en blijft een ingrijpende operatie voor direct betrokkenen. Oude wijken worden gesloopt en er worden nieuwe “duurzame” woningen teruggebouwd. Dit proces brengt veel onrust en onzekerheid voor zittende bewoners met zich mee. Ook de infrastructuur, groenvoorziening, bedrijvigheid en overige voorzieningen komen bij herstructurering onder de aandacht. Daarnaast moeten we helaas vaststellen dat betaalbaarheid van woningen na herstructurering vaak een probleem wordt. Leefbaar Ridderkerk vindt dit zorgwekkend. Het komt te vaak voor dat huurders na herstructurering niet meer terug kunnen naar hun oude wijk, omdat zij de nieuwe huurlasten niet meer kunnen dragen. Goede communicatie is belangrijk, niet pas als alles al in kannen en kruiken is, maar op tijd bewoners meenemen in de plannen.

Leefbaar Ridderkerk wil blijvend toezien dat de voorraad sociale huurwoningen evenredig verdeeld wordt onder Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en niet alleen drukt op onze gemeente. Dat wordt geregeld in de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam sinds 2015. Helaas moeten we vaststellen dat het woningbouwbeleid van Rotterdam een negatieve invloed heeft op de Ridderkerkse sociale huurwoningen. Huurders waarvoor geen plaats meer is in Rotterdam wijken uit naar omliggende gemeenten. Nog meer goedkope sociale huurwoningen vinden wij niet wenselijk. De samenstelling van onze woningvoorraad – koop en huur- moet in balans zijn en in balans blijven. Alleen dan houden wij het Ridderkerkse voorzieningenniveau in stand.

Ridderkerk wordt getypeerd als een sub urbane (voorstad van), groene gemeente met een gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus. Uiteenlopende woonmilieus met stedelijke karaktertrekken (omgeving centrum) tot uitgesproken dorpse woonmilieus (omgeving Rijsoord en Oostendam). Voor Leefbaar Ridderkerk blijft het “dorpse karakter” uitgangspunt. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor alle leeftijdsgroepen en de daarbij behorende woonwensen. Zoals appartementen voor starters, levensloopbestendige woningen tot woonzorgzones voor ouderen. Een mooi voorbeeld waar dit gecombineerd gerealiseerd zou kunnen worden is de voormalige “Huishoudschool”.

Op dit moment blijven de huizenprijzen maar doorstijgen. Met als piek in augustus 2021 de grootste prijsstijging van koopwoningen in afgelopen 20 jaar. De gemiddelde prijs is 17,8 procent hoger dan 2020! We zitten dus weer in een huizenbubbel oftewel een zeepbel op de huizenmarkt. De lage rente zorgt ervoor dat mensen meer kunnen lenen en drijft ook de huizenprijzen omhoog. De schaarste aan woningen zorgt voor een marktwerking waarin de prijzen voor woningen nog verder oplopen. Ook de stijgende materiaalprijzen en te kort aan menskracht helpen niet positief mee voor nog te bouwen of te renoveren woningen. Kortom een overspannen woningmarkt waarbij mensen bijna geen woning kunnen vinden. Met name voor starters is dit helemaal een groot probleem.

Daarom wil Leefbaar Ridderkerk meer starterswoningen bouwen, om de lange wachttijden op een woning voor deze doelgroep te verminderen. Lasten moeten eerlijk verdeeld worden tussen de type woningen onderling. Kortom, starterswoningen goedkoper met vooraf overeengekomen voorwaarden t.b.v. toekomstige doorverkoop.

Dat zorgt ervoor dat woningen toegankelijk blijven voor starters. Doorstromers betalen iets meer. Dat is wel zo eerlijk.

En er wacht nog een grote uitdaging. De huidige woningen zullen in rap tempo verduurzaamd (isoleren) moeten worden om de warmtevraag terug te dringen. Een belangrijke opdracht die in het klimaatakkoord staat. Dit draagt zonder meer ook bij aan een gezonde volkshuisvesting. Bovendien gaat het wooncomfort hiermee omhoog. Het verduurzamen van het huidige woonbestand in Ridderkerk is een “must” en kost geld. Wij zullen daarom goed meekijken met de ontwikkelingen op de markt en subsidies blijven stimuleren.

We willen in Ridderkerk mooie plekken creëren om fijn te kunnen wonen en recreëren. Dat kan alleen met goede voorzieningen. Het is fijn als er op loopafstand winkels beschikbaar zijn.

Ridderkerk leent zich niet meer voor grote gebiedsontwikkelingen. De locaties voor nieuwbouw in Ridderkerk zijn schaars. De laatste posities in polder ‘het Zand’ zijn ontwikkeld en worden bebouwd. Dat betekent dat we in Ridderkerk goed moeten kijken naar de kwaliteit van huidige gedateerde bestemmingen, de zogenaamde locaties voor herontwikkeling. En naar potentiële kleinere locaties, de zogenaamde postzegellocaties, welke nog vrij zijn. In samenspraak met omwonenden moeten deze locaties een “passende” invulling krijgen. Dat kunnen starterswoningen zijn, maar ook aanleunwoningen voor ouderen.

De grootste nog nader te ontwikkelen woningbouwlocatie in het centrum van Ridderkerk is momenteel de Trelleborg-locatie. In de volksmond het terrein van voormalig Bakker Rubber. De plannen voor herontwikkeling tot woningbouw lopen al heel lang en lijken eindelijk wat concreter te worden. Een ontwikkeling waar wij positief tegenover staan. Het biedt namelijk een kans voor honderden woningen op een centrale plek in het centrum.

Woningbouwlocaties zullen met zorg moeten worden uitgekozen. Het gemeentebestuur heeft hierin een cruciale rol.

Fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie maar ook grondstoffen voor bouwmaterialen en dergelijke worden schaars. Efficiënt gebruik van grondstoffen, materialen en gebouwen moet worden bevorderd. Energieneutraal bouwen wordt de toekomst. Het verduurzamen van de bestaande woningen, met als doel energieverbruik te minimaliseren heeft prioriteit. Dit geldt voor zowel sociale woningbouw, particulier bezit en appartementencomplexen met een VVE. Ook samenwerking tussen wooncorporaties en VVE’s dient te worden gestimuleerd.

Alleen wat ons betreft gaan we nog een stapje verder. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten ervaren burgers vaak veel overlast van zwaar verkeer. Het minimaliseren van transportbewegingen van en naar de bouw en of renovatieprojecten geniet onze voorkeur hierbij. Kortom, alleen volle vrachtwagens de wijk in op gezette tijden, waarbij de vrachten onderling door verschillende partijen/leveranciers efficiënt zijn afgestemd. Levering op een moment dat het echt nodig is, zonder veel voorraad. Afval van de bouwplaats kan met lege auto’s retour genomen worden. Dit met als doel CO2-reductie in Ridderkerk te stimuleren. Daarnaast leiden minder vrachtauto’s in de wijken tot minder overlast en ongevallen.

Leefbaar Ridderkerk vindt dat er maximale steun moet zijn voor haalbare en betaalbare plannen met betrekking tot duurzame energieprojecten vanuit de bewoners zelf. Immers, vaak ontstaan de beste ideeën voor de wijk bij de bewoners zelf.

Het nieuwe afvalplan is inmiddels uitgerold. Er is een blauwe container voor papier bijgekomen en het plastic wordt weer gezamenlijk met het restafval in de oranje container aangeboden. Dat leidt tot overvolle containers, terwijl het uitgangspunt was om de hoeveelheid restafval te verkleinen. Vanaf januari gelden ook nieuwe regels en tarieven. Biedt u meer restafval aan dan gewenst, dan moet u extra betalen. Dat leidt bij veel inwoners tot ergernis en irritaties. Leefbaar denkt dat deze ontwikkeling kan zorgen voor meer zwerfafval en illegale dumpingen in de buitenruimte. Dat zullen we moeten voorkomen.

Verwerking van afval is een gezamenlijke taak, waarbij de gemeente voldoende faciliteiten moet bieden. Een mogelijkheid die onderzocht moet worden is dat, naast het kosteloos aanbieden van grofvuil in de milieustraat van de Noord-polder, dit ook mogelijk gemaakt kan worden voor restafval voor inwoners van Ridderkerk. Daarnaast realiseren we ons ook dat niet iedereen met eigen vervoer naar de milieustraat kan komen. Leefbaar wil ook de mogelijkheden onderzoeken om per kwartaal in de wijken een container te plaatsen voor grofvuil/ restafval.

Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de inwoners inrichten. Inspraak speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor het groenbeheer. Een groene leefomgeving is van onschatbare waarde. In de afgelopen periode zou er al op ingezet worden. Dit is niet van de grond gekomen. Dat moet en kan beter! Sterker nog onze leefomgeving wordt er niet schoner op. Zwerfafval en restafval bij vuilcontainers lijken alleen maar toe te nemen.

Tijdens de opschoondagen – waar Leefbaar Ridderkerk elk jaar een bijdrage levert – signaleren we in de openbare ruimten, onder andere bij scholen en sportclubs, een enorme hoeveelheid zwerfafval. Onacceptabel hoe de omgeving vervuilt. Er dient dan ook meer aandacht te komen voor het schoonhouden van onze buitenruimte.

Kleinschalig onderhoud in samenspraak en samenwerking met inwoners en wijkonderhoudsploegen kan tot goede resultaten leiden. Leefbaar Ridderkerk wil zo de eigenverantwoordelijkheid bij de burgers stimuleren en de saamhorigheid in de wijken terugbrengen.