Ga naar de inhoud

Leefbaar Ridderkerk ziet in de wet Werk en Bijstand (WWB) hét handvat om een verantwoord beleid te voeren voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan hen die niet in staat zijn een eigen inkomen te genereren.
Indien nodig kan aanvullend bijzondere bijstand worden verleend. Communicatie hierover blijft van essentieel belang.
Het eigen verantwoordelijkheidsbesef moet worden gestimuleerd. Immers, de bijstandsgelden moeten worden opgebracht door de gemeenschap.
Uitgangspunt is wat ons betreft dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien.

Er moet door Ridderkerkers nog te vaak gewacht worden op goede zorg. Mensen die geestelijke zorg nodig hebben moet dat ook geboden kunnen worden, ook zij verdienen een volwaardige plek in de samenleving. De mens moet weer centraal in plaats van het systeem.

Sinds 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeente. Voor elke doelgroep geldt “Zorg op maat”.
Dit heeft als consequentie dat er voortdurend gekeken dient te worden naar de voortgang van de zorg, met name van de jeugdzorg. Gelukkig gaat het met veel jongeren in Ridderkerk goed. Voor jongeren, die meer aandacht en eventueel begeleiding nodig hebben, kunnen school en/of verenigingen een belangrijke rol spelen. Indien noodzakelijk, gesteund door de wijkteams. Ook hier moet, wat ons betreft, blijvend worden ingezet op preventie.
Samenwerking tussen alle partners is van essentieel belang. Ook voor de WMO moet “zorg op maat” het uitgangspunt zijn.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht kunnen functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding of ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Ondersteuning dient te worden gegeven die passend is bij een persoonlijke situatie. Wachtlijsten met betrekking tot aanvragen moeten voorkomen worden.

Helaas is het sociale isolement van ouderen vaak groot, niet in de laatste plaats omdat velen alleen thuis wonen. Door de coronacrisis is het pijnlijke gevoel van eenzaamheid alleen maar versterkt. Leefbaar Ridderkerk vindt dit zorgelijk. Eenzaamheid verdring je niet door platforms hiervoor in te richten, er moet resultaatgericht gewerkt worden om het eenzaamheidsgevoel terug te dringen.

Er wordt door het langer thuis wonen ook steeds meer een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Mantelzorger word je niet dat overkomt je. De mantelzorgpluim is een blijk van waardering voor het intensieve werk wat verricht wordt.