Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Minimabeleid

Leefbaar Ridderkerk ziet in de wet Werk en Bijstand (WWB) het handvat om een verantwoord beleid te voeren voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan hen die niet in staat zijn een eigen inkomen te genereren. Indien nodig kan aanvullend bijzondere bijstand worden verleend. In de afgelopen periode is de Ridderkerkpas uitgerold. Communicatie hierover blijft van essentieel belang. Het eigen verantwoordelijkheidsbesef moet worden gestimuleerd. Uitgangspunt is wat ons betreft dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien. Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd.

Er moet op juiste wijze ingezet worden voor de minima, waarbij voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Een ieder moet de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Er zijn helaas nog steeds teveel mensen met schulden. Leefbaar Ridderkerk wil dan ook dat de toegang tot schuldhulpverlening door preventie en voorlichting laagdrempelig blijft. Uit onderzoek is gebleken dat goede schuldhulpverlening een voorwaarde is voor het oplossen van sociaal- maatschappelijke problemen. Goede schuldhulpverlening bespaart kosten op het gebied van onder andere huisuitzettingen, maatschappelijk werk en GGZ. Leefbaar Ridderkerk ondersteunt het huidig beleid en vraagt aandacht voor preventie en een goede samenwerking.

Sinds 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg vanuit het Rijk overgedragen aan de gemeente. Voor elke doelgroep “Zorg op maat”. Dit heeft als consequentie dat er voortdurend gekeken dient te worden naar de voortgang van de zorg, met name de jeugdzorg. Gelukkig gaat het met veel jongeren in Ridderkerk goed. Voor jongeren, die meer aandacht en eventueel begeleiding nodig hebben, kunnen school en/of verenigingen een belangrijke rol spelen. Indien noodzakelijk, gesteund door de wijkteams. Ook hier moet blijvend worden ingezet op preventie. Samenwerking tussen alle partners is van essentieel belang.

Ook voor de WMO moet zorg op maat het uitgangspunt zijn. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht kunnen functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding of ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Ondersteuning dient te worden gegeven die passend is bij een persoonlijke situatie. In Ridderkerk is het WMO burgerplatvorm actief.