Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Leefomgeving

Leefbaar heeft zich lange tijd ingezet om de polder Nieuw Reijerwaard te behouden als groengebied voor de AGF-sector. Na een ingrijpende periode heeft de Provincie hier een stokje voor gestoken en Ridderkerk moest medewerking verlenen aan het ontwikkelen van dit gebied tot ontwikkelgebied voor de AGF-sector. Samen met Rotterdam en Barendrecht zullen we dit veelomvattende project succesvol moeten maken, omdat er veel op het spel staat. Wij als Leefbaar Ridderkerk hebben onze volledige medewerking verleend aan de ontwikkeling van dit project om de werkgelegenheid van vele Ridderkerkers veilig te stellen. Nieuw Reijerwaard en polder Cornelisland zijn van groot belang voor de ontwikkeling van onze lokale economie. Daarnaast is tegenwerken in dit grootschalige project financieel gezien een groot risico. Het kost Ridderkerk veel geld als het mis gaat. Hiervoor hebben wij bewust niet gekozen. Natuurlijk niet tegen elke prijs. De belangen van de omwonenden dienen gerespecteerd te worden. Zo zal er een groene overgangszone moeten komen tussen de Rijksstraatweg en Nieuw Reijerwaard die zorgt voor een “groene” buffer tussen de leefomgeving en het nieuw te ontwikkelen terrein. Deze buffer moet voldoen aan de voorwaarden die eerder zijn overeengekomen met de raad. Dat zullen wij nauwlettend volgen. Ook zullen wij rekening houden met het milieu en “mogelijke” verkeersdrukte. Wij vinden de lokale economie belangrijk, maar daarnaast zullen wij er wel verantwoord en duurzaam mee om moeten gaan en altijd in nauw overleg met de direct betrokkenen.

Leefbaar Ridderkerk is van mening dat wij zuinig moeten zijn op de natuurlijke omgeving waarin wij leven. Helaas betekent dat ook dat er soms minder populaire afspraken moeten worden gemaakt. Zo heeft de raad onlangs gekozen voor het inzamelen van afval in ondergrondse containers die her en der in de wijken verspreid worden. Dit raadsbesluit behoort zeker niet tot onze favorieten. Het plan, waarvoor een heel tijdspad staat gepland, zal nog diverse keren naar de raad toekomen. Er zullen nog knopen moeten worden doorgehakt. Leefbaar zal alle ontwikkelingen kritisch blijven volgen, zodat beoogde doelen ook daadwerkelijk gehaald worden. We willen voorkomen dat de hoeveelheid zwerfafval toeneemt. Ook illegale dumpingen zijn voor ons een nachtmerrie. Wij zullen dan ook uitermate kritisch blijven. Eerst de evaluatie van een genomen wijziging beoordelen, alvorens we akkoord gaan met een nieuwe verandering. Ook moeten we niet uit het oog verliezen dat Ridderkerk zich te houden heeft aan de doelstelling die door Den Haag is opgelegd voor 2050.

Door op strategische plaatsen in parken, bermen en plantsoenen minder vaak te maaien kunnen bloemen opkomen. Het maaien gebeurt in fases, waardoor meer variatie ontstaat. Bijen en vlinders vinden er hun voedsel en de kosten voor beheer gaan omlaag. We hebben niet voor niks in de afgelopen periodes de moties m.b.t. vlinderstroken en bijenlinten ondersteund.

Leefbaar Ridderkerk wil dat in nieuwbouw ruimte komt voor vogels en vleermuizen. Deze dieren ruimen veel lastige insecten zoals muggen op. Daarnaast is een gezonde vogel- en vleermuizenstand tegenwoordig een wettelijke voorwaarde om in de toekomst sloop en nieuwbouw te kunnen realiseren. Wij denken graag vooruit.

In Ridderkerk staan veel bomen. Dat moet zo blijven. Leefbaar Ridderkerk waakt ervoor dat het aantal bomen afneemt. Bomen vangen fijnstof af. Wanneer bomen vanwege een goede reden moeten verdwijnen, dan verwachten wij dat er op korte termijn bomen voor terugkomen. We kiezen hierbij voor inheemse boomsoorten die gezond zijn voor vogels en insecten. Bomen die veel overlast veroorzaken (pluizen/stof) genieten niet onze voorkeur.

Er wordt op een nieuwe manier met onze bestemmingsplannen omgegaan. Juist in deze tijd is het belangrijk voor overheid en marktpartijen dat ruimtelijke plannen zo soepel mogelijk de planologische procedure doorlopen. Uit eigen ervaring weten we dat het mogelijk is een bestemmingsplan te maken met ruimte en flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen. Er worden beheersverordeningen vastgesteld voor gebieden, waarvan de bestemmingsplannen niet tijdig kunnen worden geactualiseerd. De invulling van locaties moeten zo efficiënt mogelijk worden ontwikkeld met hierbij een goede relatie tussen hoogbouw en laagbouw. Denk aan driehoek Het Zand. Burgers moeten uitgebreid betrokken worden bij dit proces.

De rivieroevers om ons heen zijn eveneens belangrijke identiteitsdragers. Woningbouw op de rivieroevers betekent herstel van de band met de rivier. Betaalbaar bouwen is hierbij het uitgangspunt. Jarenlang waren onze rivieroevers niet toegankelijk voor het publiek. Nu weten we wel beter. Met woningbouw en recreatiestroken worden deze oevers toegankelijk gemaakt. Er zijn inmiddels al vele ontwikkelingen geweest op dit gebied, zie ook de ontwikkeling bij de aanlegplaats van de waterbus.
Wij stimuleren de uitbreiding van hoogbouw aan de rivieroevers daar dit een mooie toegevoegde waarde is voor de huidige woningmarkt op een dergelijke locatie. Hoogbouw leent zich omgevingstechnisch daar goed voor t.o.v. positionering in het binnenstedelijke gebied van Ridderkerk. Zo houden we de verdeling hoogbouw en laagbouw in evenwicht binnen Ridderkerk.

Ridderkerk wordt getypeerd als een suburbane, groene gemeente met een gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus. Uiteenlopend van woonmilieus met stedelijke karaktertrekken (omgeving centrum) tot uitgesproken dorpse woonmilieus (omgeving Rijsoord en Oostendam). Voor Leefbaar Ridderkerk blijft het “dorpse karakter” uitgangspunt. Ridderkerk heeft de woningbouwstrategie 2011 vastgesteld. Dat betekent dat er aandacht is voor alle leeftijdsgroepen en de daarbij behorende woonwensen. Zoals appartementen voor starters, levensloopbestendige woningen tot woonzorgzones voor ouderen. De invulling hiervan is afhankelijk van het economisch klimaat en marktwerking. Er is behoefte aan duurdere woningen voor ouderen. Goedkope portiekwoningen zijn minder in trek. We zullen dus keuzes moeten maken en bouwen voor de doelgroep.