Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Onderwijs

Goed onderwijs blijft een van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd. Goed onderwijs geeft iedereen de mogelijkheid om kansen te creëren om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen.

Uitwisseling en samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Juist in de huidige tijd worden door het bedrijfsleven specialistische vacatures met moeite opgevuld. Voor het onderwijs liggen hier kansen en mogelijkheden.

Opvoeding is een taak die ouders/verzorgers in de eerste plaats voor hun rekening moeten nemen. Toch zullen deze aspecten in het onderwijs aandacht moeten blijven krijgen. Gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten blijft, wat Leefbaar Ridderkerk betreft, een belangrijk aandachtspunt.
Jeugdzorg in de scholen en laagdrempelige hulp voor ouders en kinderen. Dankzij een motie van Leefbaar Ridderkerk is deze weer terug. Een school heeft een belangrijke signaalfunctie. Korte lijnen naar de hulpverlening zorgen voor een preventieve aanpak. Hier hebben de kinderen, ouders en school baat bij. Een vertrouwd gezicht op school geeft bekendheid, veiligheidsgevoel en zorgt voor eerdere aanmelding indien nodig.

Leefbaar Ridderkerk gaat ervan uit dat basisscholen tot de wijkvoorzieningen behoren naast sportvoorzieningen. Daarnaast moeten scholen goed bereikbaar zijn. Door integratie van scholen in de wijk worden sociale samenhang en cohesie gestimuleerd. Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen en huisvesting. Dit alles moet in de toekomst gegarandeerd zijn. Het integrale accommodatieplan (IAP), voorziet in deze vernieuwingen. Wij blijven de ontwikkelingen ook op de voet volgen.

Leefbaar Ridderkerk ziet veel mogelijkheden in de Brede School, waar al veel is gerealiseerd. Het is in de afgelopen jaren een waardevolle aanvulling gebleken voor specifieke doelgroepen ( autisme, ADHD). Nieuwe ontwikkelingen, zoals de Leeronderneming op het Gemini College, volgen wij op de voet. De leeronderneming is gestoeld op leren door doen.
Leefbaar Ridderkerk heeft bewust gekozen voor een nieuw schoolgebouw voor het Gemini College. Als een oude accommodatie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar nieuwbouw. Groot onderhoud en/of renovatie van het gebouw zijn dan niet meer toerreikend en leiden tot hoge kosten.