Sidebar

Algemene Beschouwingen 2022

"Samen leven lijkt steeds moeilijker te gaan”


In het kader van het Coronavirus in te dammen, lijken alle lontjes van een ieder steeds korter te worden.

Na een lange periode  lockdowns en aangepaste vormen van onderwijs, zijn scholen begonnen aan een inhaalslag.

Die beperkt zich niet tot onderwijsachterstanden, maar ook op het gebied van sociaal welbevinden van de kinderen. Scholen krijgen te maken met leerlingen die in de afgelopen 2 schooljaren nauwelijks contact hebben gehad met leeftijdsgenoten, die het spannend vinden om weer naar school te gaan, moeite hebben om in een drukke klas weer tot leren te komen. Dat is tot op zekere hoogte door leerkrachten op te vangen, maar soms is er specialistische hulp nodig. Voor die specialistische hulp zijn enorme wachtlijsten, soms oplopend tot 2 à 3 jaar. Scholen hebben hulp nodig om kinderen binnenboord te houden. Voortijdig schoolverlaten is een groot probleem. Overleg en afstemming met alle betrokken partijen is hiervoor noodzakelijk.  Hier zal voor komend jaar vol op ingezet moeten worden!
Een onderschat gevolg van de Coronamaatregelen is ook dat praktijkonderwijs en de daaraan gekoppelde stages bij bedrijven geen doorgang kon vinden. Eén van de gevolgen hiervan is dat leerlingen minder gekwalificeerd zijn, waardoor dit op termijn gevolgen zal hebben bij uitstroom naar een vervolgopleiding en/of (uiteindelijk) naar het bedrijfsleven. Een ander gevolg is dat veel jongeren in een sociaal isolement terecht zijn gekomen.
 
Hoe worden deze gevolgen onderzocht, zodat een uiteindelijk plan om dit te verminderen wordt vastgesteld? We zien het helaas niet terug in de plannen. NPO gelden ter beschikking stellen wil niet altijd zeggen dat dit de genoemde gevolgen kan verminderen. Bovendien is er nog steeds een lerarentekort (en neemt dit zelfs snel toe), dus eventuele hiaten in kennis en kunde wegnemen zal ook op andere manieren moeten plaatsvinden. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is hiervoor onontbeerlijk.
Daarnaast brengen kinderen, jongeren, docenten en ondersteunend personeel  behoorlijk veel tijd door in schoolgebouwen. Met de komst van Integrale Kind Centra zal dit alleen nog maar meer worden.
 
Veel gebouwen zijn gedateerd waardoor er absoluut geen sprake is van een goed en gezond klimaat binnen het gebouw en de klaslokalen. Overigens een zeer actueel thema in deze Corona-tijd. We ervaren steeds meer uitzonderlijke temperaturen en de zomers worden steeds warmer. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat, naast over het algemeen kleine lokalen, klimaatbeheersing vergelijkbaar is met topsport. Als we als gemeente zoveel geld uitgeven, waarom niet aan onze eigen schoolkinderen ? Klimaatbeheersing en ventilatie zijn cruciaal. Dat behoeft geen toelichting.
 
Hoe wordt een goed en gezond klimaat in de schoolgebouwen gewaarborgd?  Wat is er nodig om op korte termijn de problematiek in beeld te hebben? We zien het helaas niet terug in de plannen. Er worden miljoenen geïnvesteerd in stenen en wegen, maar onze “schoolgaande” jeugd en het personeel moet het maar doen met een “gedateerd” gebouw. Er gaat geïnvesteerd worden in vier scholen, maar met het intensievere gebruik van de schoolgebouwen vragen we ons af of bovengenoemde zaken wel goed in beeld zijn. Als voorbeeld noemen we het schoolgebouw van de Klimop, want dit gebouw voldoet echt niet meer aan de eisen van deze tijd.
 
We willen benadrukken dat de noodzaak  om hier op zeer korte termijn wat aan te doen wat ons betreft zeer hoog is. Hoe? College neem uw verantwoordelijkheid en investeer in de toekomst van onze kinderen. Inventariseer bij alle schoolgebouwen of ze voldoen aan de ventilatie-eisen en breng dit in kaart. Blijkt uit de bevindingen dat het niet afdoende is, dan moet in samenwerking met experts op dit gebied een plan van aanpak volgen en moet hier geld voor vrijgemaakt worden. Om het college aan te sporen dienen we hier een motie over in.
 
Laten we als Ridderkerk voorop lopen op het gebied van innovatie, in plaats van ad hoc beslissingen nemen. Het gaat hier wel om onze eigen kinderen en het personeel wat hier dagelijks werkt.
 
Tevens vinden we het belangrijk dat er minder gepest wordt op scholen. Ook een speerpunt van de kinderburgemeester. De jeugd heeft de toekomst en daarom vinden we het belangrijk dat in de onderbouw groepen 1 en 2 er extra aandacht uit gaat naar het spelen met elkaar. Daarom dienen we een motie in voor een ‘kameraadje’ bankje.