Sidebar

Algemene Beschouwingen 2020


In krap 8 maanden heeft COVID-19 voor gezorgd dat er aan het “normale” leven bruut een einde kwam.

Een mooi vertrekpunt  wordt benoemd in de programmabegroting. Iedere inwoner kan volwaardig meedoen aan de Ridderkerkse samenleving.

Het college wil met een integrale en samenhangende aanpak, de knelpunten en problemen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en helpen op te lossen. Een nobel streven. We weten allemaal dat het moeilijk is om in een vroeg stadium achter de voordeur zien te komen. Juist in deze tijd met alle gevolgen voor de samenleving vanwege het Coronavirus zal het nog een hele uitdaging worden. Naast alle genoemde punten over wat we willen bereiken, vindt Leefbaar Ridderkerk het een gemiste kans dat de eerste signalen met betrekking tot de gevolgen van COVID19-crisis  niet al zijn meegenomen in dit stuk. Inmiddels weten we ook dat er een zware wissel op het sociaal domein getrokken gaat worden. Hoeveel banen staan er niet op de tocht? De kranten staan er bol van. Welke wissel gaat dat op het zorgdomein trekken?

Zorg er in ieder geval voor  dat de basis goed op orde is. Nog steeds krijgen we signalen uit de samenleving dat de wachttijden voor met name de WMO nog niet op orde zijn. Dat er met grote regelmaat pas na twee of zelfs drie maanden een beslissing voor een WMO-aanvraag genomen wordt,  terwijl de wettelijk termijn op zes weken staat. Dat is voor ons onacceptabel. Burgers mogen nooit het slachtoffer worden van de bureaucratie van onze samenleving.

Wij vinden het bijzonder dat de wijkidee-teams niet worden genoemd bij het sociaal domein. Immers bij het opzetten hiervan hebben zij als taak meegekregen, dat zij de sociale cohesie in de wijken kunnen versterken. De wijkidee-teams kunnen in het kader van “vroegsignalering” een goede taak  vervullen om op tijd achter de voordeur te komen. Er zijn momenteel in Nederland door soortgelijke teams initiatieven opgezet waarbij “Lief en Leed potjes” worden gevormd.  Een win-win situatie wat Leefbaar Ridderkerk betreft. Wij zien dat bij onze wijkidee-teams nauwelijks terug. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin de regie zou kunnen voeren waar nodig.