Bijdrage Jeugdhulp, Keshia

Lettergrootte:

Archieffoto ouder en kind 0F7DD361B17B851AC125795900602F61 21
Raadsvergadering 28 okt - bijdrage jeugdhulp (1e termijn)
Inleiding

Dank u wel voorzitter
Vanavond bespreken we het meerjarenbeleid voor de jeugdzorg, een belangrijk onderwerp waarbij de gemeenteraad het beleidsplan en de verordening dient vast te stellen. Met de vaststelling van dit beleidskader voldoet de gemeente aan de gestelde eis in de jeugdwet, om dit voor 1 november 2015geregeld te hebben.
Op dit moment staat de jeugdzorg te ver van ons vandaan en kunnen we het niet langer betalen. Gemeente grijpt de kans om ondersteuning en zorg voor gezinnen en jeugdigen te optimaliseren en adequaat te organiseren. Waarbij we, zoals in het coalitieakkoord wordt vermeld, willen veranderen in kracht . Zeker op het gebied van jeugdzorg het verstérken van de eigen kracht.

Kern
Ridderkerk gaat van start met 3 jeugd- en gezinsteams, deze wijkteams moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Naast de hulpverleners spelen ook school en sport een belangrijke rol bij de jeugd- en gezins teams. Scholen moeten worden geïntegreerd in de wijk, om zo de sociale cohesie te vergroten. Want:" it takes a whole village to raise a child".
Opvoeden is en blijft de verantwoording van ouders. Maar bij deze (soms zware) taak kunnen zij worden geholpen. Coaches, leraren, buren, vrienden, zij vormen de pedagogische gemeenschap, waarop ouders een beroep kunnen doen.
De professionele ondersteuning, van de JGT's is gericht op vergroten van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen.Investeren op preventieve, kortdurende hulp.
Het motto daarbij is : zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet. LeefbaarRidderkerk vindt het belangrijk dat er voor elk kind passende hulp kan worden geboden.
Hoe garandeert de wethouder dat er niemand buiten de boot valt? Welke maatregelen zijn daarvoor getroffen?
Nanny Jo Frost komt binnenkort naar NL, we hopen toch niet dat zij gezinnen in Ridderkerk te hulp moet schieten, omdat de lokale hulpverlening heeft gefaald in het ondersteunen van gezinnen bij de opvoeding van kinderen.
Binnen de JGT's wordt gesproken over de procesregisseur.Wat zijn de bevoegdheden van de procesregisseur; in het beleidsplan staat dat de medewerkers en regisseur werken samen als 1 team, 1 organisatie met dezelfde maatschappelijke doelstellingen. Hoe gaat deze manier van denken worden bevordert?
Gedeeltelijke afbakening van expertisegebied van belang, samenwerken waar kan, maar doorpakken waar nodig.Tenslotte staat het belang van de jeugdige inwoners en hun ouders centraal.
Dus is onze vraag aan de wethouder, wie stuurt deze jeugd en gezinsteams aan? Wordt dit een regisserende hulpverlener, of juist een onafhankelijke coach?
In het jeugd en gezinsteam is de jeugd en gezinscoach de voorpost van het team, deze dient de kernpartners (waaronder peuterspeelzalen, kinderdagopvang, consultatie bureau en huisartsen) te kennen en weten te vinden. Wie gaat deze functie vervullen? Op dit moment past het profiel van het schoolmaatschappelijk werk hierin. Deze vervult een brugfunctie tussen ouders, school en hulpverlening. Tevens kan het algemeen maatschappelijk werk hierin een rol spelen, zoals ook geadviseerd is door het WMO burgerplatform tijdens de commissie van 2 okt jl.
De sturing op jeugdhulpstelsel
Het doel van de decentralisatie en verantwoording bij de gemeente is dat er efficiënte maar kwalitatief goede hulpverlening wordt geboden. Door snellere inzet (laagdrempelige) hulp kan specialistische dure hulp worden bespaart. Waarbij moet worden voorkomen dat er wordtvervallen in te veel procedures.
De gemeente is opdrachtgever, dus zijn korte lijnen met de uitvoerende/controlerende partijen noodzakelijk. Hoe gaat de wethouder de materiële controles uitvoeren? Hoe zijn de contacten met de werkvloer?
LR vindt het van groot belang dat er bij de monitoring en evaluatie er ook een bijstelling van het beleidskader en/of de verordening dient plaats te vinden, indien noodzakelijk. Wij zien dan ook graag per kwartaal een verantwoording vanuit de JGT naar de opdrachtgever.

Conclusie
Voorzitter, het is goed om te horen dat de inkoop van de jeugdhulp volgens planning loopt. De wethouder gaf tijdens de commissie aan dat de contracten en beschikkingen in november gereed zijn.
Leefbaar Ridderkerk heeft vertrouwen in de wethouder en ambtenaren dat dit meerjarenbeleidsplan een basis is voor de transformatie van de jeugdhulp, die noodzakelijk is om tot de beoogde zorgvernieuwing te komen.
LR/wij stemmen in met het raadsvoorstel omtrent het meerjaren beleidskader en het daarbij horende uitvoeringplan.
Net als de ontwikkeling van kinderen, zal het soms met vallen en opstaan verlopen.

Dank u voorzitter,

Keshia van der Geest
Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.