Aankopen huizen Rijksstraatweg

Lettergrootte:

huis-kopen-of-verkopenVoorzitter,

Voor ons ligt de zienswijze van het college met betrekking tot de eventuele aankoop van de
woningen aan de rijksstraatweg te Ridderkerk. Leefbaar Ridderkerk kan er kort en duidelijk over zijn.
Het wordt tijd dat er duidelijkheid gegeven wordt aan de betreffende inwoners. Men leeft al lang genoeg in de onzekerheid met betrekking tot de stellingname van de gemeente.
Afgelopen maandag heeft het Algemeen Bestuur besloten om niet tot aankoop over te gaan van de woningen aan de rijksstraatweg. Het is dus aan Ridderkerk om in haar eentje wel of niet het financieel risico te nemen.
Als drie partijen gezamenlijk een project aangaan, dan is het niet meer dan redelijk dat alle partijen hun verantwoordelijk nemen. Gezamenlijk deze stap nemen zou een optie kunnen zijn. Leefbaar is van mening van dat Ridderkerk in zijn eentje dit risico niet kan nemen. Daarnaast is het nog maar de vraag of echt iedereen uitgekocht wil worden. Leefbaarheid is en blijft een subjectief begrip en zal zeker door een ieder op andere wijze worden ervaren.
Het bevestigt bovendien de zorg die wij al eerder hebben uitgesproken. Barendrecht en Rotterdam beschouwen dit project als een zakelijke beslissing. Ridderkerk kijkt door de ogen van haar inwoners.
Graag willen wij nog wel geïnformeerd worden wanneer de formele afspraken zijn gemaakt, met betrekking tot geluidsbelasting. Tevens zijn er naar verluid diverse op en aanmerkingen gemaakt met betrekking tot wateroverlast, dit dient goed te worden gemonitord en gecommuniceerd te worden richting te betreffende bewoners.


Concluderend: Wij staan achter de zienswijze van het college inzake het principebeleid om niet tot aankoop over te gaan.

Fase 3 't Zand

Lettergrootte:

zandVragenuur voor raadsleden raadsvergadering 10 september 2015.
Vragen van Gert van Nes, Leefbaar Ridderkerk Bouwwerkzaamheden "fase 3 in 't Zand"

In juli is gestart met het bouwrijp maken van fase 3 in het Zand.
Afgelopen weekend ontvingen de bewoners uit de omgeving een bewonersbrief waarin stond:

"De gemeente Ridderkerk is eind juli gestart met het bouwrijp maken van fase 3.
Per abuis is deze brief niet vooruitlopend op de werkzaamheden verzonden,
Hier voor onze excuus ! " en volgende week worden de rioleringen aangelegd en de bouwwegen."
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 07.00 en 18.00 uur.

Ik heb hierover een drietal vragen:
1) Heeft de gemeente nu nog niet geleerd van een voorgaande situatie in dit gebied waar ook de bewoners pas achteraf werden geïnformeerd over de werkzaamheden die toen ook al in volle gang waren ? Ik doel hier op de aanleg van de rotonde.

2) Is het u bekend dat afgelopen weken de bewoners vóór 7.00 uur al uit hun bed werden getrild, terwijl in de afgelopen weekend verzonden brief duidelijk wordt aangegeven dat de werkzaamheden niet voor 07.00 uur zullen aanvangen ?

3) De 3e vraag gaat over de werkzaamheden op dit moment, en het vervolg hiervan. De bewoners zijn nu al geschrokken over de gevolgen van één en ander. Zij maken zich dan grote zorgen wanneer er daadwerkelijk met de hei-werkzaamheden zal worden begonnen.
In het kader hiervan verwijs ik naar een door Leefbaar Ridderkerk afgelegde stemverklaring bij het agendapunt voorontwerp bestemmingsplan Het Zand en de Gorzen in de raadsvergadering 28 november 2013, waarin nadrukkelijk werd aangegeven dat er "ruim voor aanvang van de bouwactiviteiten zoals gebruikelijk nul-metingen gedaan moeten worden om trillingsschade aan de bestaande niet onderheide woningen aantoonbaar te kunnen maken."
Vraag: hebben deze nul-metingen inmiddels plaatsgevonden of worden die nog gedaan voordat de heiwerkzaamheden van fase 3 gaan plaatsvinden?

Dank u voorzitter,

De antwoorden van Wethouder Smit kunt u beluisteren via deze link:
Beluister fragment in agendapunt 2 vragenuur

Motie PvdA van Hoornestraat

Lettergrootte:

´┐╝gvhstraatVoorzitter,
Mbt de motie van PvdA van Hoornestraat kunnen helder en kort zijn. Met deze motie wordt de indruk gewekt dat we vanavond nog een BESLISMOMENT zouden hebben. De vraag : Project Graaf van Hoornestraat Doen we het wel of doen we het niet ?
Voorzitter dat is vanavond NIET aan de orde. De raad heeft in n 2007/2008 een besluit genomen. De complete procedure is doorlopen. Feitelijk zijn we vandaag aan het einde van de procedure aangekomen. Juridisch en democratisch gezien staat de ontwikkelaar niets meer in de weg om het project te gaan starten.

Wie dat wel wil, zal naar de Raad van State moeten stappen.
Het hele traject heeft overigens nu bijna 8 jaar geduurd. Meerdere wethouders ­ inclusief Wethouder Sjon Stout ­ heeft zich hierover gebogen. Deels met succes. Deels met de boodschap dat we aan inhoudelijk ZONDER medewerking van de ontwikkelaar NIETS meer aan dit project kunnen veranderen. Hoe moeilijk die conclusie ook is. En hoe graag we ook zouden willen.
Voorzitter, feiten zijn feiten. Ook voor Leefbaar Ridderkerk. De omwonenden en andere belanghebbenden verdienen een eerlijk antwoord.
Leefbaar Ridderkerk voelt er niets voor om een rookgordijn op te trekken ten behoeve van de bühne. Of goedkope politiek te gaan bedrijven ten behoeve van de kiezer.
Zijn er partijen die het wel doen? Wie de schoen past trekke hem aan. We gaan voor feiten en eerlijkheid ten behoeve van de inwoners van Ridderkerk. Hoezeer we ook de bezwaren van de omwonenden begrijpen.
Meegaan met deze motie schept verwachtingen die we niet kunnen waarmaken. Een opmerking tot slot. :
Er staat in deze motie de zins­snede...wanneer de projectontwikkelaar niet voldoende woningen verkocht krijgt...dit is wat Leefbaar Ridderkerk nog het enige moment om stappen te kunnen ondernemen.
Mocht de situatie ontstaan dat de Projectontwikkelaar uit EIGEN beweging terugkomt bij het college of de raad met de boodschap dat hij er niet in slaagt het benodigde aantal woningen op voorhand te verkopen. Dan ontstaat een andere situatie. Wellicht kan dan gekeken worden of er een alternatief is.
Voorzitter, wij kunnen dus duidelijk zijn over deze motie. Leefbaar Ridderkerk stemt TEGEN.

Zonnepanelen de Fakkel

Lettergrootte:

zonnepanelen terugverdienenEnergie opwekken met hulp van de natuur staat hoog op het lijstje Leefbaar Ridderkerk.  Het past dan ook binnen ons gedachtegoed; Schoon, Heel en Veilig. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij, schoner kan bijna niet.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die het rendement van zonnepanelen in twijfel trekken of die vinden dat het aangezicht van zonnepanelen te wensen overlaat.

Het rendement is uiteraard afhankelijk van de natuur maar onderzoeken wijzen uit dat Nederland de laatste jaren opvallend veel zonuren heeft gehad. Nu is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Echter moeten we niet vergeten dat zonnepanelen ook met bewolkt weer elektriciteit op leveren.

Het aangezicht van zonnepanelen op Recreatiecentrum de Fakkel zal zeer beperkt zichtbaar zijn, omdat het om platte daken gaat. Het zal in ieder geval niet, zoals het in welstandstermen heet, zorgen voor een gedrocht.

Lees meer: Zonnepanelen de Fakkel

Vragenuur, vraag van Gert van Nes

Lettergrootte:

LR13jan14 11Vragenuur voor raadsleden

vraag van Gert van Nes, Leefbaar Ridderkerk : Uitbreiding parkeerterrein sportcomplex Reijerpark

In september 2013 is gestart met de reconstructie van de Populierenlaan tussen de Kastanjelaan Sportlaan en de Rotterdamseweg. De reconstructie bestond uit drie onderdelen:
Het versmallen van de Populierenlaan, het aanleggen van een vrij liggend twee richtingen fietspad en de aanleg van twee rotondes.

Lees meer: Vragenuur, vraag van Gert van Nes
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.