Prestatieafspraken Woonvisie 2016-2020

Lettergrootte:

woonvisieVoorzitter,

In Ridderkerk is het fijn wonen, dat horen we veelvuldig onze inwoners zeggen,

Na een terugblik op de vorige afsprakenperiode die golden voor de periode 2010-2015, zijn we inmiddels toe aan de nieuwe afspraken met Woonvisie.

Als we nog even terugkijken middels de voormalige programmamonitor werd regelmatig de stand van zaken van de prestatieafspraken aan de raad voorgelegd.
Er is veel bereikt, op gebied van het toegankelijk maken van woningen tot het verduurzamen van de woningvoorraad.

De nieuwe afspraken zijn opgesteld binnen de kaders van zowel de structuurvisie en de woningbouwstrategie.

Goed wonen, Goede woningen en Goede samenwerking,
waarbij een gezonde regionale woningmarkt, een evenwichtige bevolkingsopbouw en niet in de minste plaats "leefbare wijken"

Ook Ridderkerk dient bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt en een betere balans in woonmilieus.
Samen werken aan een goed woon- en leefklimaat in Ridderkerk waardoor Ridderkerk aantrekkelijk is voor een breed scala aan inwoners. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en behoud van wijken met een eigen identiteit.

Het is ook goed dat we rekening dienen te houden met een aantal ontwikkelingen in de samenleving zoals nieuwe inwoners uit verschillende landen en culturen,
Er zijn minder jongeren en meer senioren, er zijn meer alleenstaanden, en mensen met een zorgvraag moeten zoveel mogelijk en langer zelfstandig wonen.

Het is goed dat er afspraken worden gemaakt over Goed wonen maar ook dat een ieder voldoende kans heeft op een woning.

In de nota omschrijft het college een passende en kwalitatief goede woningvoorraad voor verschillende groepen, de basis vormt voor een goed woon – en leefklimaat. Op dit moment laten analyses zien dat Ridderkerk een tekort heeft aan voor senioren geschikte woningen, een overschot aan goedkope portiekwoningen en ruimte heeft in de woningvoorraad voor een kwaliteitsslag en wooncarriere.

Ook is het goed dat de gemeente met woonvisie de afspraken hebben vastgelegd over het proces van eventuele bodemsanering van locaties welke in het verleden in eigendom waren van het gemeentelijk woningbedrijf.

De afspraken met woonvisie zijn helder, er wordt de komende tijd veel herontwikkeld (centrumplan) Ook de door Woonvisie aangekondigde verlaging van energielasten van 800 woningen door aan onderhoud gekoppelde investeringen in duurzaamheid spreekt Leefbaar Ridderkerk aan.

Bij de vervolgstappen wordt in het raadsvoorstel nog aangegeven dat de raad jaarlijks een evaluatie en monitor van afspraken zal worden voorgelegd, gelijktijdig met het jaarverslag van Woonvisie, Leefbaar Ridderkerk kan zich hier in vinden.

Voorzitter,

Wij kunnen ons vinden in de zienswijze en de wijze van evalueren en monitoren van de prestatieafspraken 2016 -2020

Leefbaar Ridderkerk stemt dan ook in met het raadsvoorstel.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.