Startnotitie Bestemmingsplan Centrum

Lettergrootte:

Ridderkerk-Koningsplein02In oktober 2013 heeft de raad de beheersverordening Ridderkerk-centrum vastgesteld. Gelijktijdig werd er gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Wijk-Ontwikkelingsprogramma Ridderkerk-Centrum.

Dit Wijkontwikkelingsprogramma zal te samen met de toekomstvisie Detailhandel en de cultuurhistorische analyse en waardering van het centrumgebied de basis vormen voor een nieuw bestemmingsplan.
Deze voorliggende startnotitie is de eerste aanzet daar toe.

Binnen het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan zijn geen grote ontwikkelingen voorzien. Wat wel dient te worden meegenomen is de inbedding van de bestemmingsplan regels van zoals in deze startnotitie genoemde thema's: Detailhandel, Horeca en Cultuurhistorie.

Bij de participatie paragraaf, kunnen we niet genoeg benadrukken dat hier goede aandacht aan dient te worden gegeven. Er wordt in verschillende stappen tijdens het proces geparticipeerd, van "advies vragen"- "informeren", tot "raadplegen".

Leefbaar Ridderkerk vindt dat het creëren van draagvlak van groot belang is
Er zal best spanning bestaan tussen het streven enerzijds naar een levendig en bruisend centrum, maar anderzijds invulling te willen geven aan een goed woon- en leefklimaat. Dit geldt ook voor wat betreft de cultuurhistorische waarde versus een bruisend en levendig centrum.
In het vast te stellen bestemmingsplan dienen deze zaken vertaald te worden naar regels. Dat participatie hier een belangrijk rol in speelt moge duidelijk zijn.

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk kan zich vinden in het voorliggende raadsvoorstel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.