Prestatieafspraken Woonvisie 2016-2020

Lettergrootte:

woonvisieVoorzitter,

In Ridderkerk is het fijn wonen, dat horen we veelvuldig onze inwoners zeggen,

Na een terugblik op de vorige afsprakenperiode die golden voor de periode 2010-2015, zijn we inmiddels toe aan de nieuwe afspraken met Woonvisie.

Als we nog even terugkijken middels de voormalige programmamonitor werd regelmatig de stand van zaken van de prestatieafspraken aan de raad voorgelegd.
Er is veel bereikt, op gebied van het toegankelijk maken van woningen tot het verduurzamen van de woningvoorraad.

De nieuwe afspraken zijn opgesteld binnen de kaders van zowel de structuurvisie en de woningbouwstrategie.

Goed wonen, Goede woningen en Goede samenwerking,
waarbij een gezonde regionale woningmarkt, een evenwichtige bevolkingsopbouw en niet in de minste plaats "leefbare wijken"

Ook Ridderkerk dient bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt en een betere balans in woonmilieus.
Samen werken aan een goed woon- en leefklimaat in Ridderkerk waardoor Ridderkerk aantrekkelijk is voor een breed scala aan inwoners. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en behoud van wijken met een eigen identiteit.

Het is ook goed dat we rekening dienen te houden met een aantal ontwikkelingen in de samenleving zoals nieuwe inwoners uit verschillende landen en culturen,
Er zijn minder jongeren en meer senioren, er zijn meer alleenstaanden, en mensen met een zorgvraag moeten zoveel mogelijk en langer zelfstandig wonen.

Het is goed dat er afspraken worden gemaakt over Goed wonen maar ook dat een ieder voldoende kans heeft op een woning.

In de nota omschrijft het college een passende en kwalitatief goede woningvoorraad voor verschillende groepen, de basis vormt voor een goed woon – en leefklimaat. Op dit moment laten analyses zien dat Ridderkerk een tekort heeft aan voor senioren geschikte woningen, een overschot aan goedkope portiekwoningen en ruimte heeft in de woningvoorraad voor een kwaliteitsslag en wooncarriere.

Ook is het goed dat de gemeente met woonvisie de afspraken hebben vastgelegd over het proces van eventuele bodemsanering van locaties welke in het verleden in eigendom waren van het gemeentelijk woningbedrijf.

De afspraken met woonvisie zijn helder, er wordt de komende tijd veel herontwikkeld (centrumplan) Ook de door Woonvisie aangekondigde verlaging van energielasten van 800 woningen door aan onderhoud gekoppelde investeringen in duurzaamheid spreekt Leefbaar Ridderkerk aan.

Bij de vervolgstappen wordt in het raadsvoorstel nog aangegeven dat de raad jaarlijks een evaluatie en monitor van afspraken zal worden voorgelegd, gelijktijdig met het jaarverslag van Woonvisie, Leefbaar Ridderkerk kan zich hier in vinden.

Voorzitter,

Wij kunnen ons vinden in de zienswijze en de wijze van evalueren en monitoren van de prestatieafspraken 2016 -2020

Leefbaar Ridderkerk stemt dan ook in met het raadsvoorstel.

Dank u wel

Driehoek Het Zand

Lettergrootte:

155Raadsvergadering 14 april 2016 Agendapunt 3 Driehoek Het Zand

Dank u wel Voorzitter,

Als Jeroen Pauw straks zijn uitzending begint hoor je steevast zeggen "We gaan beginnen".
Met de ons voorliggende startnotitie Driehoek Het Zand wordt een aanzet gegeven om binnen deze raadsperiode de eerste paal te kunnen slaan zodat we dan ook kunnen zeggen "We gaan beginnen".
Het wordt hoog tijd dat er wordt voldaan aan een oude toezegging om het Winkelcentrum Drievliet zichtbaarder en bereikbaarder te maken wel of niet met uitbreiding van winkeloppervlakte en/of aanbod van diversiteit en niet te vergeten bijbehorende parkeerruimte.

Nu het IAP is aangenomen is de behoefte om een sporthal van allure neer te zetten in Driehoek Het Zand verleden tijd, wel blijft het een zaak van belang om in sportfaciliteiten op kleinere schaal te voorzien of dat nu binnen of buiten is of beide, tot zover kan LEEFBAAR RIDDERKERK zich vinden in de verkennende notitie.

Woningbouw in Driehoek Het Zand is een uitgelezen mogelijkheid voor huisvesting voor jonge gezinnen en senioren in grondgebonden woningen maar er zijn ook senioren die liever in een appartementencomplex wonen al was het alleen maar omdat een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het onderhoud aan de buitenzijde van de huisvesting wat men zelf niet meer kan of wil doen.

Voorzitter, In de structuurvisie wordt voor de "ontwikkeling wonen" in de wijk het Zand onder andere gedacht aan het toevoegen van extra kwaliteit door het realiseren van hoogwaardige appartementen met een beperkte bouwhoogte, maar op dezelfde pagina in het verkenningsdocument staat te lezen dat de Ridderkerkse markt voor appartementen door de intensieve benutting van de rivieroever in bepaalde segmenten is verzadigd.

LEEFBAAR RIDDERKERK heeft daar twee vragen over,
Ten eerste over wat voor soort appartementen in de markt is er verzadiging opgetreden zijn dat appartementen met een bepaalde prijsklasse, een bepaalde comfortklasse of met een bepaald vloeroppervlak.
Ten tweede geld die verzadiging alleen voor de ontwikkeling van de Driehoek Het Zand en sinds wanneer geld die verzadiging.
Wellicht kan de wethouder dit verduidelijken.

Dank u wel.

Schriftelijke Vragen over Glasvezel

Lettergrootte:

glasvezelutp

Leefbaar Ridderkerk heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van glasvezel in Ridderkerk.

Onze zorgen zijn de hinder die bewoners ondervinden van deze aanleg wanneer deze niet samen met andere projecten worden gecombineerd.
Met andere woorden: Het zou niet fijn zijn als de straat voor uw deur ook 3x in 3 maanden tijd overhoop gehaald wordt.

Lees de vragen en antwoorden hier

Geen AZC in Drievliet

Lettergrootte:

capture4
Geen AZC in Ridderkerk Drievliet in kantorenpand Houtzaagmolen

Leefbaar Ridderkerk heeft geruchten signaleerd over een AZC opvanglocatie in het kantoorpand aan de Houtzaagmolen in Drievliet. De fractie-leden van Leefbaar Ridderkerk zijn hier nog niet over geïnformeerd door het college en hebben dus navraag gedaan bij de gemeente. Het college heeft aangegeven dat de geruchten niet waar zijn. Er is geen sprake van een AZC opvanglocatie in Ridderkerk. De geruchten over een AZC in het kantoorpand aan de Houtzaagmolen in Drievliet zijn dan ook niet op feiten gebaseerd.

Leefbaar Ridderkerk

 

Startnotitie Bestemmingsplan Centrum

Lettergrootte:

Ridderkerk-Koningsplein02In oktober 2013 heeft de raad de beheersverordening Ridderkerk-centrum vastgesteld. Gelijktijdig werd er gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Wijk-Ontwikkelingsprogramma Ridderkerk-Centrum.

Dit Wijkontwikkelingsprogramma zal te samen met de toekomstvisie Detailhandel en de cultuurhistorische analyse en waardering van het centrumgebied de basis vormen voor een nieuw bestemmingsplan.
Deze voorliggende startnotitie is de eerste aanzet daar toe.

Binnen het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan zijn geen grote ontwikkelingen voorzien. Wat wel dient te worden meegenomen is de inbedding van de bestemmingsplan regels van zoals in deze startnotitie genoemde thema's: Detailhandel, Horeca en Cultuurhistorie.

Bij de participatie paragraaf, kunnen we niet genoeg benadrukken dat hier goede aandacht aan dient te worden gegeven. Er wordt in verschillende stappen tijdens het proces geparticipeerd, van "advies vragen"- "informeren", tot "raadplegen".

Leefbaar Ridderkerk vindt dat het creëren van draagvlak van groot belang is
Er zal best spanning bestaan tussen het streven enerzijds naar een levendig en bruisend centrum, maar anderzijds invulling te willen geven aan een goed woon- en leefklimaat. Dit geldt ook voor wat betreft de cultuurhistorische waarde versus een bruisend en levendig centrum.
In het vast te stellen bestemmingsplan dienen deze zaken vertaald te worden naar regels. Dat participatie hier een belangrijk rol in speelt moge duidelijk zijn.

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk kan zich vinden in het voorliggende raadsvoorstel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.