Beleidsplan WMO 2015-2018

Lettergrootte:

Wmo 2105Dank u voorzitter,

Onze samenleving wordt een participatiesamenleving, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Van inwoners wordt een andere houding gevraagd. Meer zelf doen en daar waar mogelijk dit met je eigen omgeving oplossen dus minder kijken of de overheid het kan oplossen. De hervorming van de langdurige zorg betekent een groter beroep op mantelzorgers en andere betrokkenen. Nu de nadruk meer op zolang mogelijk thuis blijven wonen en op eigen kracht en zelfredzaamheid komt te liggen, wordt het werk van mantelzorgers nog belangrijker en vraagt de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers meer aandacht. In de nabije toekomst zal voor de zorg steeds meer en meer een beroep worden gedaan op de omgeving van diegene die zorg nodig heeft. Dat mantelzorgers een belangrijke rol bezitten in het Wmo beleid 2015-2018 blijkt als je in het zoekprogramma "mantelzorg" intikt dan levert dit namelijk 59 instanties op! Om beter inzicht en alle informatie bij elkaar te krijgen over onze mantelzorgers dienen wij een motie in.

Als je mantelzorg verleent en in aanmerking wil komen voor het mantelzorgcompliment, dan dien je officieel geregistreerd te zijn. Ongeacht of je wel of niet aanvullende zorg nodig hebt van professionele zorg. Per 1-1-2015 wil Ridderkerk het compliment omzetten in waarde-voucher om zo de dankbaarheid te tonen. De 'noodzaak' om je te laten registreren wordt op deze manier verkleind. Als je ook geen gebruik maakt van karaat, voor eventuele respijtzorg of mantelzorg-uitjes val je volledig buiten beeld. Graag wil Leefbaar Ridderkerk van de wethouder vernemen of en hoe de gemeente deze buiten beeld zijnde groep mantelzorgers gaat stimuleren om zich te laten registreren? Het lijkt ons namelijk dat de niet in beeld zijnde groep mantelzorgers alleen maar zal gaan toenemen.

De gemeente wil samen met inwoners en hun sociale netwerk de mogelijkheden benutten om eigen kracht te ontdekken en te versterken. Zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen, zo zelfstandig mogelijk kan leven en wonen. Gezien de ontwikkelingen van vergrijzing, stijgende levensverwachting, en extramuralisering was te voorzien dat de verstrekking Huishoudelijk Hulp op de huidige manier niet kan worden 'volgehouden'. Anticiperend hierop is vanaf januari 2014 al nieuw beleid ingevoerd om de Huishoudelijke Hulp anders vorm te geven. Resultaatindicatie ,zorgaanbieders bepalen samen met de cliënt hoe het afgesproken resultaat behaald kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de cliënt zelf kan doen en wat mantelzorgers of vrijwilligers kunnen betekenen. Voor de beoordeling van de behoefte aan huishoudelijke hulp worden eenduidige criteria gehanteerd, die kunnen leiden tot verschillende oplossingen vanwege het maatwerk dat wordt toegepast, kijken naar de specifieke behoeften en situatie van de hulpvrager.
Leefbaar Ridderkerk was verheugd dat de wethouder bij de vaststelling Huishoudelijke Hulp 2015 en verder heeft aangegeven achter de voordeur te willen gaan controleren. De geluiden die tot ons komen over de kanteling van urenindicatie naar resultaatindicatie schept geen vertrouwen. Graag horen wij van de wethouder of zij al meer informatie kan geven over de stand van zaken betreft deze controle achter de voordeur.

De gemeente wil vrijwilligerswerk (blijven) stimuleren door het subsidiebeleid en vrijwilligersbeleid te verbinden met het sociale team. Een sociaal team ondersteunt en stimuleert dan vrijwilligersinitiatieven die spontaan vanuit wijkbewoners ontstaan en zo krijgt iedere wijk de vrijwilligersvoorzieningen die het zelf verdient en nodig heeft. Professionals scheppen voorwaarden om de koppeling tussen inwoners met hulpvragen en vrijwilligersinitiatieven te stimuleren en zijn gericht op een groter en diverse aanbod voor deze inwoners.
Dit Wmo beleid 2015-2018 omvat de basisvoorwaarden, we hebben nog 4 en halve week te gaan daarna gaat het van start. Tijdens de commissie vergadering Samen Leven werd terecht hevig gediscussieerd dat er voorbij werd gegaan aan de kaderstellende rol van de raad. Leefbaar Ridderkerk is uitermate content dat in het vanavond voorliggende aangepaste raadsvoorstel punt 3 is toegevoegd. In de raadsinformatie brief die de raad 25 november ontving betreft de behandeling verordening en beleidsplan Wmo 2015 in de commissie samen leven staat te lezen dat er een raadsbijeenkomst begin 2015 wordt gehouden.
Hier zal een toelichting worden gegeven op de beleidsregels en na inventariseren en het vervolgproces kan zo nodig aan het eind van 2015 de Wmo verordening worden gewijzigd. Kan de wethouder aangegeven óf en áls er duidelijk naar voren komt tijdens deze gesprekken dat de raad per direct een wijziging op zijn plaatsvind dit wél of niet mogelijk is?

Voorzitter, ik ga afronden.
Leefbaar Ridderkerk wil het WMO burgerplatform bedanken voor hun bijdrage over de vanavond voorliggende stukken. En wij wensen de organisatie veel succes en wijsheid toe bij de uitvoering van dit Wmo beleid 2015-2018.
Dank u voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.