Minimabeleid

Lettergrootte:

image-3767547Raadsvergadering donderdag 21 april

Dank u voorzitter,

Vanavond bespreken we het ridderkerkse minimabeleid, in navolging van andere beleidsplannen uit het sociale domein. 

Omdat schulden, financiële problemen en een sociaal isolement een negatieve lading hebben, begin ik met positief nieuws wat betreft de armoede in Ridderkerk. Het landelijk gemiddelde ligt namelijk hoger dan in Ridderkerk. 
Desalniettemin betekent dit dat we in onze gemeente voor de komende vier jaar een plan moeten hebben voor de aanpak van armoede. 
De visie voor het armoede beleid is hetzelfde gebleven, echter verandert wel de werkwijze. Ook in dit voorliggende stuk komen de begrippen participatie, eigen kracht, zelfredzaamheid en maatwerk aan de orde. Ondertussen de meest gebruikte, maar o zo belangrijke termen van de afgelopen raadsvergaderingen. Over de betekenis van de begrippen verschillen de meningen.
Maatwerk, een aanpak op maat blijven mooie begrippen, ook in dit minima beleid van groot belang. Want we willen met minder regels en meer vrijheid de Ridderkerkse minima hulp bieden.
Waarbij we, komt ie, uitgaan van de eigen verantwoording en kracht van de burger. Maar dat gedeelte is best lastig bij het bestrijden van schulden, men is gewend om volgens een bepaalde standaard te leven. Of schamen zich voor de opgebouwde schulden en komen in een sociaal isolement.

Door het bieden van mogelijkheden voor sociale contacten, sport en ontspanning kan men weer participeren en wordt de drempel verlaagd. Het is dan ook mooi om te zien dat er meerdere particuliere initiatieven in Ridderkerk zijn, de social society is weer meer in beeld.
En in de praktijk blijkt dat we snel geneigd zijn om een ieder die in een benarde financiële situatie terecht komt, te willen ontzorgen. We moeten ons daadwerkelijk afvragen of dit op de lange termijn de juiste insteek is.
Het minimaplatform adviseert het instellen van een integrale klantmanager, zodat het voor de cliënt overzichtelijk is hoe de hulpverlening gaat verlopen en is er een aanspreekpunt. Dit past goed in de visie van "1 gezin, 1 plan, 1 regisseur". Kan de wethouder aangeven of de haalbaarheid hiervan kan worden nagegaan? Is een pilot mogelijk?
De communicatie wordt hierdoor ook eenduidiger, men heeft een aanspreekpunt. Aangezien we bij de invoering van de gebiedsteams hebben gezien boe belangrijk een goede, heldere communicatie is, lijkt het LR verstandig om dit bij deze aanpak vanaf het begin af aan goed aan te pakken. 

Dat geldt ook voor de samenwerking met de veelgenoemde partners. We zien het belang hiervan, maar verwachten ook van de gemeente een aansturende rol met proces bewaking. Duidelijk gestelde doelen en verwachtingen uitspreken naar de partners, evalueren en bijsturen waar nodig. 

Een activerend beleid, waarbij ook de gebiedsteams van belang zijn, zoals het Maatschappelijk BurgerPlatform in haar advies aangaf. Wellicht kunnen zij iets betekenen in het activeren van mensen, in 2015 zijn er slechts 39 van de 339 door professionals aangemelde cliënten verschenen op de afspraak. Leefbaar Ridderkerk vindt het van groot belang dat gekeken wordt wat hiervan de oorzaak is en dat de resultaten hiervan meegenomen worden in het vast te stellen beleidsplan. 

Wat betreft de kwaliteit van de hulpverlening, er zijn preventiemedewerkers ingezet, zijn de taken en resultaten geëvalueerd? Zijn de vooraf opgestelde doelen behaald? 

LR is blij te lezen dat het uitdelen van vouchers aan kinderen voor participatie aan brede school activiteiten goed verloopt. Er is geen administratieve rompslomp, professionals uit het werkveld signaleren en beoordelen of een leerling zo'n voucher nodig heeft. 

Koppeling Ridderkerk pas?!

Amendement OV LR

Leefbaar Ridderkerk is verheugd dat er in de nota Minimabeleid gevolg is gegeven aan het onderzoek naar gratis OV voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, minder verheugd zijn we met de zienswijze van het College op de uitkomst daarvan. Daarom dienen wij samen met de PvdA, D66/GL het CDA en SGP een amendement in om het gratis OV voor deze doelgroep mogelijk te maken. Het amendement spreekt voor zich.

Beleidsplan WMO 2015-2018

Lettergrootte:

Wmo 2105Dank u voorzitter,

Onze samenleving wordt een participatiesamenleving, waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Van inwoners wordt een andere houding gevraagd. Meer zelf doen en daar waar mogelijk dit met je eigen omgeving oplossen dus minder kijken of de overheid het kan oplossen. De hervorming van de langdurige zorg betekent een groter beroep op mantelzorgers en andere betrokkenen. Nu de nadruk meer op zolang mogelijk thuis blijven wonen en op eigen kracht en zelfredzaamheid komt te liggen, wordt het werk van mantelzorgers nog belangrijker en vraagt de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers meer aandacht. In de nabije toekomst zal voor de zorg steeds meer en meer een beroep worden gedaan op de omgeving van diegene die zorg nodig heeft. Dat mantelzorgers een belangrijke rol bezitten in het Wmo beleid 2015-2018 blijkt als je in het zoekprogramma "mantelzorg" intikt dan levert dit namelijk 59 instanties op! Om beter inzicht en alle informatie bij elkaar te krijgen over onze mantelzorgers dienen wij een motie in.

Lees meer: Beleidsplan WMO 2015-2018

Raadsvragen WMO-Loket

Lettergrootte:

Op 24 januari 2014 stelde Leefbaar Ridderkerk een aantal vragen. Vragen naar aanleiding van een krantenartikel in de Combinatie op Donderdag 23 januari: "Wmo-loket zonder ouderenadviseurs". In de volgende brief wordt antwoord gegeven op de vragen die hierover gesteld zijn:

Lees de brief

Huishoudelijke Hulp 2015

Lettergrootte:

LR13jan14 05Voorzitter,
Vanavond behandelen we Huishoudelijke Hulp 2015 dit is het vervolg op de vastgestelde stukken van 28 november 2013, waarbij we anders zijn gaan werken, denken en doen.
Vanaf januari 2014 is deze nieuwe werkwijze ingezet bij nieuwe cliënten en vanaf 15 juli na herindicatie zijn ook de oude cliënten over gegaan op deze nieuwe werkwijze.
In 2014 is de inzet van een intermediair tot stand gekomen deze inzet gaan we voortzetten in 2015. Alle 39 punten waar deze intermediair aan moest voldoen gaan we niet opnieuw noemen deze zijn immers vorig jaar al uitgebreid besproken. Kan de wethouder aangeven of dat al deze 39 punten in 2015 nog steeds van kracht zijn?
Over de tarieven van de intermediair wordt nu niet gesproken kan de wethouder aangeven of de tarieven in de stukken van 2014 onder 5.8 staat ook gelden als tarieven voor 2015?
In de stukken van 2014 stond veel geschreven over PGB en hoe we als gemeente deze keuzemogelijkheid zouden gaan uitvoeren.
Leefbaar Ridderkerk kon deze keuzemogelijkheid PGB in de huidige stukken niet terugvinden. Deze vraag hebben we nog snel per email aan de wethouder gesteld en vanmorgen ontvingen we het goede bericht dat het beleid van de PGB onveranderd blijft bestaan.
Graag vernemen wij van de wethouder of de tarieven PGB ook slechts 10 eurocent verschilt met de tarieven van variant 2, zoals we deze vanavond vaststellen?
Dat alles na 3 kwartjaar werken met de nieuwe werkwijze nog niet soepel verloopt was ook niet te verwachten! Ons benaderen ook berichten van ontevredenheid over de nieuwe werkwijze na de herindicatie van de oude cliënten. Leefbaar Ridderkerk vraagt daarom opnieuw aandacht om goed te blijven monitoren!
Dank voor de toegestuurde evaluatie uit de Drechtsteden waar al sinds januari 2013 wordt gewerkt met resultaatindicatie. De resultaten aldaar doet vermoeden dat we de goede weg zijn ingeslagen.
Al blijft voor onze fractie de toename van eenzaamheid en de zorg voor meer zorgmijders een zorgpunt.
Ik ga afronden voorzitter en dat doe ik met een toepasselijke spreuk,
"Accepteer zoals het is, LAAT LOS hoe het was en blijf GELOOF hebben in wat zal komen....."
Dank u voorzitter,

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.