Buiten de raad gesproken: Iets te verbeteren

Lettergrootte:

LR13jan14 02Twee gebeurtenissen van de afgelopen weken zijn het waardig om in deze column aandacht aan te schenken. Ten eerste de gebeurtenis op een zaterdagochtend, halverwege die ochtend werd er aangebeld door een lichtelijk gestreste buurman die vertelde dat hij was buitengesloten omdat hij de deur achter zich had dicht getrokken terwijl er nog sleutels aan de binnenzijde van de deur in het slot zaten en de deur niet meer van buitenaf was te openen. Mijn opmerking dat hij dan een probleem had viel in minder goede aarde maar mijn bereidheid hem te helpen te zoeken naar een oplossing compenseerde dat volledig. Gezamenlijk hebben we de mogelijkheden onderzocht en er één gevonden, daarvoor moest er wel worden gewacht op hulptroepen. Omdat tijdens het wachten de lunchtijd zich aandiende hebben we de buurman en zijn inmiddels gearriveerde echtgenote aangeboden met ons de lunch te gebruiken. Na de lunch is het gelukt om de woning van de buurman weer te kunnen betreden. Voor zover niets bijzonders anders dan dat we hiervoor in de vorige eeuw het woord Participatie Maatschappij niet nodig hadden voor burenhulp maar dat het toen gewoon: omkijken naar elkaar heten en helpen waar mogelijk, ook op het gebied van zorg. Vandaag de dag lijkt het niet meer zo vanzelf sprekend meer te zijn omdat we het druk genoeg hebben met onszelf denken we.

Lees meer: Buiten de raad gesproken: Iets te verbeteren

Toekomstvisie Ridderkerk

Lettergrootte:

toekomstvisieRaadsvergadering 10 december 2015 Agendapunt 7 Startnotitie Toekomstvisie

Dank u wel Voorzitter,

Begin oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de aanwezigen konden filosoferen over de toekomst van Ridderkerk en de toekomst in het algemeen om een aanzet te geven tot het komen van een toekomstvisie.

Tijdens die bijeenkomst werd door de aanwezige alles uit de kast gehaald om een zo'n rooskleurig mogelijke toekomst op de kaart te zetten uiteraard was die toekomst niet voor iedereen hetzelfde maar er waren wel veel gelijkenissen.

Hoe de toekomst er echt uit gaat zien is van vele factoren afhankelijk en was het maar zo eenvoudig om nu al te kunnen inzien hoe de toekomst erover
20 jaar uit zal zien met of zonder inbreng van onszelf.

De meeste van ons kunnen zich nog wel herinneren dat de daken vol stonden met antennes om TV programma's te kunnen bekijken, tegenwoordig kijken we al wandelend op IPad of Smartphone naar het internet en TV programma's die we zonder een VHS band in een apparaat te steken ook nog kunnen terugkijken, wie had dat toen kunnen vermoeden.

Lees meer: Toekomstvisie Ridderkerk

Digitale dienstverlening

Lettergrootte:

digitaal-loket-375x300Bijdrage Gert van Nes Leefbaar Ridderkerk agendapunt 5 & 6 raad van 21 mei 2015

"Werken aan betere digitale dienstverlening Ridderkerk"

Voorzitter,

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van de gemeente Ridderkerk.
In dit rapport zijn een aantal; (8 in totaal) aanbevelingen gedaan die ertoe kunnen leiden dat de raad zijn kaderstellende rol ten aanzien van de digitale dienstverlening kan invullen.
Het is al weer zes jaar geleden dat de rekenkamercommissie Ridderkerk een onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken van de digitale dienstverlening.
Als we in 2008 wisten wat er nu zoal in de wereld op digitalisering plaatsvindt dan zijn er enorme stappen gezet.

Lees meer: Digitale dienstverlening

Terugblikken, maar vooral vooruitkijken

Lettergrootte:

Vooruit-kijken-360x240Het eerste jaar, na de invoering van de decentralisaties, zit er alweer bijna op. Een bewogen jaar waarin gestart werd met de gebiedsteams in de wijken, dit traject is niet vlekkeloos verlopen. Er was een hoop werk aan de (gemeente)winkel, de raad heeft dit proces op de voet gevolgd en Leefbaar Ridderkerk heeft er meerdere malen vragen over gesteld aan de wethouder. Er wordt binnenkort geëvalueerd, maar vooral ook vooruitgekeken. Hoe gaan we in 2016 de plannen nog meer uitvoeren? Aanstaande donderdag komen deze plannen tijdens de Begrotingsraad aan bod.

Lees meer: Terugblikken, maar vooral vooruitkijken

Rekenkamerrapport Participatie

Lettergrootte:

rekenkamer
Voorzitter,
Voor ons ligt het rekenkamerrapport; Samenspel gemeente en gemeenschap. Wederom een goed rapport met, naar de mening van Leefbaar Ridderkerk, juiste conclusies en aanbevelingen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Veranderen in kracht, de rode draad door het coalitie-akkoord, waar we nog steeds volledig achterstaan. Daar waar het mogelijk is trekken wij ons als gemeente terug. Van burger- naar overheidsparticipatie.
Mooie termen, maar wat houdt het nu eigenlijk in en wat is de consequentie. Het betekent dat we als bestuur moeten nadenken over datgene wat we los mogen-willen-kunnen laten. We willen de dialoog aan, een nieuw proces in.
Dit vergt niet de nodige aanpassingen van het bestuur, zo ook van de inwoners van Ridderkerk alsmede de professionals. Een complete omslag in denken. We zullen met elkaar op zoek dienen te gaan naar nieuwe vormen van rekenschap, meer ruimte bieden aan burgers en goed weten in te schatten wanneer burgers al dan niet steun nodig hebben.
Overheidsparticipatie houdt ook in dat we ruimte moeten geven aan burgers, maar tegelijkertijd ervoor waken dat burgers het leven elkaar niet zuur maken, elkaar niet uitsluiten, met elkaar in contact komen, in debat gaan over wat goed is voor de buurt en hoe hun initiatieven daaraan bij kunnen dragen. Met elkaar maatwerk maken.
Leefbaar Ridderkerk is wel van mening dat we moeten oppassen niet achter de feiten aan te blijven lopen, daarom is het ook goed dat er in het start document 10 juni 2015 de start dialoogbijeenkomst ingepland staat. Een bijeenkomst met alle belanghebbende partijen. Gebruik maken van de maatschappelijke dynamiek. Hoe mooi is het om daar optimaal gebruik van te maken, het aanjagen van de energie in de samenleving voor het bereiken van maatschappelijke doelen.
De gemeenschap is zelf voldoende energiek en creatief om kwesties aan te pakken, De rol van de overheid is dan niet om voor burgers de problemen op te lossen, maar burgers, bedrijven en andere betrokkenen beter in staat te stellen om hun eigen kwesties mede aan te pakken en daar hun creativiteit en leervermogen op los te laten.
Goed is het dat de portefeuillehouder in de commissievergadering heeft toegezegd om de ontwikkelingen in januari 2016 te evalueren.
Het zal voor een ieder een proces van vallen en opstaan worden, maar Leefbaar Ridderkerk heeft er alle vertrouwen in en zal alle ontwikkelingen kritisch volgen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.