Grote stappen zijn gezet

Lettergrootte:

LR13jan14 05Het afgelopen jaar zijn hele grote stappen gezet met betrekking tot Zorg, Jeugd en Werk. De beleidsuitvoering voor deze onderwerpen is door de overheid aan de gemeenteraden overgedragen. Decentralisatie heet dat met een duur woord. Het beleid is ook in Ridderkerk uitgewerkt en met een meerderheid aangenomen door de raad. Hiermee gaat het gemeentebestuur de komende jaren aan de slag.

Wat onoverkomelijk is, en wat we graag anders hadden gezien, gebeurt ook in onze gemeente "Daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt". Dus het blijft noodzakelijk dat het gemeentebestuur alle ontwikkelingen - positief en negatief - op de voet volgt en waar mogelijk bijstuurt. We ontkomen er niet aan dat het beleid op bepaalde punten wordt aangepast.

Lees meer: Grote stappen zijn gezet

Thuis in de Wijk

Lettergrootte:

5421

Bijdrage 'thuis in de wijk'
Raadsvergadering donderdag 3 Maart 2015 Voorzitter,
Op 1 januari trad de nieuwe wetgeving rondom zorg in de gemeenten in werking. In september 2013 heeft de Raad de startnotitie reeds vastgesteld. De opdracht om een plan op te stellen en uit te rollen is deels uitgevoerd.
Na een ruime periode van voorbereiden zag de Gemeente Ridderkerk vooral kansen. De zorg wijkgericht organiseren en de burger in zijn eigen kracht zetten.
Het implementatieplan beschrijft concreet en duidelijk hoe we de zorg in onze gemeente willen regelen. Wat de doelstellingen zijn van de wijkteams en welke gewenste resultaten er zijn. Helaas strookt dat niet met de werkelijkheid van de huidige situatie.
Zo moet, ons inziens, de opstartfase nu voorbij zijn, we zijn anderhalve maand verder. Wijkteams hebben meerdere malen met elkaar vergaderd, nu moeten er stappen worden ondernomen. Zodat de hulp (die nog steeds hard nodig is) kan worden ingezet op de juiste plekken.
Daarbij komt dat het wijkgericht werken in Ridderkerk niet nieuw is, er zijn vanaf 2012 proeftuinen en projecten wat betreft de zorgstructuur in het jeugddomein uitgevoerd. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om op 1 januari 2015 in elke wijk een op maat gesneden aanpak uit te voeren, daarvan lijkt nog geen sprake.
Preventie, laagdrempeligheid, eigen kracht zijn kernwoorden van de decentralisaties. Op dit moment lijkt de drempel om hulp te zoeken alleen maar hoger te worden. Het is niet duidelijk waar zowel een professional als een burger naar toe kan voor een passend antwoord op zijn/haar hulpvraag. Terwijl een doelstelling van de wijkteams is, dat er korte lijnen zijn tussen hulpverleners en de hulp snel kan worden gestart. Preventief waar kan, doorpakken waar nodig.
In de commissie van 5 feb jl. heeft de wethouder toegezegd dat bewoners binnen twee weken zou worden geïnformeerd. Dit is vandaag gebeurd, middels een gedeelte op de site van de Gemeente. Waar men via het menu links in beeld eerst drie keer moet doorklikken om bij een overvloed aan informatie te komen, waarbij voor de meeste mensen vaktaal staat die hun pet te boven gaat. Om vervolgens bij een contactformulier te komen. Daar kun je in 500 woorden de concrete hulpvraag noteren...voor de meeste mensen is dit minstens 3 muisklikken te ver.
Informeren ziet LR als het direct aanbieden van praktische informatie aan de burger, zodat hij weet waar hij welke hulp kan vinden in zijn eigen wijk. Geen algemeen nummer van het gemeentehuis, dit maakt de drempel naar hulp alleen maar hoger. Bewoners moeten in hun wijk weten wie zij waarvoor kunnen benaderen. Want, zo wordt beschreven in het implementatieplan, taken van de wijkteams zijn onder andere dat zij dichtbij in de wijk aanwezig zijn.
Een uitgangspunt is dat de bereikbaarheid van de wijkteams is gewaarborgd, kan de wethouder dit al toezeggen?
Ankerplaatsen zijn niet in alle wijken bekend, terwijl ruim van te voren al duidelijk was dat er binnen de drie gebieden, 8 wijkteams zouden komen, ook de verdeling was bekend. Het is dan ook
opvallend dat er nog niet in alle wijken zichtbare ankerplaatsen zijn. Wij zijn van mening dat we achter de feiten aanlopen, wanneer gaan we eens voorop lopen?
Ondanks dat het plan, naar onze mening, te laat wordt besproken en wij kritische kanttekeningen plaatsen, moet de uitvoering in hoog tempo doorgaan. Het is jammer dat er slecht en laat wordt gecommuniceerd naar bewoners. Dat geldt ook voor professionals, er is veel onduidelijkheid. Hulpvragen blijven liggen, terwijl hulp hard nodig is. Een gemiste kans, want het wordt zo duidelijk beschreven in het plan.
LR kijkt uit naar de bijeenkomst die binnenkort wordt georganiseerd om de raad te informeren over de stand van zaken en de uitwerking van de ontwikkelagenda. Daarbij hechten wij een groot belang aan een goede evaluatie van deze opstartfase.
In tweede termijn aangeven; Dat we instemmen met het implementatie-plan, maar dat het kritisch en op de voet blijven volgen.

Column Combinatie: Samen

Lettergrootte:

samenwerken-april2013
Samen.

Het is vandaag 18 december, een dag waarop het jaarlijks gebeuren, het terugblikken van het jaar, kan beginnen. De eerste maanden van het jaar waren de politieke partijen druk in de weer met haar verkiezingsprogramma's en het voorstellen van de kandidaten op de kieslijsten, de gunst van de kiezer moest immers worden binnengehaald en liefst van zoveel mogelijk kiezers. Woensdag 19 maart de dag waarop duidelijk werd dat de verwachting dat lokale partijen samen een groter aandeel in de gemeenteraad binnen zouden halen dan in 2010 was een feit. Onderhandelingen volgden waarbij de toon "Samen inzetten voor onze inwoners" werd gezet. In de loop van het jaar moest er richting worden gegeven aan de nieuwe taken die door Den Haag aan de gemeente zijn opgelegd, de 3 decentralisaties vorm geven, met daarbij het belang van al onze inwoners als hoogste prioriteit voorop was en blijft een belangrijke taak voor het College en de Gemeenteraad. "Samen" hoe doe je dat, gelukkig heeft Ridderkerk veel goedwillende inwoners die vrijwilligers werk doen, maar hoe verander je de rest van de individueel ingestelde maatschappij tot de "met elkaar voor elkaar" mentaliteit, dat is en blijf vooralsnog een belangrijke en moeilijk te beantwoorde vraag.

Als je in het kader van Schoon, Heel en Veilig de grote ergernissen zoals, vooral in de woonwijken, te hard rijden en het zwerfafval in ogenschouw neemt is er nog veel te doen. Samen kan je daar verandering in brengen door respect en waardering voor elkaar te tonen en elkaar erop aan te spreken. Ook het op onjuiste wijze en momenten aanbieden van afval in het openbare gebied, bijvoorbeeld drie dagen van tevoren het plastic afval alvast buiten zetten, leidt tot ergernis en verdient de nodige aandacht. "Samen" is in Nederland en ook in Ridderkerk tot uiting gekomen door na de ramp met vlucht MH17 massaal medeleven te betuigen aan de nabestaande van de slachtoffers. Daarentegen heeft de Zwarte Pieten discussie een deling in onze maatschappij teweeggebracht waardoor samen dit kinderfeest vieren op sommige plekken in Nederland minder plezierig is verlopen. Gelukkig was hiervan in Ridderkerk geen sprake en werden we na 5 december verrast met de door Sinterklaas en zijn medewerkers kleurig ingepakte kunstwerken in de openbare ruimte als dank voor het zich afzijdig houden van de discussie door de Gemeente. Vandaag is ook het moment om vooruit te kijken, eerst wachten ons de kerstdagen waarbij de meeste mensen samen in gezelschap van familie of vrienden de dagen doorbrengen, maar er zijn ook mensen die juist met deze dagen het "samen" missen. Na de kerst dient de jaarwisseling zich aan, traditiegetrouw gepaard gaande met het afsteken van vuurwerk, die traditie moet kunnen voort blijven bestaan. Dit kan alleen als we er samen voor zorgen dat het afsteken van vuurwerk op plaatsen gebeurt waar veiligheid gegarandeerd is, en overlast voor mens en dier wordt voorkomen. Dit zou één van de belangrijkste voornemens moeten zijn die we ons altijd toedichten bij het naderen van weer een nieuw jaar. Als ik naar het Raadswerk kijk en een blik vooruit werp dan blijven de belangrijkste taken voor komend jaar een structureel sluitende begroting en het verfijnen van de toepassing van de ons opgelegde 3 decentralisaties. Het één gaat gepaard en kan niet zonder het andere, anders gezegd financiën en uitvoeringstaken gaan samen. Het College en de Gemeenteraad moeten hier samen aan werken. De Gemeenteraad zal hiervoor nauw moeten samenwerken, "oud zeer" koesteren en in stand houden en partijpolitiek bedrijven zijn niet de juiste ingrediënten om het beste voor inwoners, die met de 3 decentralisaties: jeugdzorg – werk en inkomen – zorg voor langdurig zieken en ouderen, te maken hebben of in de toekomst te maken krijgen, te bewerkstelligen. Samen de handen ineen slaan is het enige middel om tot goede resultaten te komen.

Deze Column biedt te weinig ruimte om bij alle belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar stil te staan, er zijn er maar een paar benoemd de rest komt ongetwijfeld via de media tot u.
Langs deze weg wil ik u samen met de gehele fractie en het voltallige partijbestuur van Leefbaar Ridderkerk fijne kerstdagen en een plezierige jaarwisseling toe wensen en vooral een goede gezond.
Bedankt voor u vertrouwen in Leefbaar Ridderkerk.

Leefbaar Ridderkerk

Samenwerken aan Werk

Lettergrootte:

LR13jan14 11

Voorzitter,

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voert de regering het principe van één regeling consequent door voor mensen die in staat zijn om te werken en met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor iedereen.

De raad heeft in oktober het beleidskader Participatiewet "samenwerken aan werk" vastgesteld. De inzet hiervan is maximaliseren van de arbeidsparticipatie van ieder individu.
De implementatie en verdere ontwikkeling van het beleid, businesscase leerwerkbedrijf, Werkgeversservicepunt en de verordeningen en beleidsregels zijn de concretisering van dit beleidskader.

Lees meer: Samenwerken aan Werk

Beleidskader Participatiewet

Lettergrootte:

Handen-website

Dank u voorzitter,

De huidige regelingen slagen er vaak nog onvoldoende in om mensen optimaal te laten participeren. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voert de regering het principe van één regeling consequent door voor mensen die in staat zijn om te werken en met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor iedereen.

Om één regeling te kunnen realiseren, voegt de Participatiewet de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen.

De gemeenten krijgen nieuwe taken erbij en tegelijkertijd bezuinigt het Rijk stevig op de financiële middelen. Uitgangspunt van de nieuwe wet is 'iedereen doet mee'. Het vermogen om inkomen te verdienen uit arbeid staat voorop. Werk is belangrijk voor ontwikkeling zelfvertrouwen en inkomen.

Werken moet meer opleveren dan een uitkering ontvangen. Iedereen heeft talenten, we gaan er vanuit dat die talenten worden ingezet om zelfstandig in het bestaan te kunnen voorzien. Rekening houdend dat de mogelijkheden en capaciteiten van mensen verschillend kunnen zijn. We bevorderen dat onze inwoners (weer) meedoen aan onze samenleving. Daarbij gaan we uit van wat kan en niet van wat niet kan!

Gemeenten zijn verplicht om beleid te ontwikkelen op het terrein van beschut werk. Binnen de kaders van de Participatiewet krijgen gemeenten ruimte om beschut werk te organiseren, zij zelf zijn verantwoordelijk voor de manier waarop. Het aanbieden van beschut werk is geen 'doel op zich' maar een middel dat gemeenten kunnen inzetten om mensen te activeren. Als gemeenten mensen op een andere manier ondersteunen, waardoor ze (gaan) participeren is dat in lijn met de doelstelling van de Participatiewet'.

De wethouder gaf in zijn toelichting tijdens de commissie samen leven aan dat op basis van deze beleidskader de raad nog een aantal verordeningen ter vaststelling zal worden voorgelegd. Leefbaar Ridderkerk verneemt graag van de wethouder of er al een concretere datum bekend is wanneer de raad de bussinescase ontvangt? Ten aanzien van het Leerwerkbedrijf en het Werkgeversservicepunt wil het college eerst nog informatie uitwisselen, voordat een voorstel wordt uitgebracht.

Leefbaar Ridderkerk kijkt uit naar de uitwerking van het leerwerkbedrijf en verwacht dat de gemeente daar vooral samenwerkt met het bedrijfsleven.
De gemeente wil regisseren en mogelijk faciliteren. Leefbaar Ridderkerk wil graag van de wethouder vernemen of bij de uitwerking van deze beleidskader er nog dieper ingegaan zal gaan worden over de rol van het onderwijs als samenwerkingspartner?

Hoe de gemeente zelf haar voortrekkersrol laat zien, verwijst de wethouder tijdens de commissie samen leven naar het laten schoonmaken van het gemeentehuis. De wethouder gaf aan dat de gemeente ook kijkt naar andere mogelijkheden om werkzaamheden door de doelgroep te laten uitvoeren.
Leefbaar Ridderkerk ziet hier een opdracht in en wil graag op de hoogte gehouden worden zodra duidelijk is hoe de wethouder dit gaat uitwerken.

Hoe het ministerie de verdringing van reguliere arbeid gaat meten, is voor de wethouder ook een vraag werd duidelijk tijdens de commissie samen leven. Dat te meten is lastig. Naar de mening van de wethouder moet worden uitgekeken dat mensen in een leerwerkproject niet komen 'vast te zitten'.

De wethouder heeft laten weten het te zullen respecteren als er vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar het mag het traject om werk te krijgen niet in de weg staan. Bij de beoordeling van de cliënt is de vraag aan de orde wat cliënt kan en wat van hem/haar verwacht mag worden.

Voorzitter ik ga afronden met de opmerking dat ook in de beleidskader participatiewet van groot belang is dat er maatwerk is, samenwerken aan oplossingen voor brede en complexe maatschappelijke vraagstukken!

Na het vaststellen van de beleidskader participatiewet is er nog veel werk te verzetten Leefbaar Ridderkerk wenst wethouder en ambtenaren daarbij veel wijsheid toe.

Dank u voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.