Integraal Accommodatieplan Deel 2

Lettergrootte:

plan.aheadBijdrage L.R. agendapunt 2 van de raad van 14 april 2016
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk *(IAP)

Voorzitter,

In het college programma 2014-2018 is de uitvoering van een verbreed onderzoek naar alle accommodaties benoemd. Tevens is opgenomen dat de visie op maatschappelijk vastgoed en samenhangend beleid ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen wordt ontwikkeld.

Om uitvoering te geven aan bovenstaande ambities is voorliggend Integraal Accommodatie Plan (IAP) voor het maatschappelijk vastgoed van onze gemeente opgesteld.
De doelstelling van het IAP is: Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk, gericht op:
het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties;
zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties;
zorg dragen voor een goede bezetting;
verantwoorde besteding van middelen.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
Integrale benadering (diverse beleidsvelden);
Omschrijven van alle accommodaties (kwalitatief en kwantitatief);
Inzicht in huidige en toekomstige bezetting;
Bieden van een meerjarenperspectief; 5. Het behandelen van actuele vraagstukken.
Dat het IAP leeft binnen onze gemeente hebben we allen kunnen waarnemen tijdens de commissievergadering van 3 maart, waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig waren.
Een groot aantal insprekers konden die avond inspreken voor of namens hun vereniging of organisatie.

Enkele insprekers hebben hun teleurstelling uitgesproken over de wijze van participatie. Bij sommigen was er zelfs (zoals werd aangeven) geen sprake van enig contact met de gemeente of Sport en Welzijn.

Leefbaar Ridderkerk vindt het goed dat het college hier adequaat op gereageerd heeft door de raad half maart aanvullende informatie te verstrekken op de veelheid vragen op verschillende onderdelen van het IAP.
In het raadsvoorstel onderstreept het college dan ook dat gevraagd wordt kennis te nemen van de rapportage en het college opdracht te geven om het in hoofdstuk 4 van het IAP voorkeursscenario verder uit werken.

Gedurende de aanloop naar deze raadsvergadering hebben een aantal verenigingen en organisaties nogmaals hun zorgen kenbaar gemaakt over hun huisvestings-situatie.

Er zijn ook positieve initiatieven ontstaan,
Verschillende brieven hebben de raadsfracties hierover ontvangen. Het is juist goed dat initiatieven worden ontwikkeld door de gebruikers onderling. Ik noem hierbij de vitale sportverenigingen in het Reijerpark, Slikkerveer, Ten Donck en Saturnus.
Tijdens de commissievergadering is ook naar voren gekomen dat er met de gebruikers van het Reijerpark ronde tafel gesprekken gevoerd zouden worden.
Kan de wethouder dit nog toezeggen ?

Een soortgelijk initiatief is gestart in Bolnes waar de aldaar gevestigde verenigingen SV Bolnes, R.L.T.C. en de Kringgroep Ridderkerk met elkaar in gesprek zijn. Leefbaar Ridderkerk is mede-indiener van een motie het college te verzoeken in samenspraak met de verenigingen een visie op te stellen om het sportpark Bolnes te laten uitgroeien tot een volwaardige wijkvoorziening in Bolnes.

Maar ook de situatie van KCR, waarvan KV Bolnes en Sagitta reeds 5 jaar geleden inzagen dat een verdere vorm van samenwerking/fusie met *(toen ook nog ten Donck als 3e partij) de juiste keuze is geweest, verdient wat betreft huisvesting en accommodatie nu eindelijke wel een oplossing.

Maar Leefbaar Ridderkerk deelt ook de zorgen van verschillende organisaties die als gevolg van het IAP voor hun zo vertrouwde thuishonk zouden moeten verlaten.
Denk hierbij aan de voorzieningen in Bolnes, de Beverbol, de gymzaal pretoriusstraat, waar een aantal verenigingen en organisaties al jaren lang zijn gehuisvest.
Dit geldt eveneens ook voor de plannen van de gymzaal aan de da Costalaan.

Wij vragen het college er dan ook op toe te zien dat, zoals eerder in de commissie door de wethouder is aangegeven, alle gebruikers een passende locatie zal worden aangeboden.

Leefbaar Ridderkerk vindt ook dat er in alle wijken van onze gemeente voldoende en kwalitatieve en gelijkwaardige sport-en welzijnsvoorzieningen moeten zijn. Daarbij mag geen onderscheid worden gemaakt per gebied. !

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.