Digitale dienstverlening

Lettergrootte:

digitaal-loket-375x300Bijdrage Gert van Nes Leefbaar Ridderkerk agendapunt 5 & 6 raad van 21 mei 2015

"Werken aan betere digitale dienstverlening Ridderkerk"

Voorzitter,

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van de gemeente Ridderkerk.
In dit rapport zijn een aantal; (8 in totaal) aanbevelingen gedaan die ertoe kunnen leiden dat de raad zijn kaderstellende rol ten aanzien van de digitale dienstverlening kan invullen.
Het is al weer zes jaar geleden dat de rekenkamercommissie Ridderkerk een onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken van de digitale dienstverlening.
Als we in 2008 wisten wat er nu zoal in de wereld op digitalisering plaatsvindt dan zijn er enorme stappen gezet.

De conclusies en aanbevelingen zijn helder; Leefbaar Ridderkerk staat hier volledig achter. Een paar voorbeelden:

Zorg dat er op korte termijn een document komt dat zich specifiek richt op strategische doelen op het gebied van digitale dienstverlening.
Op operationeel niveau is het van belang om handen en voeten te geven aan servicenormen.
Zorg intern voor duidelijkheid over de producten en diensten waarin de komende tijd nog wordt geïnvesteerd om verder te digitaliseren.

Stem het aanbod van digitale diensten beter af op de wensen en vooral de behoefte van gebruikers.

Maak een investeringsplan en zorg voor borging van uitgangspunten, verbeter de bekendheid van de digitale producten op de website en verbeter de vindbaarheid van producten en diensten via de gemeentewinkel online.

Het college heeft in haar brief aan de rekenkamercommissie de conclusies en aanbevelingen onderschreven, Dit zal in een plan van aanpak worden verwerk
In de brief stelt het college ook dat niet het aanbod van de gemeente leidend is maar juist de vraag van de inwoner is leidend.

Het rapport is uitgebreid en met een aantal sprekende praktijkcasussen op gebied van de website. Toch zet Leefbaar Ridderkerk nog wel wat vraagtekens zo is de dienstverlening gewaardeerd op 7.1 maar dat kan een momentopname zijn. In de eindconclusie staat aangegeven dat de kwaliteit een wisselend beeld oplevert. Dat zou kunnen doordat er volgens het rapport het aanbod nogal summier is.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk spreekt haar waardering uit naar de rekenkamercommissie over het gevoerde onderzoek en de eindrapportage,
Voor wat betreft het raadsvoorstel; leefbaar Ridderkerk stemt in met het voorstel zoals genoemd bij de punten 1 t/m 4

Communicatie

Van Digitale dienstverlening naar communicatie is niet zo'n grote stap.
Maar wat is communicatie nu precies en welke processen liggen hieraan ten grondslag? Onder communicatie verstaan we elke boodschap die de ene persoon naar een ander uitzendt. Elk gedrag, verbaal en non-verbaal, in de aanwezigheid van anderen waarvan we ons bewust zijn, is communicatie. Zelfs als we niet willen communiceren, communiceren we dit.

Goed communiceren doe je samen, dus niet alleen gericht op zenden maar ook vooral ontvangen.....Luisteren !

In de motie 2014-12 werd het college gevraagd een gedegen integraal communicatieplan voor raad en college voor te leggen in de raadscommissie. In de daarop volgende raad van 23 april heeft de raad besloten om reeds in te stemmen met het voorstel tot het verbeteren van de gemeentelijke website. De overige voorstellen worden vanavond besproken.

Het beoogde effect omvat :
Meer aandacht voor sociale media
Andere invulling van het gemeentejournaal
Verbeteren redactie en afstemming tussen diverse kanalen
Verkenning inzet communicatie als beleidsinstrument

Leefbaar Ridderkerk vindt het plan nog niet echt concreet,
Tevens vinden wij een aantal zaken die echt aan verbetering toe zijn, deze staan wellicht ook al in het rapport aangegeven, toch noem ik er enkele:

"Web-care": burgers zenden een boodschap maar krijgen niet of onvoldoende terugkoppeling vanuit de gemeente.

Nadrukkelijk in behoefte voorzien op de website waar burgers zaken zoals aanvragen paspoorten, doorgeven van verhuizingen etc. kunnen doen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed communicatiebeleid, In deze tijd is het niet meer weg te denken, daar hoort ook voldoende ambtelijke capaciteit bij.

Als we de vergelijking trekken tussen de bar-gemeenten dan heeft Ridderkerk de minste formatie-inzet.

Het voorstel om de formatie uit te breiden met respectievelijk 31.250 vanuit de 1e tussenrapportage daar stemmen wij mee in.

En voor de genoemde 62.500,- daarover zullen wij in de komende maand tijdens de behandeling van de kadernota op terug komen.
Dank u wel !

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.