Doe maar gewoon

Lettergrootte:

LR13jan14 05

Deze week is het mijn beurt om namens Leefbaar Ridderkerk een column te schrijven. In eerste instantie denk je dan: “Oei daar moet ik even voor gaan zitten”. Maar al snel schoten mij wat onderwerpen door het hoofd, die ik graag zou willen bespreken.

Langs de Middenmolendijk, waar ik al heel wat jaren met veel plezier woon, passeren dagelijks veel mensen. Druk pratend, voornamelijk hondenbezitters. Opvallend is dat zij hun honden veelal los laten lopen. Ook is het geen uitzondering dat die honden vaak wat achterlaten wat argeloos achterblijft in het hoge gras van de bermen. Graag volgende keer het bekende plastic zakje meenemen, want in onze gemeente geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Bovendien zou ik mijn hond aangelijnd houden want oh wee als uw hond een kat achterna rent en beide dieren rennen in paniek de drukke Vlietlaan op met alle gevolgen van dien. Je moet er niet aan denken dat deze honden of katten onder een auto terecht komen. Of dat de bestuurder een noodstop moet maken. Houd uw hond dus aangelijnd en denk aan de plastic zakjes voor de hondenpoep. Het is ronduit smerig als de hondenpoep bij de eerste de beste maaibeurt in de rondte spettert. Als er ik destijds iemand op aansprak was negen van de tien keer dit zijn reactie : “Ja, de groeten”. “Daar betaal ik toch hondenbelasting voor!” Die vlieger gaat niet meer op want mede dankzij Leefbaar Ridderkerk is de hondenbelasting de afgelopen jaren geleidelijk afgeschaft.

Ook is mij de afgelopen 6 jaar dat ik raadslid ben bij Leefbaar Ridderkerk al meerdere malen gevraagd: “Hoe is het nu om raadslid te zijn?” Ik kan u zeggen heel veelzijdig, ingrijpend en tijdrovend. Maar bovenal leuk en interessant. Als Raadslid probeer ik voortdurend te kijken naar het algemeen belang en staat mijn persoonlijke belang onderaan. Soms komt het voor dat het raadswerk jouw persoonlijke belangen raakt. Dan zul je een keuze moeten maken. Zo heb ik mijn lidmaatschap van het Wijkoverleg in de wijk waar ik woon moeten opzeggen voor het algemeen belang. Dat is best even slikken. Maar uiteindelijk kies je toch voor het algemene belang, waarbij de belangen van ALLE inwoners van Ridderkerk gediend worden. Dan gaat het belang van Ridderkerk voor het belang van de wijk waarin ik zelf woon.

De werkzaamheden van een Raadslid nemen veel tijd in beslag. De weken zijn wisselvallig en het kost heel wat vrije dagen en avonden. Als raadslid ben je er toch al gauw 20 uur per week zoet mee. Zelf verzorg ik voor onze fractie ook nog de secretariële werkzaamheden. En dan nog de maandelijkse fractievergaderingen ter voorbereiding van de commissie- en de raadsvergadering. Gevoelsmatig ben je 24 uur per dag “Raadslid”. Waar ik ook kom, wordt ik aangesproken door bewoners met vragen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Dat werk doe ik nu nog steeds - na zes jaar raadslidmaatschap - met veel plezier namens de fractie van Leefbaar Ridderkerk. Mocht u zelf vragen hebben over politieke onderwerpen, neem gerust contact met ons op. Voor meer informatie kijk op onze website raadplegen : www.leefbaarridderkerk.nl

Mijn motto : “Als je wilt dat je kippen eieren leggen, dan moet je het kakelen verdragen”

Leefbaar Ridderkerk

Gratis OV berekening 110% PW

Lettergrootte:

ovchipkaartNa aanleiding van het amendement over Gratis OV voor AOW gerechtigden met inkomen 110% pw ontving Leefbaar Ridderkerk de vraag of wij konden aangeven hoe de berekening is van deze 110% pw?

Deze vraag is uitgezet bij de ambtelijke staf en als volgt beantwoord;

Bij het vaststellen van het inkomen nemen we de norm Participatiewet voor een pensioengerechtigde x 110% en zetten dat af tegen het totale netto inkomen van de aanvrager (plus van partner). Het pensioen moet dan ook worden meegeteld. We houden hierbij geen rekening met de kostendelersnorm, dat is te bewerkelijk en gunstiger voor de aanvrager. Zie hieronder de normen Participatiewet van januari 2016, het zijn netto bedragen exclusief vakantiegeld.

Normen gepensioneerden PW

Alleenstaande € 1038,23 x 110%= 1142,05

Alleenstaande ouder (met kind onder de 18) € 1276,50 x110% = 1404,15

Echtpaar/samenwonend  € 1418,31 x 110% = 1560,14

Vriendelijke groet,
Leefbaar Ridderkerk

Integraal Accommodatieplan Deel 2

Lettergrootte:

plan.aheadBijdrage L.R. agendapunt 2 van de raad van 14 april 2016
Integraal Accommodatieplan Ridderkerk *(IAP)

Voorzitter,

In het college programma 2014-2018 is de uitvoering van een verbreed onderzoek naar alle accommodaties benoemd. Tevens is opgenomen dat de visie op maatschappelijk vastgoed en samenhangend beleid ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen wordt ontwikkeld.

Om uitvoering te geven aan bovenstaande ambities is voorliggend Integraal Accommodatie Plan (IAP) voor het maatschappelijk vastgoed van onze gemeente opgesteld.
De doelstelling van het IAP is: Optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk, gericht op:
het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties;
zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties;
zorg dragen voor een goede bezetting;
verantwoorde besteding van middelen.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
Integrale benadering (diverse beleidsvelden);
Omschrijven van alle accommodaties (kwalitatief en kwantitatief);
Inzicht in huidige en toekomstige bezetting;
Bieden van een meerjarenperspectief; 5. Het behandelen van actuele vraagstukken.
Dat het IAP leeft binnen onze gemeente hebben we allen kunnen waarnemen tijdens de commissievergadering van 3 maart, waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig waren.
Een groot aantal insprekers konden die avond inspreken voor of namens hun vereniging of organisatie.

Enkele insprekers hebben hun teleurstelling uitgesproken over de wijze van participatie. Bij sommigen was er zelfs (zoals werd aangeven) geen sprake van enig contact met de gemeente of Sport en Welzijn.

Leefbaar Ridderkerk vindt het goed dat het college hier adequaat op gereageerd heeft door de raad half maart aanvullende informatie te verstrekken op de veelheid vragen op verschillende onderdelen van het IAP.
In het raadsvoorstel onderstreept het college dan ook dat gevraagd wordt kennis te nemen van de rapportage en het college opdracht te geven om het in hoofdstuk 4 van het IAP voorkeursscenario verder uit werken.

Gedurende de aanloop naar deze raadsvergadering hebben een aantal verenigingen en organisaties nogmaals hun zorgen kenbaar gemaakt over hun huisvestings-situatie.

Er zijn ook positieve initiatieven ontstaan,
Verschillende brieven hebben de raadsfracties hierover ontvangen. Het is juist goed dat initiatieven worden ontwikkeld door de gebruikers onderling. Ik noem hierbij de vitale sportverenigingen in het Reijerpark, Slikkerveer, Ten Donck en Saturnus.
Tijdens de commissievergadering is ook naar voren gekomen dat er met de gebruikers van het Reijerpark ronde tafel gesprekken gevoerd zouden worden.
Kan de wethouder dit nog toezeggen ?

Een soortgelijk initiatief is gestart in Bolnes waar de aldaar gevestigde verenigingen SV Bolnes, R.L.T.C. en de Kringgroep Ridderkerk met elkaar in gesprek zijn. Leefbaar Ridderkerk is mede-indiener van een motie het college te verzoeken in samenspraak met de verenigingen een visie op te stellen om het sportpark Bolnes te laten uitgroeien tot een volwaardige wijkvoorziening in Bolnes.

Maar ook de situatie van KCR, waarvan KV Bolnes en Sagitta reeds 5 jaar geleden inzagen dat een verdere vorm van samenwerking/fusie met *(toen ook nog ten Donck als 3e partij) de juiste keuze is geweest, verdient wat betreft huisvesting en accommodatie nu eindelijke wel een oplossing.

Maar Leefbaar Ridderkerk deelt ook de zorgen van verschillende organisaties die als gevolg van het IAP voor hun zo vertrouwde thuishonk zouden moeten verlaten.
Denk hierbij aan de voorzieningen in Bolnes, de Beverbol, de gymzaal pretoriusstraat, waar een aantal verenigingen en organisaties al jaren lang zijn gehuisvest.
Dit geldt eveneens ook voor de plannen van de gymzaal aan de da Costalaan.

Wij vragen het college er dan ook op toe te zien dat, zoals eerder in de commissie door de wethouder is aangegeven, alle gebruikers een passende locatie zal worden aangeboden.

Leefbaar Ridderkerk vindt ook dat er in alle wijken van onze gemeente voldoende en kwalitatieve en gelijkwaardige sport-en welzijnsvoorzieningen moeten zijn. Daarbij mag geen onderscheid worden gemaakt per gebied. !

Convenant Wijkoverleggen

Lettergrootte:

wijkoverlegVoorzitter,

Vanavond spreekt de raad over het nieuwe convenant Wijkoverleggen. De functie van de wijk overleggen is van groot belang en vormt een belangrijke rol bij de keuzes die de raad vervolgens maakt. Daarom is het belangrijk dat dit op een zo transparant mogelijke manier gebeurd. U weet dat wij integriteit hoog in het vaandel hebben staan.

Niet voor niets hebben in een vorige raadsvergadering waarbij Wijkoverleggen werden besproken, drie Leefbaar Ridderkerk raadsleden, de zaal verlaten omdat zij deelnemer zijn van deze overleggen.

Wij vinden dan ook dat hier een duidelijke scheiding moet worden aan gebracht om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Een raadslid dat tevens voorzitter of lid is van een Wijkoverleg, dat gaat niet samen. Hierover hebben wij ons in het verleden al duidelijk uitgesproken.

Wat Leefbaar Ridderkerk betreft....zijn we absoluut niet van plan om advocaat van de duivel te spelen, echter tegen het voorstel met betrekking tot aanpassing van het wijkconvenant stemmen, heeft veel weg van dat het hemd nader dan de rok is.

Wij verwachten dan ook dat andere partijen diezelfde principiële keuze maken. Het is helder voor de raad en zeker ook helder voor onze inwoners. Het kan niet zo zijn dat een slager zijn eigen vlees keurt.

Dank u voorzitter

Integraal Accommodatieplan

Lettergrootte:

plan.aheadRaadsvergadering 14 april 2016 Agendapunt 2 Integraal Accommodatie Plan

Onderwijs, Voorzitter, is de andere tak van sport die beschreven staat in het IAP, de huisvesting voor het onderwijs wel te verstaan, kwalitatief goed onderwijs moet worden geboden aan onze inwoners. Nu gaat het te ver om te stellen dat een goede huisvesting garant staat voor kwalitatief goed onderwijs maar het is wel bewezen dat een goede huisvesting met een goed binnenklimaat bijdraagt aan een prettige beleving met bijkomend voordeel dat wanneer je je prettig voelt je beter presteert dan in een situatie wanneer je je niet prettig voelt.

Daarom is het van belang dat nieuwe huisvesting voor het onderwijs goed wordt begeleid LEEFBAAR RIDDERKERK is er voorstander van dat bij nieuwbouw voor het onderwijs de gemeente optreedt als Bouwheer, graag een reactie van het College hoe zij dit ziet.

Op pagina 11 staat te lezen dat ten aanzien van gebouwen voor onderwijshuisvesting ouder dan 40 jaar in overleg met de schoolbesturen is bekeken of vervangende nieuwbouw wenselijk is. De scenario's in het IAP lezende ontbreken er onderwijsgebouwen van ouder dan 40 jaar waarvoor nieuwbouwplannen in het verschiet liggen, kunnen we hieruit de conclusie trekken dat de schoolbesturen van die onderwijsgebouwen op dat moment niet de wens hebben geuit voor nieuwbouw, graag een verduidelijking hierover van het College.

Voorzitter, nu hoe LEEFBAAR RIDDERKERK aankijkt tegen de gewenste scenario's betreffende de onderwijshuisvesting, de Rehobothschool, uitbreiding is daar gewenst maar op de huidige locatie is die alleen verticaal te verwezenlijken de vraag hierbij is dan is dit technische en binnen een bepaald budget te verwezenlijken. Niet minder belangrijk is dit voor de omgeving acceptabel, wij vinden het beter om de wensen van de Rehobothschool mee te nemen in de gebiedsvisie P.C.Hooftpark, per slot van rekening dient te worden voorkomen dat we nu een koers uitzetten waarvan we later zeggen dat had beter op een andere manier kunnen gebeuren.

Ditzelfde geldt voor ons wat betreft de Wingerd, meenemen in de gebiedsvisie Oost en daarbij de omgeving betrekken om te komen tot multifunctionele panden.
De gebiedsvisie P.C. Hooftpark wordt momenteel aan gewerkt, de gebiedsvisie Oost moet nog van start gaan wij vragen het College hier spoedig aan te beginnen en alle onderwijshuisvestingen in Oost ouder dan 40 jaar opnieuw hierin te betrekken.

Dan De Regenboog waar men renovatie voorstaat, Voorzitter het verheugt LEEFBAAR RIDDERKERK dat men in Ridderkerk eindelijk tot het besef komt dat cultuurhistorische gebouwen of gebouwen met een bijzondere karakteristieke uitstraling moeten worden behouden. Jammer dat we daar nu pas achter komen, er hadden nog mooie bouwwerken kunnen staan zoals De Churchillschool en De Kuiperschool om maar wat te noemen.

Tot slot Voorzitter, Het Gemini College, nieuwbouw op een nieuwe locatie en wel het Ridderpark is het uitgangspunt daarmee de mogelijkheid biedend tot een nieuw onderwijsconcept. De vrijkomende locatie kan worden benut voor woningbouw voor jonge gezinnen en senioren wat een verrijking betekent voor de wijk Slikkerveer. Bijkomend voordeel kan zijn dat door grondverkoop wat geld wordt gegenereerd dat kan worden weggeschrapt tegen de kosten van de nieuwbouw.
Zoals al eerder gezegd moet ervoor worden gewaakt geen stappen te ondernemen waarvan later moet worden gezegd dat had beter op een andere manier kunnen gebeuren. Daarom is LEEFBAAR RIDDERKERK er voorstander van om voor de voorbereiding van het nieuwe complex betreffende het Gemini College, wat ook het duurste is uit het gehele IAP, voldoende tijd te nemen en de voorbereiding te starten in 2017 in plaats van in 2019 zoals staat vermeld in het IAP en daarmee teleurstelling achteraf te voorkomen, graag een toezegging van het College.

Het IAP is een prachtig ambitieus plan waar veel tijd en ambtelijke inzet mee gemoeid is, waarvoor onze dank ook dank aan de insprekers tijdens de commissie. Maar het IAP is ook een koersdocument waarmee inhoudelijk richting wordt gegeven aan de uitwerking van de voorkeursscenario's. Wij zien de voorstellen voor uitvoeringsplannen met vertrouwen tegemoet.

Dank u wel Voorzitter.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.