Windmolens Ridderkerk

Lettergrootte:

windmolens oud en nieuw trouwBeantwoording Lucht en Geluid

Voorzitter,

Voor ons ligt de beantwoording van de brief aan de werkgroep Lucht en Geluid. 

Wat Leefbaar Ridderkerk betreft wordt deze brief helder en correct beantwoord. 

Het is hopelijk een ieder inmiddels duidelijk dat er geen mogelijkheden meer zijn om de windturbines in Nieuw Reijerwaard te verhinderen en staan achter de vraag aan de GRNR om burgerparticipatie mogelijk te maken.

In de raadsvergadering van 26 april 2012, is er door Leefbaar Ridderkerk en VVD in een amendement -Windmolens.  

De tekst indertijd: De mogelijke bouw van 3 windmolens met een hoogte van 100-120 m vinden wij

niet wenselijk.’ hebben aangegeven te willen wijzigen in De mogelijke bouw van windmolens vinden wij niet wenselijk.

Om ieders geheugen op te frissen, dit amendement is aangenomen met Voor 25: LR, VVD, PvdA, CDA, CU, SGP en Tegen 2: D66GL

Nu kunnen wij als Don Quichot blijven vechten tegen de windmolens, echter kunnen we niet anders dan concluderen, dan dat dit inmiddels een gepasseerd station is. hier zijn we ingehaald door de Provincie

Dit neemt niet weg, dat we de bezorgdheid en onrust begrijpen, Leefbaar Ridderkerk heeft van meet af aan afwijzend tegen de komst van de windmolens gestaan, daarom zijn we ook blij met de aanvullende vraag om de GRNR te verzoeken om burgerparticipatie mogelijk te maken.

Duurzaamheid

Lettergrootte:

duurzVerduurzaming is een keuze, staat er in het Raadsvoorstel. Leefbaar Ridderkerk had niet voor niks in haar verkiezingsprogramma al staan, dat grondstoffen voor het opwekken van energie en het vervaardigen van bouwmaterialen schaars worden. Efficiënt gebruik van energie, grondstoffen, materialen en gebouwen moeten worden bevorderd. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.
Duurzaamheid moet meer en meer in het DNA komen van de gemeente en haar inwoners, de gemeente dient hier als aanjager te fungeren door het goede voorbeeld te geven. Daar zijn wij het volkomen mee eens. Helaas gebeurt dat nu nog niet altijd.
Deze week bleek dat bij het inzamel-afvalstation alle containers om afval te scheiden vol waren en werden de inwoners gedwongen al het afval bij elkaar in 1 container te gooien.
De ambitie is mooi, daar staat Leefbaar Ridderkerk volledig achter, alleen moeten we er wel met elkaar voor zorgen dat het niet alleen bij een mooie ambitie blijft. Het gaat er dan niet alleen om bedrijven en inwoners te enthousiasmeren, maar ook vooral om de basis op orde te hebben.
Een streven is om het podium niet alleen aan succesvolle initiatieven te geven, maar ook ruimte te maken voor het motiveren van de inwoners van Ridderkerk. Hoe prachtig is het dat de inwoners afval scheiden en mee doen aan dit soort initiatieven? Terwijl met regelmaat het ophalen van plastic achterwege blijft. Daarom horen zij een plek te krijgen op het podium in het kader van duurzaamheid. Het is namelijk belangrijk dat ook zij een schouderklopje krijgen.
Duurzaamheid behelst niet alleen het scheiden van afval, bewust reizen, energie besparen, maar ook het maken van voedsel zorgt voor een flinke milieubelasting. Jaarlijks verdwijnt zo'n 14 procent, gemiddeld 50 kilo per persoon, van ons voedsel ongebruikt in de afvalbak. Het kost veel energie om dit voedsel te produceren.
Leefbaar Ridderkerk vraagt hier aandacht voor. Wellicht dat dit meegenomen kan worden in de duurzaamheidskring.
Goed is het om de voortgang binnen een jaar binnen de raad te evalueren, waarbij we de ontwikkelingen zeer kritisch zullen volgen.
Met betrekking tot het gevraagde budget 120.000,00 euro vanaf 2016, maakt Leefbaar Ridderkerk in een later stadium haar afweging. Wij vinden dit aan de hoge kant en willen dit graag nader gespecificeerd hebben. Kan de wethouder dit toezeggen?
Ten behoeve van de capaciteit, wordt gevraagd een budget van 14.600,00 voor 2015 beschikbaar te stellen. Hiermede kunnen wij akkoord gaan.

Karin Kayadoe

Leefbaar Ruimt Op

Lettergrootte:

IMG 9879Wij zijn supporter van schoon!

Afgelopen zaterdag zijn net als vorig jaar een aantal leden van Leefbaar Ridderkerk de wijken in gegaan om het zwerfvuil op te ruimen.

Uitgerust met prikkers en plastic zakken werden verschillende plantsoenen opgeruimd. Het weer zat dit jaar helaas niet echt mee, maar dat mocht de pret en het resultaat niet drukken!

  

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9872

IMG 9868

IMG 9914

IMG 9928

IMG 9873

IMG 9931

Bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk

Lettergrootte:

buitengebiedGemeenteraad 23 april 2015. BP Buitengebied

Dank u wel Voorzitter,

Vanavond ligt er een bestemmingsplan voor en wel het bestemmingsplan Buitengebied.
Een bijzonder BP waarin de focus ligt op de weidse blik terwijl elders in onze gemeente de mogelijk wordt geboden elke postzegel te bebouwen, maar dat terzijde.
Bestemmingsplannen houden de mensen bezig en zetten hen aan tot nadenken, gezien het aantal ingediende zienswijze, ook deze keer weer.
Een aantal zienswijze hebben geleid tot aanpassing van het plan maar ook een aantal niet, meestal wordt daar in de raad de focus op gericht en wat minder op de wijzigingsbevoegdheden welke vaak op een later tijdstip verregaande gevolgen kunnen hebben.

In dit bestemmingsplan kunnen wij van Leefbaar Ridderkerk ons wel vinden in de wijzigingsbevoegdheden en met name de wijzigingsbevoegdheid met betrekkingen tot vervolgfuncties waarin in hoofdzaak is bepaald dat gebouwen niet mogen worden uitgebreid en er geen nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd tenzij er eerst één is gesloopt waarbij nieuwbouw nog maar voor 50% mogelijk is met een maximum van 250 m2.
De overige wijzigingsbevoegdheden zijn nagenoeg van gelijke strekking.

In het BP Buitengebied wordt waarde gehecht aan het open karakter en daar zijn wij van Leefbaar Ridderkerk het in grote lijnen mee eens.
In grote lijnen want wat ons betreft wordt er, zo blijkt ook uit de beantwoording van sommige zienswijze, zo af en toe teveel vastgehouden aan het open karakter.

Voorzitter, dat brengt ons bij de zienswijze die niet tot aanpassing van het BP hebben geleid en daarvan ten gevolge hebben een aantal personen gebruik gemaakt van het Spreekrecht in de Commissie Wonen. Daarvan wil ik er enkele belichten.

Ten eerste: de twee bedrijven aan de Lagendijk waarvan de ene nog bebouwingsmogelijkheden heeft en uitbreiding van het uitstallen van showroommodellen en de andere, als de informatie juist is, het bebouwingsoppervlak al heeft opgesoupeerd.
Hierover kunnen we duidelijk zijn wanneer deze bedrijven in de toekomst uitbreiding wensen dan is het vroeg genoeg om op dat moment een aanvraag in te dienen en heeft dus wat Leefbaar Ridderkerk betreft terecht niet tot aanpassing van het BP geleid.

Ten tweede: Het niet honoreren van verplaatsing van het bouwvlak binnen een perceel aan de Pruimendijk ( 89b ) de verplaatsing wordt door meerdere personen als wenselijk geacht, dit roept bij ons de vraag op waarom er zo krampachtig wordt vastgehouden aan het Landschapsadvies en het uitzichtbelemmerende effect terzijde wordt geschoven. Om de verplaatsing van het bouwvlak met circa 40 meter toch mogelijk te maken dienen wij samen met de CU, D66/GL en PvdA een amendement in.

Ten derde Voorzitter de zienswijze waarin wordt verzocht om de grens van 30m2 voor schuilstallen op percelen groter dan 1 hectare te verruimen naar 40m2, hiervoor hebben wij samen met het CDA een amendement ingediend wat voor zichzelf spreekt.
Wij zijn van mening dat op een perceel van 1 hectare of meer die 10m2 extra geen belemmering is om nog te kunnen spreken van een open karakter of weidse blik zo u wilt.

Ten vierde: Het voorstel om een Themapark te creëren in Bolnes Zuid, hier kunnen we heel kort en duidelijk over zijn dat past niet op die locatie en wij van Leefbaar Ridderkerk willen dit niet.

De ontwikkelingen aangaande de functie van kassen in het gebied Rijsoord/Geerlaan West bij het leeg komen van de kassen zullen we kritisch blijven volgen. Een tweede dossier caravanstalling willen we niet.

Tot slot Voorzitter bevreemd het ons dat erover de locatie hoek Lagendijk / Rijksstraatweg
niets concreets is opgenomen in het BP wij vragen ons dan ook af of motie 2009-139 hiermee wel als afgedaan kan worden beschouwd.
Dank u wel

De Boomgaard

Lettergrootte:

70099126

Gemeenteraad 26 maart 2015.   "Boomgaard"

Dank u wel Voorzitter,

Over de "boomgaard" is jarenlang veel geschreven en veel gezegd zowel binnen als buiten deze raadszaal en door Jan en alleman, iedereen had daarbij zijn of haar mening ongetwijfeld met de beste bedoeling maar ieder wel met een stukje eigenbelang.

Nu kunnen / moeten we daar, dus ook Leefbaar Ridderkerk, van alles van vinden zowel van de bedoelingen van de grondeigenaar als van de bedoeling van omwonenden en niet te vergeten de bedoeling van opstellers van het stuk wat nu ter behandeling voor ons ligt, van ons als Raad wordt een keuze verwacht van de twee mogelijkheden die worden aangeboden.

Lees meer: De Boomgaard
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.