Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen

Lettergrootte:

DSCN9523

Op 3 juli 2014 heeft Minister Kamp van Economische Zaken, de tweede kamer geïnformeerd met betrekking tot de voortgang programma uitkoop en verkabeling. De kern, van deze brief,  is dat het kabinet vanaf 2017 wil tegemoet komen aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen.

De kosten voor het ondergronds brengen, eventuele uitkoop woningen komt voor een kwart rekening van de gemeente.

Zoals aangegeven in dit raadsvoorstel betreft het, voor Ridderkerk, het aanmelden van ondergronds brengen hoogspanningsverbindingen van de lijn vanaf, de grens Hendrik Ido Ambacht tot noordelijk Oostendam, en de toezegging tot het verlenen van medewerking tot het wijzigen van de woonbestemming Benedenrijweg 461a.

Voor Ridderkerk zou dit qua kosten neerkomen op 880.000 euro, dit zou tot en met 2032, als reserve “Ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen” ten laste van de algemene reserve dienen te worden gebracht.

Leefbaar Ridderkerk is zich er van bewust is dat dit ( zogenoemde) reserveleidingen betreffen. Dat er geen sluitend bewijs is dat dit gezondheid risico’s met zich meebrengt. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt wel dat kinderleukemie vaker voorkomt in de buurt van hoogspanningsleidingen, maar er is geen bewijs dat de magnetische velden daarvan de oorzaak zijn.

Een Belgische onderzoeker merkte op; Mensen die de buurt van zo’n leiding wonen moeten niet gaan panikeren. Want daarvan is wel bewezen dat het ongezond is. (Rongen)

Desalniettemin is Leefbaar Ridderkerk van mening dat: onzekerheid met betrekking tot gezondsheidsrisico’s tot een minimum beperkt dienen te worden. Het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen zijn wat ons betreft dan ook een waardevolle aanvulling.

Karin Kayadoe

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.