Bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk

Lettergrootte:

buitengebiedGemeenteraad 23 april 2015. BP Buitengebied

Dank u wel Voorzitter,

Vanavond ligt er een bestemmingsplan voor en wel het bestemmingsplan Buitengebied.
Een bijzonder BP waarin de focus ligt op de weidse blik terwijl elders in onze gemeente de mogelijk wordt geboden elke postzegel te bebouwen, maar dat terzijde.
Bestemmingsplannen houden de mensen bezig en zetten hen aan tot nadenken, gezien het aantal ingediende zienswijze, ook deze keer weer.
Een aantal zienswijze hebben geleid tot aanpassing van het plan maar ook een aantal niet, meestal wordt daar in de raad de focus op gericht en wat minder op de wijzigingsbevoegdheden welke vaak op een later tijdstip verregaande gevolgen kunnen hebben.

In dit bestemmingsplan kunnen wij van Leefbaar Ridderkerk ons wel vinden in de wijzigingsbevoegdheden en met name de wijzigingsbevoegdheid met betrekkingen tot vervolgfuncties waarin in hoofdzaak is bepaald dat gebouwen niet mogen worden uitgebreid en er geen nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd tenzij er eerst één is gesloopt waarbij nieuwbouw nog maar voor 50% mogelijk is met een maximum van 250 m2.
De overige wijzigingsbevoegdheden zijn nagenoeg van gelijke strekking.

In het BP Buitengebied wordt waarde gehecht aan het open karakter en daar zijn wij van Leefbaar Ridderkerk het in grote lijnen mee eens.
In grote lijnen want wat ons betreft wordt er, zo blijkt ook uit de beantwoording van sommige zienswijze, zo af en toe teveel vastgehouden aan het open karakter.

Voorzitter, dat brengt ons bij de zienswijze die niet tot aanpassing van het BP hebben geleid en daarvan ten gevolge hebben een aantal personen gebruik gemaakt van het Spreekrecht in de Commissie Wonen. Daarvan wil ik er enkele belichten.

Ten eerste: de twee bedrijven aan de Lagendijk waarvan de ene nog bebouwingsmogelijkheden heeft en uitbreiding van het uitstallen van showroommodellen en de andere, als de informatie juist is, het bebouwingsoppervlak al heeft opgesoupeerd.
Hierover kunnen we duidelijk zijn wanneer deze bedrijven in de toekomst uitbreiding wensen dan is het vroeg genoeg om op dat moment een aanvraag in te dienen en heeft dus wat Leefbaar Ridderkerk betreft terecht niet tot aanpassing van het BP geleid.

Ten tweede: Het niet honoreren van verplaatsing van het bouwvlak binnen een perceel aan de Pruimendijk ( 89b ) de verplaatsing wordt door meerdere personen als wenselijk geacht, dit roept bij ons de vraag op waarom er zo krampachtig wordt vastgehouden aan het Landschapsadvies en het uitzichtbelemmerende effect terzijde wordt geschoven. Om de verplaatsing van het bouwvlak met circa 40 meter toch mogelijk te maken dienen wij samen met de CU, D66/GL en PvdA een amendement in.

Ten derde Voorzitter de zienswijze waarin wordt verzocht om de grens van 30m2 voor schuilstallen op percelen groter dan 1 hectare te verruimen naar 40m2, hiervoor hebben wij samen met het CDA een amendement ingediend wat voor zichzelf spreekt.
Wij zijn van mening dat op een perceel van 1 hectare of meer die 10m2 extra geen belemmering is om nog te kunnen spreken van een open karakter of weidse blik zo u wilt.

Ten vierde: Het voorstel om een Themapark te creëren in Bolnes Zuid, hier kunnen we heel kort en duidelijk over zijn dat past niet op die locatie en wij van Leefbaar Ridderkerk willen dit niet.

De ontwikkelingen aangaande de functie van kassen in het gebied Rijsoord/Geerlaan West bij het leeg komen van de kassen zullen we kritisch blijven volgen. Een tweede dossier caravanstalling willen we niet.

Tot slot Voorzitter bevreemd het ons dat erover de locatie hoek Lagendijk / Rijksstraatweg
niets concreets is opgenomen in het BP wij vragen ons dan ook af of motie 2009-139 hiermee wel als afgedaan kan worden beschouwd.
Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.