Motie Houtrook

Lettergrootte:

media xll 3660757Voor u ligt de motie vreemd aan de dag, welke Leefbaar Ridderkerk vanavond voorlegt met betrekking tot aanpak van houtrook.
In deze motie wordt het college verzocht om tijdens het VNG congres, bij de staatssecretaris van Inrastructuur en milieu er op aan te dringen, om de regels met betrekking tot houtrookoverlast beter handhaafbaar te maken, beperkingen/certificering tav verkoop van kachels en brandstoffen aan te scherpen conform de EU-richtlijnen. Dit gezamenlijk met tenminste een andere gemeente te doen.
Leefbaar Ridderkerk ontvangt steeds meer klachten over gezondheid naar aanleiding van overlast van houtrook. Het zijn niet altijd de buren die onbedoeld hiervoor zorgen. Wanneer een complex een mechanisch ventilatiesysteem heeft, kan ongewild een heel complex de overlast ervaren, met alle gevolgen van dien.
Staatsecretaris Dijksma reageerde op een alarmerend rapport van de GGD:
De uitstoot van schadelijke stoffen kan sterk verschillen tussen soort kachel of open haard, de wijze van stoken en de gebruikte brandstoffen. De mate waarin gezondheidseffecten zich voordoen, hangt onder andere af van de samenstelling van de rook en de mate, frequentie en duur van de blootstelling.
En vervolgens:
De overlast door houtrook kan namelijk worden beperkt door het gebruik van de juiste brandstoffen.
Leefbaar Ridderkerk wil zeker niet betuttelen of meer regelgeving om mensen het plezier van een openhaard te ontnemen, maar heeft ook zeker oor voor de toenemende aantal klachten welke mensen met gezondheidsproblemen meer en meer onder vinden. Maar om de bal op het lokale niveau in eerste instantie neer te leggen gaat Leefbaar Ridderkerk te ver.
Betere regelgeving omtrent het bouwbesluit, beperking cq certificering ten aanzien van de verkoop van kachels en brandstoffen, die discussie dient in de landelijke politiek plaats te vinden en wat ons betreft aanpassing hiervan.
Vervolgens is het aan de Ridderkerkse Raad om een discussie te voeren of de regelgeving al dan niet moet worden aangepast, danwel uitgebreid.

Landelijke Opschoondag

Lettergrootte:

Opschoondag19maart2016

Ook dit jaar heeft Leefbaar Ridderkerk een bijdrage geleverd aan de Landelijke Opschoondag die werd gehouden op zaterdag 19 Maart 2016. 

Uitgerust met afvalzakken, prikkers, handschoenen en de herkenbare Leefbaar jassen gingen we op pad. Om 11:15 zijn de Leefbaren gestart vanaf het parkeerterrein tegenover de Lidl in de wijk Ridderkerk 't Zand (langs de Vlietlaan). Vanuit deze locatie hebben we de Vlietlaan, Vondellaan, Industrieweg en Erasmuslaan onder handen genomen. Daarna zijn we het centrum ingegaan en hebben we hier het nodige opgeruimd.  

Het resultaat mag er wezen, menig stuk zwerfafval is van de straat gehaald en netjes afgevoerd. In totaal zijn er zo'n 12 volle zakken overhandigd aan de gemeente. Ridderkerk is weer een stukje schoner en het probleem rond zwerfafval is weer een stukje beter op de kaart gezet.

We bedanken iedereen die hier aan mee heeft geholpen en we hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen!

Bestuur Leefbaar Ridderkerk
schoon-logo-alt

Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Lettergrootte:

l recycle2Voorzitter,

Doe zelf wat je kunt, maar uiteindelijk sta je samen sterker....de rode draad in het Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020.
Er is toch niks mooiers dan een duurzaam en milieu bewust Ridderkerk, daar waar de inwoners, milieu en economie in evenwicht is.
Gelukkig ziet Leefbaar Ridderkerk steeds meer inwoners en bedrijven actief bezig zijn met het werken aan een beter milieu.
Goed is er dat er in het rapport expliciet benoemd wordt dat we te weinig rekening houden met de beleving van de inwoners. Communicatie blijft dan ook van groot belang. Er is nog een wereld te winnen. Stimuleer burger en verenigings initiatieven, het gescheiden inzamelen bij een tennisvereniging in Ridderkerk is hier een mooi voorbeeld van. Zo ook de plastic Aktie van de winkeliers vereniging Vlietplein.

Verder staan de doelenstellingen, thema's en rollen wat Leefbaar Ridderkerk betreft helder omschreven in het programma, al zijn we er ook zeker van bewust dat er wellicht nog wijzigingen zich zullen voordoen wanneer oa de omgevingswet definitief is aangenomen. Bij grote ingrijpende veranderingen verwacht Leefbaar Ridderkerk dat de portefeuillehouder hiermee terug komt naar de raad.

Leefbaar Ridderkerk kijkt uit naar de eerste tussentijdse reportage in december 2016, het goed dat de voortgang, maar ook de ontwikkelingen goed gemonitord worden.

Wij stemmen dus in om het Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 op deze wijze vast te stellen.

Startnotitie Omgevingsplan Donkersloot

Lettergrootte:

5-Logo-milieuVoorzitter,

Milieuzoneringssystematiek, de huidige systematiek met betrekking tot milieuzonering, voldoet
niet meer aan de huidige realiteit. Bij de behandeling van de Startnotitie Omgevingsplan
Donkersloot, in de commissie, werd aangegeven dat er door diverse bedrijven al dusdanige
ontwikkelingen zijn met betrekking tot milieu en leefkwaliteit. Er is door die bedrijven aangegeven
dat er behoefte is aan meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld geen koeling d.m.v. dieselmotoren, maar op
elektriciteit, waardoor er beduidend minder uitstoot is, is nog niet mee genomen in de huidige
systematiek. Leefbaar Ridderkerk wil dan ook bedrijven complimenteren dat zij op deze wijze
omgaan met het milieu en duurzaamheid, dit komt zeker de inwoners van Ridderkerk ten goede.
Dat er een pilot gestart wordt om te kijken of de zonering van bedrijvigheid een slag eenvoudiger
kan en of er meer activiteiten rechtstreeks kunnen worden toegestaan is een ontwikkeling die wij
toejuichen. Waarbij we wel er van overtuigd zijn dat een goede communicatie blijvend van
essentieel belang is. Waarbij inderdaad zoals vermeld in de startnotitie met alle participanten goed
gecommuniceerd dient te worden.

Wij wensen een ieder veel wijsheid toe bij het tot stand brengen van het Omgevingsplan Donkersloot
en zullen de ontwikkelingen tijdens het proces op de voet volgen, Leefbaar Ridderkerk stemt in met
deze startnotitie.

Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen

Lettergrootte:

DSCN9523

Op 3 juli 2014 heeft Minister Kamp van Economische Zaken, de tweede kamer geïnformeerd met betrekking tot de voortgang programma uitkoop en verkabeling. De kern, van deze brief,  is dat het kabinet vanaf 2017 wil tegemoet komen aan de maatschappelijke wens om ook in bestaande situaties bewoners te ontlasten van hoogspanningsverbindingen.

De kosten voor het ondergronds brengen, eventuele uitkoop woningen komt voor een kwart rekening van de gemeente.

Zoals aangegeven in dit raadsvoorstel betreft het, voor Ridderkerk, het aanmelden van ondergronds brengen hoogspanningsverbindingen van de lijn vanaf, de grens Hendrik Ido Ambacht tot noordelijk Oostendam, en de toezegging tot het verlenen van medewerking tot het wijzigen van de woonbestemming Benedenrijweg 461a.

Lees meer: Ondergrondsbrengen Hoogspanningsleidingen
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.