Algemene Beschouwingen 2016

Lettergrootte:

Download hier de volledige Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

Vorig jaar had ons land en heel Europa te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn verdeeld over wat we in Nederland kunnen en moeten doen, het contrast tussen uitersten is groot.

In onze gemeente werd net voor het zomerreces besloten om twee tijdelijke locaties aan te wijzen als opvang voor statushouders. Door uiteindelijk het aantal op beide locaties te verminderen dan wel te faseren door te starten met minder opvangplekken stuitte dit voor de omwonenden op iets minder grote bezwaren. Leefbaar Ridderkerk stemde tegen het toen voorliggende voorstel, wat uiteindelijk toch leidde tot vermindering van het aantal statushouders.
Tot veler verrassing druppelde vorige maand landelijk al de berichten door dat gemeenten in 2017, 10.000 vergunninghouders minder hoeven te huisvesten dan in de tweede helft van dit jaar, zo schrijft de staatssecretaris. Ook in onze gemeente werd hierdoor het tempo verlaagd wat zelfs tot uitstel van de voorziening bij het Prunusplantsoen leidde.

Ook de economie trekt na jaren weer aan, de huizenmarkt klimt uit het dal, en er wordt weer flink gebouwd in onze gemeente. Komend jaar zal ook het Koningsplein worden afgerond. Leefbaar is van mening dat hier wel aandacht aan besteed dient te worden, te denken valt aan festiviteiten zoals bijvoorbeeld een ijsbaan. Wat betreft de Financiering hiervan: zoeken naar een mix van subsidie, sponsoring en bijdragen van o.m. sport en welzijn. Leefbaar dient hier samen met andere partijen een motie voor in.

Halverwege dit jaar heeft het college de balans opgemaakt van deze coalitie en het coalitieakkoord “veranderen in kracht” waarin wordt weergegeven hoever we nu staan met de voornemens en de plannen. Enkele punten hieruit: de financiële positie is gezond, het rapportcijfer dat de inwoners van Ridderkerk aan het gemeentebestuur hebben gegeven zijn goed en wederom zijn de cijfers beter dan de landelijke trend. De vernieuwde website, en het gemeentejournaal is omgevormd tot de Blauwkai.

Er worden voorbereidingen getroffen op de nieuwe omgevingswet en de toekomstvisie. Er is een milieu- en duurzaamheidsprogramma vastgesteld, evenals het Integraal Accommodatie Plan.

In het kader van Welzijn en Jeugd heeft de raad de nota “Gewoon meedoen/ Welzijnskader” vastgesteld. Deze nota verwoordt de visie op Welzijnsbeleid, Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg. Doel is dat iedereen in onze samenleving kan meedoen, zoveel mogelijk op eigen kracht, gebruikmakend van de eigen talenten en met hulp van het eigen netwerk.

Complimenten voor het College en de wethouder Financiën die ervoor gezorgd hebben dat het meerjarenperspectief van de begroting, inclusief de nieuwe ambities van het collegeprogramma, sluitend kan worden aangeboden, dit keer zonder gebruikmaking van de algemene reserve of dekkingsreserve. Een voldoende weerstandsvermogen en een ruim boven de vastgestelde ondergrens van € 20 miljoen algemene reserve, we kunnen duidelijk wederom stellen dat Ridderkerk t.o.v. andere gemeentes in Nederland een financieel gezonde gemeente is.
De verleiding is echter groot om een greep te doen uit de algemene reserve, de echte uitdaging is om met éénmalige uitgave de structurele lasten te verlagen waardoor er ruimte komt voor uitgave daar waar ze broodnodig is zoals in de zorg in de ruimste zin van het woord.

Ridderkerk “Schoon, heel en veilig” is nog steeds een actueel thema. De buitenruimte dient schoon heel en veilig te worden onderhouden. Zwerfafval en vooral hondenpoep staan hoog op de ergernis-lijst van velen van ons. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft mag het onderhoudsniveau wel een tandje hoger voorzitter. Een onderzoek wees onlangs uit dat er in Ridderkerk 3362 klachten en meldingen van burgers zijn ontvangen over de openbare ruimte. Vooral de buitenruimte, wegen en bestratingen zijn de inwoners een doorn in het oog. Leefbaar ziet graag dat hier iets aan gedaan wordt.
Leefbaar blijft zich ook sterk maken voor het bestrijden van overlast gevende jongeren.

Op het terrein van Zorg en Welzijn hebben de enorme veranderingen in de zorg en ondersteuning een grote impact op onze cliënten en hun mantelzorgers. Mantelzorgers staan onder hoge druk omdat de situatie van de naaste hen nooit loslaat en voortdurend hun aandacht eist.
Daarom is het nodig dat de gemeente voldoende en geschikte mogelijkheden voor respijtzorg en tijdelijke opvang blijft aanbieden, zodat mantelzorgers ‘op adem kunnen komen’.

Leefbaar Ridderkerk is van mening dat binnen de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid gevoerd zou moeten worden en dient daarover een motie in en zijn we mede indiener van een motie voor onderzoek respijtzorg/begeleiding.

Inwoners met een minimuminkomen ontvangen vanaf juni de Ridderkerkpas. Daarmee kunnen zij deelnemen aan sport en cultuur, meegaan op schoolreis, nieuwe kleding of schoolspullen bij de aangesloten Ridderkerkse ondernemers kopen.
Sinds eind oktober is het voor mantelzorgers ook mogelijk de Ridderkerkpas aan te vragen zij kunnen €75,00, ook wel de mantelzorgpluim genoemd, besteden bij 14 aangesloten Ridderkerkse ondernemers. Karaat is de uitvoeringsorganisatie voor deze mantelzorgpluim via de Ridderkerkpas, zij doen deze extra werkzaamheden naast hun eigen werk. Bij groot succes, waar wij natuurlijk allemaal op hopen, kan dit echter ook een negatief effect opleveren namelijk dat dit ook extra administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. De Wethouder willen wij vragen om extra alert te zijn want bij groot succes van deze mantelzorgpluim kan het nodig zijn is dat Karaat extra inzet nodig heeft.

Sport, zowel individueel of via een Sportvereniging is in Ridderkerk een begrip. Er is voor iedereen ruimte om zijn of haar favoriete sport te kunnen uitoefenen. Het belang van goede accommodaties staat hierbij centraal. Een uitzending van het televisieprogramma Zembla waaruit bleek dat de rubberkorrels die op kunstgras voetbalvelden worden ingestrooid mogelijk schade voor de volksgezondheid zijn, leidde tot de nodige ophef bij sportverenigingen en discussies bij gemeenten.
De minister heeft het RIVM opdracht gegeven om zo snel mogelijk onderzoek te doen en voor 1 januari 2017 met de resultaten te komen. Leefbaar Ridderkerk is zéér benieuwd naar de onderzoeksresultaten.

De winkel leegstand in het centrum van Ridderkerk heeft zich in het afgelopen jaar dusdanig ontwikkelt dat er sprake is van meer dan het gemiddelde in de ons omringende gemeente. Om de leegstand tegen te gaan is het stimuleren van al dan niet tijdelijke verhuringen, weliswaar in proporties, gewenst.

Voorzitter, Wethouders en collega Raadsleden,
Wij rekenen ook het komende jaar op een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad en wensen het college veel kracht en wijsheid toe, maar bovenal het ambtelijke apparaat wensen wij veel succes toe.

Dank u wel Voorzitter

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.