Kadernota 2017

Lettergrootte:

begroting

Was het in onze bijdrage van vorig jaar het nieuws aangaande de financiële situatie in Griekenland, nu is het uitstappen van Groot Brittanie uit de euro-zone wat de laatste week het nieuws beheerste.

De voor ons liggende Kadernota geeft een zeer positief beeld van onze financiële huishouding.

Was het vorig jaar ook al dat we ruim voldoende boven de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve van € 20 miljoen uitkwamen, nu gaf zelfs de accountant aan dat Ridderkerk er in deze regio financieel uitstekend zo niet als een van de beste voorstaat.

Inwoners geven Ridderkerk nog steeds een gemiddeld beter waarderingscijfer dan de landelijke trend, dat betekent dat Ridderkerkers het fijn vinden om hier te wonen en te leven en dat moeten vooral zo zien te houden .

In de Toekomstvisie Ridderkerk zal het thema wonen en leefomgeving een prominente rol gaan spelen en het is dan ook logisch dat het onlangs vastgestelde Intergraal Accomodatieplan en het project Afvalscheiding en Inzameling zijn gestart.

Met Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt tot 2020 met het doel om samen te werken en bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt.

LR is verheugd dat het eerste schaap over de dam is om het zo mar te zeggen en dan bedoelen we uiteraard op de eerste grondaankoop in NR, Cornelisland staat ook in de belangstelling en als we wethouder Keuzekamp moeten geloven komt het daar echt wel goed maar we moeten nog even geduld tonen.

LR vertrouwd erop dat ook daar de pennenstrepen op papier worden gezet.

De operatie van de drie decentralisaties is nog steeds in volle gang, de uitdaging blijft om onze onze inwoners bi nnen het beschikbare budget alle noodzakelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Deze Kadernota 2017 staat in het teken van enerzijds taken en verantwoordelijken van de gemeente die zoals in de notaris aangegeven kostenverhogend werken.

Daarnaast noemt het college ook enkele ambities om in de komende jaren te realiseren om het lonen en leven in onze gemeente te handhaven en het liefst te verbeteren.

Er zijn ook gewenste ontwikkelingen zoals het Integraal Accommodatieplan, het optimaliseren van het maarschappelijk vastgoed binnen onze gemeente.

Zoals in het voorstel is aangegeven vindt de uitwerking gefaseerd plaats waarbij telkens de raad de financiële uitwerking zal worden aangeboden om de controle te behouden of dat binnen de reguliere begroting past. Voor de uitvoering van het IAP wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Kan de wethouder aangeven aan welk bedrag wordt gedacht.

Bij het punt Mobiliteitsagenda wil het college het project 'Snelfietsroute F 15 IJsselmonde' concreet tot uitvoering brengen.

Wellicht kan de wethouder daar wat meer over duiden ?

Onlangs werd LR benaderd door de redactie van het TV programma Kassa om mee te werken mee te werken aan een interview over dit project. Wij hebben de redactie doorverwezen naar de wethouder en hopen dat dat ook is gebeurd.

Het gat A16 is bijna wekelijks onderwerp in de combinatie, er verschijnen nu ook "voorstanders" van het "Gat van Ridderkerk" om het vooral zo te laten vanwege het ruimtelijk aspect waardoor je autootjes kan kijken.

Graag een reactie van de wethouder.

LR is verheugd dat de Stimuleringsleningen eindelijk van de grond gaan komen.

Wij ondersteunen het voorstel om voor de Intensivering aanpak vluchtelingen extra formatie in te zetten om dit proces in goede banen te leiden en dit niet alleen door andere maatschappelijke partijen te laten doen.

Voorzitter LR stemt in met deze kadernota.

Kadernota 2017. Raadsvergadering 4 juli 2016

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.