Kadernota 2016

Lettergrootte:

kadernotaVoorzitter,

Hopelijk staat er ons een mooie en lange zomer te wachten.
De laatste dagen stegen de temperaturen tot grootte hoogte.
Als we het nieuws over Griekenland volgen dan is er nog één en al grote onzekerheid.

In onze gemeente hebben we het eerste half jaar na de overheveling van de taken rond de drie decentralisaties achter de rug. We zijn er nog lang niet, pas over een goed jaar kunnen we zeggen dat wanneer we de cyclus helemaal hebben doorlopen, en of er nog een aantal financiële hobbels dienen te worden genomen.
Ook moeten we ons voortdurend afvragen welke taken we zelf moeten uitvoeren of aan anderen kunnen overlaten.

De mei- circulaire was op het moment dat deze kadernota werd aangeboden nog niet bekend, we hadden wel een vermoeden dat die lager uit zou komen maar al met al geeft dit voor de komende drie jaar een positief beeld.
Ridderkerk staat er financieel goed voor, een fors weerstandsvermogen en een vastgestelde ondergrens van € 20 miljoen algemene reserve.
Ridderkerk scoort op dit punt gemiddeld hoger dan andere vergelijkbare gemeenten.

Ook het overschot van de rekening 2104 heeft ook de nodige discussie opgeleverd. Het motto scherper en realistisch is ook voor Leefbaar Ridderkerk van toepassing. Je kunt beter aan het eind iets te kort komen dan jaar na jaar de bestemmingsreserve te vullen.

Ridderkerk telt volgens de armoedemonitor gemiddeld bijna 6% aan huishoudens die van het wettelijk sociaal minimum moeten rond komen, terwijl het landelijk gemiddelde 11,5 % is. 
In dit kader heeft Leefbaar bij de raadsvergadering van vorige week een motie ingetrokken die er uiteindelijk op neer kwam om het college te vragen te onderzoeken naar de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente.
Ik geeft nu vast aan hier bij de begrotingsbehandeling in november op terug te komen.

Voorzitter,

Zoals in de kadernota staat aangegeven is de inzet voor de komende tijd gericht op een structureel sluitende begroting, nieuw voor oud en vooral Reëel Begroten.

De ontwikkelingen die vanuit landelijke wetgeving op ons af komen kunnen en mogen we niet naast ons neerleggen en hebben nu eenmaal financiële gevolgen.

Wat betreft de wensen die uit het collegeprogramma voortvloeien, daar worden een aantal thema;s benoemd doch zonder indicatieve kosten. In de begrotingsbehandeling zullen hierover keuzes moeten worden gemaakt.

In eerdere vergaderingen hebben we gevraagd om vooral een goed communicatietraject voor de inwoners op te tuigen, "communiceren doen we samen" Leefbaar Ridderkerk ziet uit naar de verdere uitwerking van de onderdelen van dit plan.

De toekomstvisie (voorheen structuurvisie) en door de veranderende rol van de overheid en samenleving is het noodzaak deze te actualiseren. Leefbaar is benieuwd hoe dit traject er uit gaat zien.

Wat betreft duurzaamheid en het intensiveren van het programma: dat heeft financiële gevolgen.
Er dienen initiatieven gelanceerd te worden en bij de begrotingsbehandeling dienen hierover besluiten te worden genomen. Duurzaamheid moet op termijn wel iets opleveren. !!

Leefbaar ridderkerk heeft veiligheid, heel en schoon hoog in het vaandel staan,

Wij hechten dan ook nog steeds veel waarde aan de extra inzet van toezicht op straat.
Zie ook de motie over de BOA's van 2014 : daar willen we dan ook bij de begroting op terug komen.

Fietsveiligheid is ook een item uit ons coalitieprogramma: Binnenkort verschijnt ook het Ridderkerkse fiets-veiligheidsplan.

Ook de startersleningen opnieuw beschikbaar stellen zal worden onderzocht. Wij zijn benieuwd naar de behoefte vanuit de inwoners.

Voorzitter, dit was het voor zover ........

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.