Algemene Beschouwingen 2014

Lettergrootte:

Download

 

geld

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Voorzitter,

De verkiezingen van ruim 7 maanden geleden brachten niet zoveel aardverschuivingen met zich mee als de verkiezingen uit 2010. Wel kwamen er twee nieuwe lokale partijen bij, geheel volgens de landelijke trend.

De huidige coalitie werd gevormd door de drie Christelijke partijen en Leefbaar Ridderkerk, en deze coalitie is verantwoordelijk voor het coalitieakkoord met de titel :” Veranderen in Kracht”

De komende jaren breidt het takenpakket van de gemeente verder uit. De rijksoverheid heeft namelijk bepaald dat veel taken worden overgedragen naar de gemeenten. Dat maakt het van groot belang om in contact met de samenleving de gemeente te besturen. Op ieder gebied geldt, dat met de inbreng van inwoners en maatschappelijke partners wij de juiste keuzes voor Ridderkerk kunnen maken. De maatschappelijke veranderingen zullen groot zijn, en iedereen niet alleen in Ridderkerk maar in het hele land bij zowel de gemeenten als bij de rijksoverheid hebben het al maanden over die éne term: “ Participatiesamenleving”.

Dit begrip is inmiddels al behoorlijk ingeburgerd. Toch heersen er nog wat misverstanden over de precieze invulling hiervan. Tal van wetenschappers hebben hier over al hun zegje gedaan. Ik las onlangs een stuk van een sociologe, mevrouw Tonkens en ik citeer haar:” De participatiesamenleving is een prachtig ideaal, mits we het niet tegenover de verzorgingsstaat plaatsen, maar juist in het verlengde ervan. Volgens haar is het een ernstige misvatting dat minder verzorgingsstaat automatisch meer burgerschap betekent. Zij geeft verder ook aan dat deze grootscheepse decentralisatie-operatie gecombineerd met flinke bezuinigingen niet gaat werken. Paniekvoetbal aldus de wetenschapper. De tijd zal het leren !

Maar wij ? ....wij moeten toch echt verder met deze veranderingen in 2015.

In de wereld om ons heen gebeuren er ook heel veel zaken waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten, De oorlogen in het midden oosten, in de Oekraïne, het komt alsmaar dichterbij. En als we het nieuws aanzetten is het één en al zorg en verdriet.

Maar dan nu dichter bij huis; onlangs hebben we kunnen lezen dat in het Algemeen Dagblad er een groot Buurtonderzoek is geweest waarbij er maar liefst ruim 100.000 inzendingen werden binnengehaald. Daarin werden een tiental onderwerpen gemeten, van “hoe tevreden bent u met uw buurt” tot “hoe tevreden bent u met de kwaliteit van de zorg in uw buurt:”. Onze gemeente scoort bijvoorbeeld bij “Hoe tevreden bent u met uw buurt” een 7.7 en landelijk is dit ook een 7.7 Op veel van de onderwerpen scoort Ridderkerk bijna gelijk als het landelijk, altijd zo rond de 7.7, kortom we zijn een gemeente die geen overdreven uitspattingen vertoont. “Doe maar gewoon dan doen we al gek genoeg

In “de Combinatie” van vorige week stond er een stuk over de aanstelling van weer drie Buurtcoaches in het kader van het project Buurtbemiddeling. Eigenlijk te gek voor woorden dat dit soort mensen dienen te worden ingezet om burenoverlast met als gevolg buren ruzies te voorkomen.

Ik dacht daarbij nog terug aan mijn jeugd dat ik als ventje van 13 jaar een elektrische gitaar met versterker bij elkaar had gespaard door onder meer een krantenwijkje te doen ( jawel....De Rotterdammer !) Wetend wat voor een geluidsherrie dit voor de wederzijdse buren zou opleveren ben ik op aandrang van mijn moeder bij de buren gaan melden dat ik wellicht enig geluidsoverlast zou kunnen veroorzaken omdat de eerste maanden er van “muziek” maken geen sprake was, maar slechts de versterker op 10 zetten zodat de hele straat wist dat ik een gitaar had.. De reactie was, als

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

6 november 2014

1

je dit beperkt tot een half uurtje per dag na schooltijd, dan vinden wij dit prima ! en zo ging dat toen vroeger.

“Nederland uit de recessie ? ”

Dat was de openingstekst van mijn voorganger Ben Neuschwander exact een jaar geleden bij de AB

Goed nieuws over onze economie is welkom. Volgens de president van de Nederlandsche Bank - Klaas Knot - ligt het in de verwachting dat onze economie nog dit kwartaal uit de recessie komt. Harder cijfers zijn er niet, maar de eerste signalen zijn een feit.

Maar nu een jaar later roepen weer de “kenners” wederom:

In 2015 zullen alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven weer groei vertonen. Alleen de sterk van de overheid afhankelijke zorg en het onderwijs komen dan uit op een nulgroei,zo voorspellen de economen.

Vanuit Brussel werd ons vorige week ook weer iets fraais opgelegd, Nederland het braafste jongetje uit de klas, dient nog even 642 miljoen over te maken omdat we als burgers en bedrijven iets teveel hebben verdiend. Dus doordat we de afgelopen jaren een stuk beter presteerde dan vooraf gedacht moeten we dus nabetalen. En de “pretlanden” Italië en vooral Frankrijk dat met de “Franse slag” hun financiële zaken hebben geregeld krijgen 1 miljard terug. !

Dan toch maar terug naar onze eigen situatie:

Duidelijk is ook dat de rol van de overheid in Nederland verandert. Een probleemoplossende overheid is niet meer van deze tijd. Er wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van alle inwoners. Ongelimiteerd aanbod van zorg op tal van gebieden zal plaats moeten maken voor maatwerk.

De bestuurlijke transitie van de zorg naar gemeenten krijgt per 1 januari 2015 haar beslag. Daarmee zijn we er niet. De transformatie moet óók plaatsvinden in de werkrelatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, waarbij het welbevinden van cliënten voorop staat. De vraag die we ons moeten stellen is “hoe kun je hier als gemeente beleidsmatig op sturen met de Menselijke maat. Een grote opgave waarvan eigenlijk nog niemand weet hoe het uitpakt.

De nieuwe coalitie is aan de slag gegaan met een heldere missie,: Burgers, Ondernemers en Organisaties de ruimte en vertrouwen geven om zaken zelf te regelen.

Complimenten voor het College en de wethouder Financiën die in gezamenlijkheid ervoor gezorgd hebben dat de begroting van Ridderkerk op orde is en er wederom sprake is van een solide financieel beleid. We kunnen duidelijk wederom stellen dat Ridderkerk t.o.v. andere gemeentes in Nederland een financieel gezonde gemeente is.

Ook voor het begrotingsjaar 2015 zullen we keuzes moeten maken in het belang van de Ridderkerkse samenleving. Wij hopen dan ook vandaag samen uw college en samen met de collega’s in deze raad tot verstandige keuzes te komen.

Veiligheid

Leefbaar Ridderkerk heeft veiligheid hoog in t vaandel staan. Vanuit de politie wordt hoog ingezet om de veiligheid te verhogen. Zeker nu de dagen korter worden is men weer gestart gegaan met het Donkere Dagen Offensief. Uit de cijfers van Misdaad in Kaart blijkt ook dat daadwerkelijk de cijfers met betrekking tot poging tot - of woninginbraak dalen. Echter blijkt uit diverse onderzoeksrapporten dat de Veiligheidsbeleving niet naar beneden gaat. Daarom is Leefbaar Ridderkerk blij dat er ook recentelijk buurtpreventie is gestart in Slikkerveer.

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

2

Het Erasmuspark blijft wel een "zorgenkind". De Burgemeester heeft hier aandacht aan besteed en er zijn bewonersavonden geweest.Leefbaar heeft hier vorig jaar veel aandacht aan besteed. Leefbaar Ridderkerk heeft zelfs een klein buurtonderzoek uitgevoerd in de flat van het Erasmuspark.
In nauw overleg met het Wijkoverleg, Buurtpreventie, Politie en Bewoners kunnen problemen inderdaad effectief opgepakt worden.

Onderlinge communicatie is hierbij cruciaal. Een woord van dank aan alle inwoners van Ridderkerk die actief zijn in de buurtpreventie en ervoor zorgen dat onze wijken veiliger worden is hier op zijn plaats.

Leefbaar Ridderkerk is blij met elk initiatief dat de Veiligheidsbeleving bevordert, zo ook de reeds gestarte whats-app groepen en buren-alert. Wellicht kan hier vanuit de gemeente, in samenwerking met de politie, meer informatie over

Buitenruimte

Ridderkerk Schoon, heel en veiligis nog steeds een actueel thema. De buitenruimte dient schoon heel en veilig te worden onderhouden. Zwerfafval is ergernis nummer 1. Ridderkerk heeft genoeg afvalbakken staan in de buitenruimte. Helaas hebben we de het afgelopen jaar moeten vaststellen dat het legen van de afvalbakken soms te wensen overlaat. Het kan een bewuste keuze zijn om dit minder frequent te doen, echter het straatbeeld verslechterd hierdoor snel.

Sommige van deze bakken zijn op een dusdanige manier in het landschap geïntegreerd dat bij menigeen de functie niet helemaal helder is. Is het wellicht een idee om vanuit de scholen een zwerfafvalcampagne te laten bedenken ?

Er is nu ingezet op een minimaal onderhoudsniveau, Voorzitter, om de leefbaarheid te behouden is een nog lager onderhoudsniveau niet aan de orde. Leefbaar Ridderkerk zou een signaal willen afgeven om wellicht volgend jaar te willen onderzoeken of het onderhoudsniveau misschien een tandje hoger kan.

Het recreatiegebied Doncksevelden 2 is onlangs voltooid, een welkome aanvulling op de bestaande groene buffers tussen Bolnes en Slikkerveer.

Vraag: Is er al een stap gezet naar de nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van groen en recreatie; c.q. de oprichting van de zogenaamde landschapstafel IJsselmonde ?

BAR-samenwerking

Begin van dit jaar is de BAR-organisatie van start gegaan de ambtelijke organisatie werd ondergebracht in deze organisatievorm. De start kende nogal wat aanloopproblemen, met namen de telefonische bereikbaarheid wekte vooral bij de inwoners veel irritaties op. Vraag: Voorzitter Kan het college aangeven wat de stand van zaken nu is.

Eind 2013 heeft Leefbaar Ridderkerk vragen gesteld over een kostenpost van de BAR, deze kostenpost bestaat uit het samengaan van de organisaties en het samenwerken bevorderen. Naarmate dit verder uitgevoerd zou worden zou hierdoor een kostenbesparing moeten ontstaan. Het samenwerken zou immers steeds beter moeten gaan. Dit heeft het college toen ook aangegeven. De vraag die over bleef was of de opgeleverde gelden naar ratio zouden worden verdeeld. Voorzitter, kan het college hierover antwoorden ?

Maatschappij & Zorg

Waar zorg nodig is, moet zorg beschikbaar zijn.

De taken die vanuit het rijk naar gemeenten zijn overgebracht, met daarbij krappe financiën hebben een zware wissel getrokken op het gemeentelijke uithoudingsvermogen.

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

3

Er zullen moeilijke beslissingen genomen moeten worden om als gemeentebestuur iedereen die het nodig heeft van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening te kunnen blijven voorzien. De WMO heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij.

De overgrote meerderheid van onze inwoners kan voor zichzelf zorgen en heeft nog energie om anderen te helpen. Talloze vrijwilligers en mantelzorgers vervullen dagelijks en vaak ook ‘s nachts een zware taak. We moeten ons wel realiseren dat onze vrijwilligers steeds ouder worden en nieuwe vrijwilligers moeilijk te vinden zijn. Van mantelzorgers wordt veel verwacht.

De gemeenteraad heeft onlangs nog weten te voorkomen dat mensen met een persoonsgebonden budget in het nadeel zouden geraken. De keuzevrijheid is op deze wijze bewaard gebleven, bescherming van deze vrijheid is toch het minste dat een gemeente zou kunnen en moeten doen .

Maatwerk is bij alle 3 gedecentraliseerde taken die de gemeente per 1 januari 2015 overneemt van het Rijk hét sleutelwoord. Dit vraagt om individuele afwegingen en samenwerken aan oplossingen voor brede en complexe maatschappelijke vraagstukken.

Vraag, Van het college horen we graag wat de huidige stand van zaken is rondom motie 2013 147, inzake mantelzorg?

Participatie & Communicatie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Inwoners van Ridderkerk hebben recht op goede voorlichting en informatie. Trajecten rond ingediende zienswijze bij bouwplannen zijn hiervan een goed voorbeeld. Tijdig informeren en meepraten zijn onderdeel van de ideale vorm van participatie. Hier, voorzitter, is wat ons betreft nog veel te winnen.

Meepraten is belangrijk. Zeker in deze tijd. Op tal van onderwerpen zijn er binnen Ridderkerk overlegorganen actief. Gezamenlijk zullen we moeten zoeken naar oplossingen. En alles begint met goed luisteren en oor hebben voor problemen van anderen. Eerder heeft leefbaar Ridderkerk al aangegeven groot voorstander te zijn van de “Civil Society” gedachte. Deelname aan de samenleving geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat burgers minder afzijdig zullen zijn.

In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat de notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie wordt omgezet.

Vraag; Voorzitter Leefbaar Ridderkerk wil graag van het college vernemen of er een plan van aanpak bekend is en zo ja of de raad deze kan inzien ?

Jeugdhulp

Opgroeien en opvoeden in Ridderkerk

Met de decentralisatie Jeugdhulp, grijpt onze gemeente de kans om de ondersteuning en zorg voor gezinnen en jeugdigen te optimaliseren en adequaat te organiseren. Waarbij we, zoals in het coalitieakkoord wordt vermeld, willen veranderen in kracht . Zeker op het gebied van jeugdzorg het versterken van de eigen kracht.

Leefbaar Ridderkerk ziet graag dat alle jeugdigen in een schoon, heel en vooral veilige omgeving kunnen opgroeien. Waarbij ouders de eindverantwoording hebben, maar ook een beroep kunnen doen om hun omgeving. Denk aan school, sport en andere maatschappelijke instanties.

We hopen dat er voor elk kind passende hulp en onderwijs wordt gevonden, zodat er niemand buiten de boot valt. De signalen vanuit het werkveld, indien nodig, moeten dan ook snel bij de het college terecht komen, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd zodat de juiste zorg geboden kan worden en om zo ook onnodige extra uitgaven te voorkomen.

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

4

Sport & Recreatie

Sport heeft een bijzondere plek in onze Ridderkerkse samenleving. Vele Ridderkerkse gezinnen maken hier wekelijks gebruik van. Ridderkerk telt veel sportverenigingen, als je op zaterdag ziet hoeveel kinderen er in trainingspak met hun sporttas naar hun favoriete cluppie gaan, dan is Ridderkerk echt een sportgemeente. Langs de lijn is het altijd op de vroege zaterdagmorgen al een bonte verzameling van ouders, opa’s en oma’s, die hun kind of kleinkind staan aan te moedigen. Het belang van goede accommodaties staat hierbij centraal. Dit vergt een duidelijke visie voor de toekomst, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Het college heeft aangegeven met een integrale nota sportaccommodaties naar de raad te komen.

Vraag :Voorzitter Kan de het college aangegeven hoe het hiermee staat ?

Dit jaar is het zo gewenste kunstgrasveld bij RVVH aangelegd en in gebruik genomen. Hiermee is een verruiming van de speel- en trainingscapaciteit tot stand gekomen. De vv Rijsoord kent op dit moment ook een capaciteitsprobleem zowel op de wedstrijddagen als op de trainingsavonden. Evenals bij vv Slikkerveer zou een tweede kunstgrasveld bij Rijsoord de enorme overbelasting van het reguliere natuurgrasveld kunnen oplossen.

Het is niet alleen de voetbalsport waar wij aandacht voor vragen, Ridderkerk heeft ook veel inwoners die de korfbalsport een warm hart toedragen. Een groot aantal inwoners hebben wel iets met korfbal, al is het alleen maar hun man of vrouw die ze via de korfbal hebben ontmoet. Wij vragen dan ook aandacht voor de zorgen rond de accommodatie van KCR.

Ook de aanleg van de parkeerplaats op het sportcomplex Reijerpark is op tijd gereed gekomen. De wethouder heeft hierover zijn woord gehouden; oktober is de parkeervoorziening gereed, aldus de wethouder op vragen van Leefbaar Ridderkerk, waarvoor onze dank en niet in de minste plaats namens de bezoekers van het Reijerpark.

De scouting heeft haar nieuwe plek gekregen in het Park Ringdijk, waarbij na velen jaren van onzekerheid zij eindelijk duidelijkheid hebben gekregen over hun nieuwe onderkomen. Juni van dit jaar ging de eerste paal de grond in.

Woningbouw/Ruimtelijke Ontwikkeling

Vorig jaar spraken wij de wens uit dat Woonvisie, onze grootste woningbouwpartner, haar taken zorgvuldig op zou pakken, de ontwikkelingen rond Driehoek ’t Zand mag je hierbij wel als mislukt beschouwen.

Nog steeds zijn er voorgenomen woningbouwprojecten die op de plank blijven liggen, tegelijkertijd zijn er ook projectontwikkelaars die begrijpen dat aanpassing van een project wel tot verkoop van de woningen kan leiden zoals in Bolnes, en het succesvol project in het Zand.
Voor iedereen die in Ridderkerk wil wonen dient er de mogelijkheid er te zijn, maar daarvoor mag het genot van een prettige leefomgeving van andere niet worden opgeofferd.

Vraag, kan er worden aangegeven wanneer met de gepande groenvoorziening in Park Ringdijk een aanvang wordt gemaakt ?

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

5

Vorige maand is het wijkontwikkelingsprogramma Centrum vastgesteld. Het Koningsplein wordt na jaren van stilstand eindelijk voltooid. Leefbaar Ridderkerk onderschrijft de in het programma genoemde thema’s; het bruisend hart, een sociale en zorgzame wijk, een wijk waar het goed wonen is voor iedereen, en vooral een bereikbare en veilige wijk. De bovenstaande thema’s zijn onder andere bedoeld om Ridderkerk als gemeente aantrekkelijker te maken. Dit door het centrum niet alleen te laten fungeren als plek waar inwoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen, maar ook als plek waar ruimte is om samen te kunnen komen. De juiste veranderingen in de bebouwing en infrastructuur is omdat de gebouwde omgeving een grote invloed heeft op hoe de mens zijn leefomgeving ervaart en dus op hoe de mens zich voelt.

Wij hopen in dat licht dat ook Woonvisie - onze woningbouwcorporatie - haar taken zorgvuldig op zal pakken de komende maanden en een begin maakt met verdere herstructureringsprojecten in Ridderkerk Centrum en Rijsoord. Bouwen aan een goed woningbouwbeleid doe je samen, met open vizier en in goed overleg.

Onlangs is onze fractie benaderd door een ondernemer die ons een plan presenteerde om leegstaande kantoorpanden te transformeren naar betaalbare startersappartementen. Wij vonden dit een sympathiek idee. Wellicht krijgt dit een vervolg.

Dan iets over het bouwplan aan de van Hoornestraat. *(bouw van een appartementencomplex) daar heeft de wethouder onlangs van het bewonerscomité 73 zienswijze in ontvangst mogen nemen. Leefbaar Ridderkerk zou het college willen vragen om nog eens zorgvuldig naar dit dossier te willen kijken. Wij willen u verzoeken om een onderzoek naar welke bouwhoogte maximaal zou moeten worden toegestaan indien men rekening houdt met de daglichtbehoefte van de woningen die rond het gebied liggen.

Ontwikkelingsperspectief Bolnes Zuid.

In januari van dit jaar heeft de raad de kaders aangegeven voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. Leefbaar Ridderkerk was toen mede indiener van een amendement van de SGP waarin nog eens duidelijk werd aangegeven dat een duurzame gebiedsontwikkeling met prioriteit aan de functies groen en blauw.

Onze vraag aan het college is: valt hier al iets over te melden.

Nieuw Reijerwaard

Bij de provincie Zuid-Holland staat de toekomst van Nieuw Reijerwaard als bedrijventerrein niet meer ter discussie. De aanpassingen in het inpassingsplan, die de Raad van State vereist, staan als hamerstuk op de agenda van Provinciale staten van 12 november. Er zal een ruime meerderheid zijn die de omvorming van de Ridderkerkse polder niet blokkeren. De uitspraak van de Raad van State is duidelijk geweest.

Bedrijventerrein Donkersloot

Wat is de lange termijnvisie van het college op het bedrijventerrein? Veel van de bebouwing is verouderd en er staan redelijk wat bedrijfspanden te koop/ te huur. De gemeente kan op zich weinig doen.

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

6

vraag is met welke insteek het college omgaat met de veroudering van dit bedrijventerrein.

Afwaardering Rotterdamseweg

Vraag : Is dit wat betreft het college nog aan de orde ? Het is belangrijk om een lange termijnvisie te hebben op de ruimtelijk ontwikkeling in Ridderkerk. Door bijvoorbeeld sterk in te zetten op herstructurering van bedrijventerreinen als donkersloot, zal bijvoorbeeld meer verkeer worden aangetrokken. Een afwaardering van de Rotterdamseweg zou dan misschien niet de beste keuze zijn. Aan de andere kant biedt afwaardering van de Rotterdamseweg mogelijkheden tot bebouwing van (bedrijfs)panden naast de Rotterdamseweg met eventueel een directe aansluiting op deze weg.

Onderwijs

Leefbaar Ridderkerk is voor goed onderwijs op elk niveau en voor iedereen toegankelijk. Maar ook de voorziening zelf moet voldoen aan de eisen van deze tijd. En tevens te zijn afgestemd met de behoefte op de arbeidsmarkt. Ook de onderwijshuisvesting speelt daarbij een belangrijke rol, zowel wat efficiënt gebruik van, als de staat van de huisvesting zelf betreft. Leefbaar Ridderkerk doet nogmaals een dringend beroep op het college om te voorkomen dat onze Ridderkerkse scholen afglijden.

Verkeer & Vervoer

Bereikbaarheid

De kwaliteit van het busvervoer staat onder druk door bezuinigingen. Ridderkerk is gebaat bij een effectief busnetwerk van “schone”, flexibele, milieuvriendelijke bussen. Voorzitter Leefbaar Ridderkerk doet een dringend beroep op het college om deze uitgangspunten voortdurend onder de aandacht te blijven brengen in de overleggen met de concessieverleners en vervoerders.

Sinds maandag 10 maart 2014 rijdt er een nieuwe buurtbus tussen Ridderkerk en Barendrecht. In deze RET-bus kunnen 8 passagiers tegelijk mee. De bus heeft lijnnummer 601. Deze buslijn is een vervolg op de buurtbus tussen Rijsoord en Ridderkerk. De nieuwe buslijn is een aanvulling op de bestaande busverbindingen in Ridderkerk.

Vraag; Kan het college aangegeven of de ontwikkelingen rond buslijn 601 naar verwachting verloopt ?

De nieuwe rotondes bij de Populierenlaan, Sportlaan en de Kastanjelaan zijn inmiddels in gebruik en hiermee werd nogmaals aangetoond dat de aanleg hiervan de verkeersveiligheid heeft bevorderd.

Precies een jaar geleden vond er in de raad een discussie plaats over de reconstructie van het kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg en het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel. Nu een jaar later heeft deze reconstructie plaatsgevonden. Wij kunnen best veronderstellen dat dit nu al een aantal knelpunten heeft weggenomen. Zo bevorderd de 2e links-af opstelstrook voor het verkeer komende vanaf de A16 richting IJsselmonde-Beverwaard de doorstroming zichtbaar. Ook de fietsroutes voor de schooljeugd richting o.a.Gemini/Farelcollege zijn een stuk veiliger geworden.

Wat betreft de Rijnsingel; daar zouden best nog wel eens verkeer remmende maatregelen kunnen worden genomen, vooral nadat automobilisten de aldaar liggende zebrapaden hebben gepasseerd, gaat er bij een aantal automobilisten” het gas op de plank”.

Milieu en Duurzaamheid

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

7

De luchtkwaliteit om ons heen vormt dagelijks een bedreiging. Wij realiseren ons dat de invloed op de luchtkwaliteit door externe factoren nauwelijks beïnvloedbaar is. Onder de rook van Rotterdam in één van de drukst bevolkte gebieden van Europa, omringd door talloze verkeersaders, doen we er alles aan om hier invloed op uit te oefenen. Het reduceren van CO2 kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Vraag :Voorzitter, hoe zit het met het dichten van het laatste “gat” in het scherm langs de A16 ? Energieopwekking door gebruik te maken van de natuur dient te worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld

door windmolens, warmtepompen en zonnestralen kunnen hiervoor worden aangewend.

Het aanleggen van een zonnepark verdient voor Leefbaar Ridderkerk de voorkeur boven het plaatsen van windmolens, de locaties langs de A38 lenen zich hier uitstekend voor.

Vraag : voorzitter hoe staat het college hier tegen over, en is ze bereid hiervoor onderzoek te laten uitvoeren ?

Werk & Economie.

Er gloren kleine lichtpuntjes aan de horizon als het om de Economie gaat, de horizon betreft de Export welke langzaam opklimt uit het dal. Ontslagen in den landen en ook in Ridderkerk houden aan, hierin is een vermindering waarneembaar als gevolg van eerdere ontslagrondes.
In Ridderkerk is een Ondernemersplatform functioneel, ondernemersavonden en ontbijtsessies zijn een feit. De samenwerking tussen ondernemers onderling en de gemeente als opdrachtgever zal ertoe moeten leiden dat banen behouden blijven en mogelijk tot meer banen leidt bij de Ridderkerkse ondernemingen.

Financiën.

De financien zijn voor 2015 op orde, alhoewel er natuurlijk wel zorgvuldig met alle PM kosten omgesprongen dient te worden.
Met de Drie Decentralisaties in het verschiet en de daarbij vooralsnog onbekende kosten die dit met zich meebrengt moet ervoor worden gezorgd dat de structureel sluitende begroting wordt gehandhaafd zonder al teveel te putten uit de reserves. Reserves zijn weliswaar bedoeld om tegenvallers op te vangen maar als je alleen maar geld onttrekt aan de reserves zonder van tijd tot tijd te zorgen dat reserves weer worden aangevuld kom je uiteindelijk in de problemen.

De bezuinigingsoperatie van de afgelopen 4 jaar ligt nog vers in het geheugen. Nieuwe structurele uitgaven en verhoging van bestaande structurele uitgaven dienen daarom te worden voorkomen, op een nieuwe kerntakendiscussie met de daarbij behorende bezuinigingsoperatie zitten we niet te wachten.

Eénmalige uitgave kunnen worden gedekt vanuit reserves maar ook deze dienen binnen korte termijn weer te worden toegevoegd aan de reserves.

Vraag aan het college, ziet u de komende jaren mogelijkheden om éénmalige uitgave vanuit de reserves te compenseren ?

Voorzitter, Wethouders en collega Raadsleden,

Wij rekenen ook het komende jaar op een collegiale en constructieve samenwerking binnen de raad en wensen dit college veel kracht en wijsheid toe, maar bovenal het ambtelijke apparaat die voor een enorme klus staan wensen wij veel succes toe.

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

8

LEEFBAAR RIDDERKERK - BEGROTING 2015

9

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.