Algemene Beschouwingen 2016

Lettergrootte:

Download hier de volledige Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

Vorig jaar had ons land en heel Europa te maken met het vluchtelingenvraagstuk. Deze problematiek raakt onze maatschappij ingrijpend. De meningen zijn verdeeld over wat we in Nederland kunnen en moeten doen, het contrast tussen uitersten is groot.

In onze gemeente werd net voor het zomerreces besloten om twee tijdelijke locaties aan te wijzen als opvang voor statushouders. Door uiteindelijk het aantal op beide locaties te verminderen dan wel te faseren door te starten met minder opvangplekken stuitte dit voor de omwonenden op iets minder grote bezwaren. Leefbaar Ridderkerk stemde tegen het toen voorliggende voorstel, wat uiteindelijk toch leidde tot vermindering van het aantal statushouders.
Tot veler verrassing druppelde vorige maand landelijk al de berichten door dat gemeenten in 2017, 10.000 vergunninghouders minder hoeven te huisvesten dan in de tweede helft van dit jaar, zo schrijft de staatssecretaris. Ook in onze gemeente werd hierdoor het tempo verlaagd wat zelfs tot uitstel van de voorziening bij het Prunusplantsoen leidde.

Ook de economie trekt na jaren weer aan, de huizenmarkt klimt uit het dal, en er wordt weer flink gebouwd in onze gemeente. Komend jaar zal ook het Koningsplein worden afgerond. Leefbaar is van mening dat hier wel aandacht aan besteed dient te worden, te denken valt aan festiviteiten zoals bijvoorbeeld een ijsbaan. Wat betreft de Financiering hiervan: zoeken naar een mix van subsidie, sponsoring en bijdragen van o.m. sport en welzijn. Leefbaar dient hier samen met andere partijen een motie voor in.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2016

Kadernota 2017

Lettergrootte:

begroting

Was het in onze bijdrage van vorig jaar het nieuws aangaande de financiële situatie in Griekenland, nu is het uitstappen van Groot Brittanie uit de euro-zone wat de laatste week het nieuws beheerste.

De voor ons liggende Kadernota geeft een zeer positief beeld van onze financiële huishouding.

Was het vorig jaar ook al dat we ruim voldoende boven de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve van € 20 miljoen uitkwamen, nu gaf zelfs de accountant aan dat Ridderkerk er in deze regio financieel uitstekend zo niet als een van de beste voorstaat.

Inwoners geven Ridderkerk nog steeds een gemiddeld beter waarderingscijfer dan de landelijke trend, dat betekent dat Ridderkerkers het fijn vinden om hier te wonen en te leven en dat moeten vooral zo zien te houden .

In de Toekomstvisie Ridderkerk zal het thema wonen en leefomgeving een prominente rol gaan spelen en het is dan ook logisch dat het onlangs vastgestelde Intergraal Accomodatieplan en het project Afvalscheiding en Inzameling zijn gestart.

Met Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt tot 2020 met het doel om samen te werken en bij te dragen aan een gezonde regionale woningmarkt.

LR is verheugd dat het eerste schaap over de dam is om het zo mar te zeggen en dan bedoelen we uiteraard op de eerste grondaankoop in NR, Cornelisland staat ook in de belangstelling en als we wethouder Keuzekamp moeten geloven komt het daar echt wel goed maar we moeten nog even geduld tonen.

LR vertrouwd erop dat ook daar de pennenstrepen op papier worden gezet.

De operatie van de drie decentralisaties is nog steeds in volle gang, de uitdaging blijft om onze onze inwoners bi nnen het beschikbare budget alle noodzakelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Deze Kadernota 2017 staat in het teken van enerzijds taken en verantwoordelijken van de gemeente die zoals in de notaris aangegeven kostenverhogend werken.

Daarnaast noemt het college ook enkele ambities om in de komende jaren te realiseren om het lonen en leven in onze gemeente te handhaven en het liefst te verbeteren.

Er zijn ook gewenste ontwikkelingen zoals het Integraal Accommodatieplan, het optimaliseren van het maarschappelijk vastgoed binnen onze gemeente.

Zoals in het voorstel is aangegeven vindt de uitwerking gefaseerd plaats waarbij telkens de raad de financiële uitwerking zal worden aangeboden om de controle te behouden of dat binnen de reguliere begroting past. Voor de uitvoering van het IAP wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Kan de wethouder aangeven aan welk bedrag wordt gedacht.

Bij het punt Mobiliteitsagenda wil het college het project 'Snelfietsroute F 15 IJsselmonde' concreet tot uitvoering brengen.

Wellicht kan de wethouder daar wat meer over duiden ?

Onlangs werd LR benaderd door de redactie van het TV programma Kassa om mee te werken mee te werken aan een interview over dit project. Wij hebben de redactie doorverwezen naar de wethouder en hopen dat dat ook is gebeurd.

Het gat A16 is bijna wekelijks onderwerp in de combinatie, er verschijnen nu ook "voorstanders" van het "Gat van Ridderkerk" om het vooral zo te laten vanwege het ruimtelijk aspect waardoor je autootjes kan kijken.

Graag een reactie van de wethouder.

LR is verheugd dat de Stimuleringsleningen eindelijk van de grond gaan komen.

Wij ondersteunen het voorstel om voor de Intensivering aanpak vluchtelingen extra formatie in te zetten om dit proces in goede banen te leiden en dit niet alleen door andere maatschappelijke partijen te laten doen.

Voorzitter LR stemt in met deze kadernota.

Kadernota 2017. Raadsvergadering 4 juli 2016

Welzijnskadernota 17 maart 2016

Lettergrootte:

welzijnDe opdracht en kerntaak van Welzijn is landelijk onderwerp van discussie. De rijksoverheid heeft hieraan een impuls gegeven met het ondersteunings-programma 'Welzijn Nieuwe Stijl' (WNS). De rijksoverheid stimuleert daarin de beweging van formeel naar informeel, van individueel naar collectief en van aanbod naar vraaggerichtheid. Dit sluit nauw aan op de beweging die de Ridderkerkse gemeenteraad in gang heeft gezet.

De kadernota "Gewoon Meedoen" Ridderkerk geeft in grote lijnen de kaders aan op het gebied van welzijn voor de komende jaren. Het welzijnskader vormt de leidraad van de ambities, de volgende stap is het uitwerken van deze ambities met de maatschappelijke partners en inwoners om de visie in concrete activiteiten vorm te geven in een uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient een sociale basisinfrastructuur die dichtbij en gezamenlijk wordt uitgevoerd. De professionals zullen nadrukkelijk de verbinding moeten zoeken met vrijwilligers en burgers en hierin moeten investeren.

Vrijwilligerswerk en de inzet van het sociale netwerk spelen immers een stevige rol in het Welzijn Nieuwe Stijl. De burgers zullen zich realiseren dat behulpzaam zijn naar mensen in hun directe omgeving vanzelfsprekend is. We spreken van een omslag die past bij de Ridderkerkse samenleving en die ook op lange termijn de kwaliteit van die samenleving borgt.

In de Commissie Samen Leven heeft de wethouder aangegeven dat na het vaststellen van de startnotitie, in september 2015, is gekozen voor het oprichten van een ambtelijke project/werkgroep. Leefbaar Ridderkerk vindt het jammer dat er niet is gekozen voor een bredere opzet van een project/werkgroep zoals de aanjaaggroep bij overheidsparticipatie. Vermoedelijk had op deze wijze meer input vanuit de burger zelf tot stand gekomen en waren de gegeven adviezen gebundeld tot één advies. Nu is het een ambtelijk stuk geworden waar instanties op hebben gereageerd. Wij missen het betrekken van de individuele burger in dit geheel zij zijn degene waar deze welzijnskadernota voor is geschreven. Een gemiste kans!

Omdat dit welzijnskader de ambities aangeeft welke in een uitvoeringsplan vertaald zullen worden naar kaders is Leefbaar Ridderkerk blij met de toezegging van de wethouder aan de raad tijdens de behandeling commissie samen leven, om het uitvoeringsplan voordat het college deze vaststelt, met de raad te willen bespreken.
In het raadsvoorstel onder het kopje Evaluatie/monitoring staat te lezen dat het uitvoeringsplan een planning bevat, ook deze zien wij ook graag tegemoet.

Voorzitter ik ga afronden,

Wij wensen iedereen die aan de slag gaat om het uitvoeringsplan te maken veel wijsheid toe en bedanken de verschillende platforms en maatschappelijke partners voor hun inzet om het tot een mooi geheel te maken!

Dank u voorzitter

2e termijn,

Dank u voorzitter,

Graag wil leefbaar nog even terugkomen op het onderdeel participeren,
De leefbaarheids-en gebiedsteams spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de eigen talenten, de eigen kracht en het sociale netwerk. Een toegevoegde schakel waar burgers in participeren is het wijkoverleg, zij zijn 'oren en ogen in de wijk'. Zij zien hoe problemen in de wijk moet worden opgepakt en kijken hoe ze gezamenlijk de wijk prettiger, leefbaarder, veiliger en mooier kunnen. Dit draagt bij aan het welzijnsgevoel van onze burgers misschien kan de wethouder richting uitvoeringsplan hen nog betrekken bij dit onderwerp.
Leefbaar Ridderkerk is blij met de toezegging van de wethouder om de planning naar de raad toe te sturen.

Voor wat betreft het amendement blijft Leefbaar Ridderkerk bij haar standpunt ook na de schorsing deze zullen wij niet steunen.

Dank u voorzitter

 

Jaarrekening 2015 en 1e tussenrapportage 2016

Lettergrootte:

geldDank u wel voorzitter. 

Vanavond hebben we het over de jaarstukken 2015 onder voorbehoud van de definitieve accountantsverklaring en de 1e tussenrapportage 2016, hierover zijn dit jaar door de partijen minder schriftelijke vragen gesteld, op een enkele uitzondering na die de regel bevestigd, die vragen zijn beantwoord door het ambtelijk apparaat wat ongetwijfeld weer een hele klus is geweest, wij bedanken dan ook de ambtenaren voor deze inspanning.

Het is prettig om wederom te kunnen constateren dat er vorig jaar geld is overgebleven, hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Ridderkerk zijn financiële zaken goed op orde heeft.

Een voorlopig positief saldo van ruim 2 miljoen geeft in ieder geval aan dat er goed op de winkel is gepast, maar wederom kun je je afvragen of het overschot niet betekent dat er op verschillende fronten te behouden is omgegaan met het verstrekken van uitgaven of dat er misschien te weinig aan is gedaan om diegene die recht hebben op een uitkering of tegemoetkoming, in welke vorm dan ook, te bereiken om ze te informeren over de mogelijkheden.

De Algemene Reserve blijft groeien, dat lijkt gunstig en je zou je af kunnen vragen of Ridderkerk niet te behouden is in doen en laten. Leefbaar Ridderkerk zou haast zeggen laten we in Ridderkerk eens ergens geld aan uitgeven wat in andere gemeentes niet wordt gedaan, wat precies hebben we nu niet voor handen maar dat kan in de toekomst zomaar ineens wel het geval zijn.

Maar goed Voorzitter, het is niet anders we hebben een overschot en Leefbaar Ridderkerk is er voorstander van om dat bedrag te besteden zoals het in het raadsbesluit staat omschreven.

De “eerste tussenrapportage 2016” geeft geen reden tot ongerustheid, de komende jaren krijgen we echter wel te maken met uitgave waar nu nog P.M. staat ingevuld. Leefbaar Ridderkerk stelt het op prijs als op de plaats van de P.M. posten, zo snel als mogelijk, bedragen kunnen worden ingevuld om zo op een reëlere manier naar de financiële toekomst te kunnen kijken.
In de praktijk blijkt dat als je jezelf rijk rekent je meestal van een koude kermis thuis komt en dat moeten we zien te voorkomen.

Dank u wel

Raadsvergadering 23 juni 2016

Terugblik Algemene Beschouwingen

Lettergrootte:

ozb-2Afgelopen Donderdag, 5 November, stond de jaarlijkse begrotingsraad op het programma. De begroting is door de raad goedgekeurd. De Gemeente Ridderkerk heeft opnieuw een gezonde begroting. Hier is Leefbaar Ridderkerk erg trots op. Er is zelfs ruimte over om een aantal middelen in te zetten dit jaar. Leefbaar Ridderkerk heeft zelf 2 moties ingediend:
- Gratis OV voor AOW-ers met een laag inkomen.
- Buurt WhatsAppgroepen t.b.v. de veiligheid en buurtpreventie.
Beide moties zijn aangenomen en u kunt deze lezen door op de bovenstaande links te klikken.


Met steun van Leefbaar Ridderkerk is het Amendement Eenmalige teruggave OZB 2016 aangenomen. Dit betekend een eenmalige korting op de gemeentebelasting van 125,- euro. Dit is vrijwel uniek voor een Nederlandse gemeente in het huidige economisch klimaat. Deze verlaging geeft iedereen in Ridderkerk een lastenverlichting.

De volgende moties zijn aangenomen met steun van Leefbaar Ridderkerk:
- Motie Eenzaamheid
- Motie Openbaar snippergroen
- Motie Regenboogvlag
- Motie Toegankelijke speelplekken

Klik hier om onze inbreng voor de Algemene Beschouwingen te lezen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.