Onderwijs

Lettergrootte:

Goed onderwijs geeft aan ieder gelijke kansen om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen. Uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs kan hieraan in belangrijke mate bijdragen. Opvoeding is een taak die ouders/opvoeders in de eerste plaats voor hun rekening moeten nemen. Toch zullen deze aspecten in het onderwijs aandacht moeten blijven krijgen. Gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten, blijft een vereiste. Leefbaar Ridderkerk gaat ervan uit dat basisscholen tot de wijkvoorziening behoren naast sportvoorzieningen. Daarnaast moeten scholen goed bereikbaar zijn. Door de integratie van scholen in de wijk worden sociale samenhang en controle gestimuleerd. Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen en huisvesting. Dit alles moet voor de toekomst gegarandeerd zijn.
Leefbaar Ridderkerk ziet veel in de Brede school waar al veel is gerealiseerd. Dit geldt eveneens voor het bijzonder onderwijs met veel leerlingen uit andere gemeenten. Het onderwijsachterstandenbeleid baart ons zorgen. Vooral als we vaststellen dat een deel van de leerlingen in het basisonderwijs in Ridderkerk in een achterstandspositie verkeert. Leefbaar Ridderkerk is van mening dat deze groepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nauwlettend gevolgd moeten worden.
Door middel van het voortgezet en beroepsonderwijs zal in de toekomst elke jongere met een startkwalificatie de arbeidsmarkt moeten kunnen betreden. Aandacht aan technische opleidingen mag niet worden verslapt.

Leefbaar Ridderkerk wil meer aandacht schenken aan onderwijs met daaraan gekoppeld het belang van de werkgelegenheid. Zo is bijvoorbeeld de Gezondheidszorg de voornaamste werkgever in Rotterdam. Ridderkerk moet kennisgerichte bedrijven proberen hier naartoe te halen die gelieerd zijn aan de Gezondheidszorg. Dit brengt een verbreding van de werkgelegenheid in Ridderkerk, juist ook voor jonge mensen. Ook moet het volwassenenonderwijs, als tweede kans, goed worden gestimuleerd. De ROC's spelen een goede rol in de economische zelfstandigheid en de zelfontplooiing van mensen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.