Cultuureducatie

Lettergrootte:

Bijdrage Leefbaar Ridderkerk agendapunt 5 van de raadsvergadering van 26 mei 2016 onderwerp Cultuureducatie Ridderkerkcultuur

Voorzitter,

Vorig jaar september werd in de raad gesproken over het herstel en reorganisatieplan van de stichting ToBe. Uiteindelijk heeft de rechtbank te Rotterdam eind december 2015 het faillissement van Stichting ToBe uitgesproken. Om toch aan de vraag en aanbod te kunnen voldoen is de stichting Cultuureducatie zuid holland-zuid tot aan de zomervakantie van dit jaar de uitvoerende partij om het aanbod voort te zetten.

Maar we moeten verder;

Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op gebied van cultuur, muziek en dans. Dat maakt immers dat inwoners en vooral de jeugd hier volop en met plezier gebruik van kunnen maken.
Leefbaar erkent ook het belang van lessen/workshops op scholen,

In de notitie cultuureducatie wordt de raad verzocht een aantal uitgangspunten vast te stellen,
Het blijven investeren in de culturele kracht wat voor onze gemeente zo kenmerkend is.

Amateurkunstbeoefening, talent en kennisontwikkeling.
Hiermee sluiten we ook aan in het collegeprogramma en het welzijnskader.

Het stimuleren van eigen initiatief en ondernemerschap

Het streven van een zo groot mogelijk bereik, voldoende kwaliteit, innovatie en continuïteit.
Het verstreken van de rol van cultuureducatie voor jeugd en jongeren in het primaire en voortgezet onderwijs.

Lees meer: Cultuureducatie

Geen problemen door verhoging schoolkosten in MBO

Lettergrootte:

LR13jan14 05

REGIO  |  15 oktober 2015   |   Door Geert van Someren, Dichtbijmeeschrijver

RIDDERKERK - De verhoging van de schoolkosten voor MBO-studenten per
1 augustus heeft, op een paar uitzonderingen na, in Ridderkerk geen problemen opgeleverd. Het college van B&W heeft dat geantwoord op vragen van Leefbaar.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is de tegemoetkoming voor de schoolkosten

afgeschaft. Anderzijds is op dezelfde datum het kind gebonden budget iets verhoogd, aldus het college. Tot nu toe zijn twee gevallen bekend waarbij schoolkosten niet konden worden betaald. 

Dat hoeft niet per se om MBO-studenten te gaan, want dat wordt niet geregistreerd. Ouders kunnen in zulke gevallen bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand.

Bron: Dichtbij | Ridderkerk

Wilt u alle schriftelijke vragen + antwoorden inzien klik hier

Van Wieg tot Volwassenheid

Lettergrootte:

wiegtotvolRaadsbijdrage Jeugdbeleid 26 mei 

Jeugdbeleid Startnotitie 'Van Wieg tot Volwassenheid'

Keshia van der Geest

Dank u wel, voorzitter. 

Vanavond staan we aan de wieg van het Ridderkerkse jeugdbeleid. Een kort maar krachtige start notitie, waarin wordt beschreven dat er domeinoverstijgend gewerkt zal gaan worden. 

Een mooi plan, waarbij het van belang is om de samenhang tussen de verschillende niveaus waarin onze jeugd opgroeit te benadrukken. Waarbij LR het belangrijk vindt dat er wordt gekeken naar haalbare samenwerkingsvormen voor professionals (en vrijwilligers). 

door de veranderingen in de maatschappij is het voor de mensen in het werkveld soms nauwelijks bij te houden wat er op dit gebied allemaal gebeurt. 

De notitie speelt in op relevantie thema's, zoals u weet heeft LR veiligheid hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook blij om te lezen dat dit in deze notitie de aandacht heeft. Waarbij het voorkomen en aanpakken van overlast en het respecteren van de leefwereld een belangrijk onderdeel is. 

Lees meer: Van Wieg tot Volwassenheid

Reorganisatie To Be

Lettergrootte:

tobeVoorzitter, Leefbaar Ridderkerk is voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op gebied van cultuur, muziek en dans. Dat maakt immers dat inwoners en vooral de jeugd hier volop en met plezier gebruik van kunnen maken.
En niet zonder resultaat, we hebben allemaal vast wel één of meerdere keren geluisterd naar het Ridderkerks Symfonie orkest, een exponent van ToBe !

Het loslaten van ToBe zou voor Ridderkerk niet goed zijn.
In het collegevoorstel staat onder het hoofdstuk Beoogd effect dat het cultuurcentrum een bijdrage dient te leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen die we gesteld hebben. Denk hierbij aan een goed voorzieningen niveau.

Tijdens de commissievergadering van 27 augustus is dit onderwerp uitvoerig aan de orde geweest. De nog maar kort geleden aangestelde directeur van ToBe de heer Nekkers heeft in de commissie uiteengezet hoe het allemaal zo gekomen is en welke oorzaken hier aan ten grondslag lagen.

Lees meer: Reorganisatie To Be

Onderwijs

Lettergrootte:

Goed onderwijs geeft aan ieder gelijke kansen om aan onze complexe samenleving te kunnen deelnemen. Uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs kan hieraan in belangrijke mate bijdragen. Opvoeding is een taak die ouders/opvoeders in de eerste plaats voor hun rekening moeten nemen. Toch zullen deze aspecten in het onderwijs aandacht moeten blijven krijgen. Gemeentelijk toezicht op schooluitval en verzuim, evenals voortijdig schoolverlaten, blijft een vereiste. Leefbaar Ridderkerk gaat ervan uit dat basisscholen tot de wijkvoorziening behoren naast sportvoorzieningen. Daarnaast moeten scholen goed bereikbaar zijn. Door de integratie van scholen in de wijk worden sociale samenhang en controle gestimuleerd. Goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de cultuur zijn belangrijk voor integratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen en huisvesting. Dit alles moet voor de toekomst gegarandeerd zijn.
Leefbaar Ridderkerk ziet veel in de Brede school waar al veel is gerealiseerd. Dit geldt eveneens voor het bijzonder onderwijs met veel leerlingen uit andere gemeenten. Het onderwijsachterstandenbeleid baart ons zorgen. Vooral als we vaststellen dat een deel van de leerlingen in het basisonderwijs in Ridderkerk in een achterstandspositie verkeert. Leefbaar Ridderkerk is van mening dat deze groepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nauwlettend gevolgd moeten worden.
Door middel van het voortgezet en beroepsonderwijs zal in de toekomst elke jongere met een startkwalificatie de arbeidsmarkt moeten kunnen betreden. Aandacht aan technische opleidingen mag niet worden verslapt.

Leefbaar Ridderkerk wil meer aandacht schenken aan onderwijs met daaraan gekoppeld het belang van de werkgelegenheid. Zo is bijvoorbeeld de Gezondheidszorg de voornaamste werkgever in Rotterdam. Ridderkerk moet kennisgerichte bedrijven proberen hier naartoe te halen die gelieerd zijn aan de Gezondheidszorg. Dit brengt een verbreding van de werkgelegenheid in Ridderkerk, juist ook voor jonge mensen. Ook moet het volwassenenonderwijs, als tweede kans, goed worden gestimuleerd. De ROC's spelen een goede rol in de economische zelfstandigheid en de zelfontplooiing van mensen.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.