Mobiliteitsagenda

Lettergrootte:

mobiliteitDank u wel Voorzitter,

De Mobiliteitsagenda Ridderkerk is een document om Ridderkerk goed bereikbaar te houden en bij te dragen om de LEEFBAARHEID van Ridderkerk als aantrekkelijke woon- en werkgemeente voor de toekomst te garanderen. U zult begrijpen dat dat uitgangspunt LEEFBAAR RIDDERKERK als muziek in de oren klinkt.

Het gaat erom om de verplaatsing van mensen van A naar Beter, waarbij A een punt vanuit de regio kan zijn en Beter uiteraard het mooie Ridderkerk betreft, zo min mogelijk per auto te laten plaatsvinden. Natuurlijk geldt dit ook van Beter naar A, maar wat voor mogelijkheden zijn er om hiertoe te komen.
In een mobiliteitsagenda kan dat duidelijk worden gemaakt door Ambities op te stellen of door Intenties uit te spreken, de ambities zijn duidelijk weergegeven, maar voor vervoer van en naar Ridderkerk anders dan met de auto, dus met openbaar vervoer te Land of te Water en/of de fiets, zijn we aangewezen op anderen.

Zoals al eerder door LEEFBAAR RIDDERKERK aangegeven ( bij de behandeling van de startnotitie Toekomstvisie ) moet ook in dit geval naar alle ons omringende buren, oftewel regionale partners, worden gekeken om de mobiliteit in stand te houden en waar wenselijk te verbeteren.

De ambitie is uitgesproken om te komen tot Hoogwaardig Openbaar Busvervoer, tijdens de behandeling in de commissie werd de vraag gesteld wat is Hoogwaardig, daaronder kan je de bushalte verstaan die goed bereikbaar moet zijn en het in- en uitstappen makkelijk maakt, ons maakt het niet zoveel uit of de bekleding van de zitplaatsen in de bus paars-geel of rood-wit zijn.

Belangrijk bij Hoogwaardig Openbaar Busvervoer is dat de verplaatsing van A naar Beter veilig en snel kan plaatsvinden.

Ridderkerk zorgt met de inhoud van dit document ervoor dat in samenwerking met regionale partners een gezamenlijk gedragen beleid zou kunnen ontstaan. Een beleid dat gepaard moet gaan met duurzame ontwikkelingen met het effect dat lucht in en om Ridderkerk wat schoner wordt.
Voorzitter, belangrijk hierbij is dat Ridderkerk waakzaam blijft over wat er op dit gebied rondom ons heen verandert om, indien noodzakelijk, de regionale partners te wijzen op onze Mobiliteitsagenda.

Kan Ridderkerk lokaal zelf iets doen, jawel de intentie wordt uitgesproken het fietsgebruik te stimuleren door fietsroutes binnen de gemeente veiliger en aantrekkelijk te maken, LEEFBAAR RIDDERKERK is daar voorstander van en wil de wethouder meegeven om daar niet te lang mee te wachten en zo nodig af te wijken van de bestaande planning.
Om de effecten van een te verwachtte veiligere situatie voor gebruikers van de fiets en wandelaars te kunnen meten is het soms wenselijk cq. noodzakelijk om te experimenteren met verkeersmaatregelen, ook wel pilots genoemd, en de evaluatie daarvan mee te nemen in een toekomstig besluit.

Sommige maatregelen vinden vanzelf hun weg tot succes maar verandering in gedrag, ook in het geval om de ambities uit de Mobiliteitsagenda te verwezenlijken, vragen niet alleen om uitvoering om te komen tot goede voorzieningen maar ook om goede voorlichting, kan de Wethouder aangeven welke voorlichtingscampagnes hij in gedachte heeft, anders dan publicatie in De Combinatie, om gedragsverandering, noodzakelijk om de Mobiliteitsagenda tot een succes te maken, te bewerkstelligen.

Tot slot Voorzitter het amendement van EVR, we spreken vanavond over de mobiliteitsagenda met daarin abstracte ambities over mobiliteit met de intentie te komen tot een HOV busverbinding en spreken niet over traces en eventuele invulling van ruimtes.
Het heeft voor LEEFBAAR RIDDERKERK geen enkele zin daarover iets toe te voegen aan de mobiliteitsagenda. Per slot van rekening gaat het erom dat de intentie om te komen tot HOV busverbinding moet worden overgebracht aan de regiopartners zonder enige poespas daaromheen. Wij steunen het amendement niet.

Dank u wel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.