Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk

Lettergrootte:

HEA-h-DTL-ondedeta-4

Voorzitter,

Begin vorig jaar heeft de raad een startnotitie vastgesteld met als doel een vitale en toekomstbestendige detailhandel in Ridderkerk.

Samen gaan we met betrokken marktpartijen een toekomstvisie op de detailhandel opstellen.
De rol van de gemeente ten aanzien van deze visie is beperkt. Het zijn juist de marktpartijen, zoals vastgoedeigenaren, grootwinkelbedrijven en zelfstandige winkeliers die hier op moeten inspelen. Zij hebben daarom een centrale positie bij het uitvoeren van de visie.

Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat deze sector er één is die het hardst geraakt zijn tijdens de economische crisis. Loop maar eens een rondje langs de verschillende winkelgebieden. Maar vooral in het centrum treffen we teveel leegstaande panden aan. Het effect van deze toekomstvisie beoogt het "behouden van levensvatbare winkelcentra en het waarborgen van het voorzieningen-niveau voor de inwoners van Ridderkerk.

Met de toekomstvisie wordt de gewenste ontwikkelingsrichting van de Ridderkerkse detailhandelsstructuur aangegeven.

De rol van de gemeente ten aanzien van economie in het algemeen en detailhandel in het bijzonder is bescheiden.
Het zijn de marktpartijen die moeten ondernemen.
De gemeente biedt een faciliterende rol maar is op haar beurt weer afhankelijk van de eerder genoemde marktpartijen, de winkeliers en de vastgoedeigenaren. Het gezamenlijke doel is Goed functionerende winkelgebieden waar de inwoners goede voorzieningen kan worden geboden.

Er heeft een participatietraject plaatsgevonden met diverse partijen, want realisatie van doelen uit de visie is alleen mogelijk als er een breed draagvlak voor bestaat.

De uitvoering van de visie is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen betrokken partijen. De gemeente heeft hierin een verbindende en faciliterende rol.
Er dient vanuit de verschillende partijen dan wel een constructieve samenwerkingsstructuur te worden opgebouwd.

In september van vorig jaar is er een bijeenkomst geweest met de verschillende partijen, waarvoor ook raadsleden werden uitgenodigd. Wat daar onder meer ter sprake kwam was de veelheid van winkeliersverenigingen.
Van samenwerking was op dat moment (nog) geen sprake.
In de paneldiscussie kwam de wet Bedrijven Investerings-zone; kortweg BIZ genoemd ter sprake. De BIZ kan een goed instrument zijn om samenwerking te stimuleren.
Echter,om hiermee aan de slag te gaan moeten wel de verschillende ondernemersverenigingen het met elkaar eens worden en dan pas al dan niet het instrument BIZ gaan toepassen.

De rol van de overheid is die van een faciliterende overheid. In onze gemeente zijn regelmatig bijeenkomsten met platforms waarbij de gemeente naast de bedrijfscontact-functionaris ook nog een speciaal hiertoe benoemde ambtenaar als bruggenbouwer/ c.q. verbinder op pad stuurt. Voor ons betreft nog steeds een goede keus.

Ten aanzien van de structuren : Leefbaar Ridderkerk staat ook achter deze structuur van het kernwinkelgebied centrum en de drie wijkwinkelcentra Vlietplein, Dillenburgplein en De Werf. Juist de wijkwinkelcentra hebben juist een verbindende functie in de wijken.

Het spanningsveld wat ontstaat tussen de vaste winkeliers en de standplaatshouders dient naar onze mening zoals in de visie wordt aangegeven te worden opgelost door een actualisatie van het standplaatsenbeleid.

Voorzitter,

Een goede samenwerking tussen de marktpartijen is van essentieel belang, de kracht ligt in de concentratie en de diversiteit aan aanbod en men profiteert van elkaars nabijheid.

De rol van de gemeente is nog steeds een faciliterende, en vooral een Bindende rol.
Het zijn immers de winkeliers die moet ondernemen en die de klant naar de winkels moet trekken.

Leefbaar Ridderkerk stemt in met de toekomstvisie Detailhandel.

Ten aanzien van de ingediende motie van het CDA over een onderzoek om de samenwerking tussen de winkeliers in het centrum te verbeteren:

Deze motie vinden wij overbodig, in de visie zijn er al enkele elementen hierover opgenomen, en daarom steunen wij deze motie niet.

Dank u wel.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.