Hulp Nodig, Rapport Rekenkamer

Lettergrootte:

Input van Leefbaar Ridderkerk omtrent het Rapport van de Rekenkamer:

Voorzitter,

Vanavond behandelt de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer over Schuldhulpverlening. Een zeer actueel thema. Deze week nog hebben 2 jonge gezinnen zich bij Leefbaar Ridderkerk gemeld met het verzoek om hulp, de schuldvraag zullen we in het midden laten, in ieder geval staat het water zwaar aan de lippen. Gelukkig kunnen we ze doorverwijzen naar de juiste instantie, de gemeenteregisseur. Zoals bekent, raken steeds meer mensen door de economisch crisis in de financiële problemen. In deze tijden hebben we in onze omgeving allemaal wel voorbeelden van chrijnende situaties.


Wij hielden de ontwikkelingen met betrekking tot schuldhulpverlening al nauwlettend in de gaten. Het blijft een kwetsbare groep mensen voor wie het lastig is om aan te geven dat ze hulp kunnen gebruiken.
Niet per definitie door eigen schuld komt men in deze situatie. Onder meer het kwijt raken van baan, ziekte of wijziging in de gezinssituatie kunnen mede de oorzaak zijn om diep in de financiële put te geraken. Daar ik zo nu en dan zelf mensen help met administratieve ondersteuning bij betalingsproblemen, heb ik hier meermaals bevestiging van moeten ondervinden.
In de afgelopen tijd is de aard en omvang van de schulden aan verandering onderhevig geweest, de schuldhulpproblematiek wordt complexer. Preventie, maar ook vooral voorlichting is essentieel. En als mensen toch hulp nodig hebben, moeten we als gemeente efficiënt en liefst zo vroeg mogelijk helpen.

Conform de wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt de gemeente het traject hiervoor. Deze moet een integraal karakter hebben, zodat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van schuldenproblemen, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. In de vorige raadsperiode is al afgesproken dat er ruimhartig met de hulpvrager moet worden omgesprongen.
In de afgelopen periode heeft het College duidelijk inspanningen verricht om drempelverlagend te werken. Onze dank daarvoor. Als mooi voorbeeld willen wij toch het minima koffertje alsmede de oprichting van de schuldhulpmaatjes noemen. Echter daarmee zijn we er nog niet, blijven door ontwikkelen als het gaat om preventie.
Immers juist bij financiële problemen geldt dat voorkomen beter is dan genezen.
In het rapport van de Rekenkamer staat vermeld dat de raad niet op de hoogte zou zijn geweest van de gemeenteregisseur met betrekking tot schuld-hulpverlenen.

Voorzitter, hier allereerst een opmerking over: In: de beantwoording van de vragen welke gesteld zijn door PvdA de dato 21 mei 2012, wordt wel degelijk gesproken over een gemeenteregisseur. Dat de procedure gewijzigd is van intake door PLAN-groep naar de gemeenteregisseur is op zich niet zo schokkend.
Waar Leefbaar Ridderkerk zich wel zorgen om maakt is dat het aantal doorverwijzingen naar PLAN-groep zijn afgenomen met 60%. Wat ons in ziens niet in verhouding staat met de huidige ontwikkelingen.
Verheugd hebben wij van de portefeuillehouder in de commissievergadering vernomen dat er in september 2014 een evaluatierapport zal verschijnen van 2012 tot nu. Echter in het kader van de transparantie had een en ander overlegd kunnen worden met het rapport van de rekenkamercommissie.
Leefbaar Ridderkerk gaat er dan ook vanuit dat er met het evaluatierapport helderheid gegeven wordt over de gewijzigde toegangscriteria, met een goede en onderbouwde motivatie waarom er 60% minder toelatingen zijn. Hoeveel hulpvragers er zijn afgewezen, dan wel naar andere instanties zijn verwezen en om welke redenen.
Wij gaan ervan uit dat het college de aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt.
Leefbaar Ridderkerk verwacht dat wanneer er weer een wijziging doorgevoerd moet worden met betrekking tot de schuldhulpverlening en de werkwijze, de raad hierover direct wordt geïnformeerd.
Voorzitter wij ontvangen graag nogmaals van de portefeuillehouder in deze raadsvergadering de toezegging dat het evaluatierapport daadwerkelijk in september aan de raad wordt overlegd met de gevraagde gegevens. Leefbaar Ridderkerk heeft het indienen van een motie hieromtrent overwogen, maar een toezegging is wat ons betreft op dit moment voldoende.
Tot slot wil ik aangeven dat het houden van een maiden-speech over zo'n precair onderwerp als Schuldhulpverlening niet iets is om trots op te zijn, maar deze groep verdiend onze aandacht.

Karin Kayadoe

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.