Nieuw Logo

Lettergrootte:

Het nieuwe logo van Leefbaar Ridderkerk!

 Zie hieronder de onthullingen van ons nieuwe logo afgelopen Maandag 23-10-2017:

 

 

Gebiedsvisie PC Hooftstraat

Lettergrootte:

ridderkerk p c hooftstraatRaadsbijdrage Leefbaar Ridderkerk gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving

Voorzitter,

Vanavond wordt de raad gevraagd de gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving vast te stellen.
We stellen iets vast maar uiteindelijk beschrijft deze gebiedsvisie een perspectief voor de toekomst op basis van de kwaliteiten en de kansen welke er nu al zijn.

Als we de betekenis van het woord visie nog eens nader uitlichten dan is:
Een visie een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste vijf tot wel twintig jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: ‘wie en wat willen we over vijf jaar of zelfs tot twintig jaar zijn”.
Een gebiedsvisie is dus geen plan maar geeft richting aan kansen en mogelijkheden die zich in de loop der tijd aandienen.

Leefbaar Ridderkerk vindt het goed dat je een visie moet hebben, en of dat nu over een bedrijfsstrategie gaat, of over een gemeentelijke ruimtelijke invulling van een bepaalde woonwijk of een deel ervan. Je zult daar over na moeten denken door middel van het beschrijven van zo’n gebied. Wat is er goed en wat minder goed.
Dat dit themagericht wordt beschreven aan de hand van de genoemde 5 thema’s in het raadsvoorstel maakt helder waarop de nadruk gelegd dient te worden.
Het gebied PC Hooftstraat kenmerkt zich nu door veel verschillende functies welke onderling geen samenhang vertonen. De belangrijkste doelen welke worden genoemd zijn verdere uitbreiding en clustering van maatschappelijke voorzieningen en diensten, maar ook de oude structuren van de Westmolendijk en Molensteeg te herstellen door het terrein van Trelleborg te herschikken.
Tot slot zou de PC Hooftstraat en de daar gelegen parkeerplaats een mooiere en betere uitstraling verdienen.
Maar dat zijn doelen die gehaald kunnen worden, het is dus geen plan waarmee bijvoorbeeld op 1 januari gestart zou kunnen worden maar een richtinggevend document.
Het is goed om te lezen dat wat betreft participatie deze gebiedsvisie op interactieve wijze tot stand is gekomen.
Vanuit het Integraal Accommodatieplan is reeds de sloop van de gymzaal en de bouw van een nieuwe sporthal in deze visie meegenomen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk, zal instemmen met deze gebiedsvisie, waarbij wij toch twee onderdelen willen benadrukken en dat is:
Ten eerste :
De verkeersveiligheid bij de voorkeursvariant van de inrit voor Trelleborg,
De verkeersveiligheid van vooral fietsers dient ten alle tijd gewaarborgd te worden.

En als tweede;
De Jongerenraad maakt zich ernstig zorgen over de huidige voorzieningen voor jongeren in dit gebied.
Zij adviseren in een brief om de gebiedsvisie af te wijzen tot dat er óf een passende vervangende huisvesting voor de jongerencentra gevonden is óf dat de plannen voor woningbouw in dit gebied van tafel zijn.
Wij vragen nadrukkelijk aandacht om ook vroegtijdig met de jongerenraad in gesprek te gaan en te blijven.

Dank u wel

Bijdrage omgevingsvisie

Lettergrootte:

omgevingsvisie 300x283Voorzitter,

Voor ons ligt de omgevingsvisie voor Ridderkerk. Visie met een duidelijk beeld naar de toekomst. Waarbij ook oog is voor de historie van Ridderkerk, waar we zuinig op zijn. Leefbaar Ridderkerk heeft het behoudt van de identiteit van onze gemeente, hoog in het vaandel staan. De ambtenaren hebben hier goed werk afgeleverd, waarvoor wij hen ook willen bedanken. Graag maken wij nog enkele op- en aanmerkingen;

Leefbaar Ridderkerk realiseert zich dat deze omgevingsvisie een document voor de lange termijn is. Deze visie biedt goede handvatten voor de, in het voorjaar, nieuw te vormen raad. Iedere verandering cq aanpassing dient nog geaccordeerd te worden door de vernieuwde volksvertegenwoordiging.

In de visie is er naast het centraal stellen van de fiets, ook aandacht voor het veilig stallen hiervan. Een goede zaak. Het aanmoedigen van het gebruik van de fiets is leuk. Maar als in het zelfde tempo het gebruik hiervan ontmoedigd wordt, doordat de fietsendiefstallen op het huidig niveau blijft, schiet het zijn doel compleet voorbij.

Leefbaar Ridderkerk nog wel mist in de omgevingsvisie de toevoeging van het principe 'just in time' leveringen bij aanbestedingen. Overbodige transport bewegingen in gemeentes liggen bij, met name bouwprojecten, gemiddeld heel hoog. In het kader van de CO2 reductie zouden alleen volle vrachtwagens de wijk in moeten, welke retour het afval gescheiden meenemen een duurzame toevoeging zijn. Tevens bevordert het de verkeersveiligheid.  Kan de wethouder het hier mee eens zijn?

Lees meer: Bijdrage omgevingsvisie

Eneco Aandelen

Lettergrootte:

AandelenVoorzitter,

Ook Leefbaar Ridderkerk geeft graag haar wensen en bedenkingen aan op het voorgenomen principe collegebesluit tot het behouden van aandelen van de Eneco Groep N.V.
Laten we met helderheid vaststellen dat het om een principebesluit gaat en dat definitieve besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaat plaatsvinden.
Door de portefeuillehouder is aangegeven dat er vooral gekeken is (het tot stand komen van de het voorlopig collegebesluit) naar de duurzame rol van Eneco op dit moment in de energiemarkt. Natuurlijk is Leefbaar Ridderkerk het er mee eens dat dit bedrijf een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energie ambities uit het Energieakkoord. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat het inmiddels een commerciële organisatie is, die deze bijdrage niet louter en alleen uit ideologisch oogpunt levert.
Als we naar ‘sec’ het woord duurzaamheid kijken, betekent het ook; het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Een hulpbron is ook de financiën op orde hebben.
Leefbaar Ridderkerk heeft hoog in het vaandel staan dat er op verantwoorde wijze met financiële middelen wordt omgegaan. Ridderkerk staat er gezond voor. We hebben niet, zoals een buurgemeente, de eventuele opbrengst van de verkoop van aandelen nodig om gaten in onze begroting te dichten. Het huisboekje is goed op orde en verkoop van deze aandelen zou een structureel gat slaan in de begroting. Ons rijk rekenen met de eenmalige opbrengst van verkoop van aandelen doen we niet aan. Wel kijken we naar de lange termijn. Voor alsnog is het naar de mening van onze fractie duurzamer om de Ridderkerkse begroting op orde te houden.

Het is onze plicht om OOK voor de toekomst voor een VERANTWOORD en KRACHTIG financieel beleid zorg te dragen.

Voorzitter, Leefbaar Ridderkerk staat dan ook achter ,vanuit duurzaam financieel oogpunt, het voorgenomen principe besluit om de aandelen van Eneco te behouden.

Toekomstige relatie met de stichting Sport en Welzijn Ridderkerk

Lettergrootte:

senwlogoVoorzitter,

Het dossier “Sport en Welzijn” houdt ons de laatste maanden flink bezig,
Tot en met 2016 subsidieerde de gemeente Sport en Welzijn voor de uitvoering van producten en diensten, beheer en exploitatie van de gemeentelijke accommodaties, sport en welzijnsproducten en de coördinatie van het groot onderhoud.
Het ging allemaal goed, SenW kreeg een fors subsidiebedrag en voerde daar alle genoemde taken, naar tevredenheid van een ieder, uit.
Maar waar de gemeente toch tegenaan liep is dat er onvoldoende duidelijkheid was “waar aan en op welke wijze” de subsidie werd besteed.
Kortom er was onvoldoende zicht op de besteding van de middelen door Sport en Welzijn.
Al vanaf 2010 werd door de gemeente als ook door Sport en Welzijn de wens uitgesproken om de relatie te gaan verzakelijken en hiermee Sport en Welzijn onafhankelijk van de gemeente te positioneren.
In 2015 verscheen het rekenkamerrapport “Stichting Sport en Welzijn aangestuurd”
Uit het rapport werd duidelijk dat noodzaak tot meer en duidelijke sturing door de gemeente, een duidelijke verantwoording vanuit Sport en Welzijn en vooral meer transparantie richting de gemeenteraad.
Een hele belangrijke concrete uitwerking van deze lijn is dat er inkoopcontracten gesloten worden op basis van productvragen vanuit de gemeente in plaats van dat er subsidie wordt verstrekt op basis van het aanbod van Sport en Welzijn.
De subsidierelatie paste niet meer bij deze zakelijke relatie. SenW wilde ook buiten Ridderkerk haar producten aan bieden middels de oprichting van een holding structuur en hiermee de rollen van opdrachtgever-opdrachtnemer meer en meer duidelijk te krijgen.

Lees meer: Toekomstige relatie met de stichting Sport en Welzijn Ridderkerk
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.