Van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie

Lettergrootte:

handen 0Dank u wel Voorzitter,

Hoera, hoera, of is dit een wat te optimistische uiting van blijdschap als we van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie gaan, per slot van rekening moet er nog wel het een en ander gebeuren voor we van geslaagde Overheidsparticipatie kunnen spreken.

Onze inwoners moeten bewust worden gemaakt van de mogelijkheid om met initiatieven te komen, ook de wijkregisseur moet bekend en vindbaar zijn. Leefbaar Ridderkerk is van mening dat alleen " het heeft in de Combinatie gestaan" een vaker gehoorde kreet in deze raadzaal, daarvoor niet genoeg zal zijn, er moet breder worden ingezet om onze inwoners bewust te maken van wat overheidsparticipatie voor hen kan betekenen. Hoe gaat de wethouder hier gestalte aan geven ???

Bewust gebruikte ik het woord kan want het is niet ondenkbaar dat inwoners met een initiatief komen wat indruist tegen bestaande regelgeving en het daarom mogelijk geen doorgang zou kunnen vinden, het is van groot belang dat wanneer zo'n situatie voorkomt vanuit dit huis met de initiatiefnemer bekeken wordt wat van het initiatief gerealiseerd kan worden en/of procedures mogelijk moeten worden aangepast.

Voorzitter, dit betekent dat er een grote omslag dient te worden gemaakt binnen de organisatie van: het is niet mogelijk omdat naar wat is er mogelijk tenzij. Ook moet worden geleerd om te luisteren en het zich verplaatsen in de gedachtegang van de initiatiefnemer en de kunst van het loslaten, dit geld ook voor ons raadsleden.
Dit zijn processen waarvan we niet mogen verwachten dat deze van de ene op de andere dag zijn gerealiseerd, dit heeft tijd nodig dat realiseert Leefbaar Ridderkerk zich.
Toch willen we er de nadruk op leggen, ter voorkoming van teleurstellingen bij de indieners van initiatieven, dat degene die de initiatieven zal ontvangen en zal moeten beoordelen zich dit snel eigen maken en op redelijke termijn, want vier weken of langer wachten op beantwoording duurt gewoonweg te lang, contact met de initiatiefnemer zal onderhouden.

Duidelijkheid scheppen is van cruciaal belang.
Draagvlak creëren is een abstract begrip, wanneer is er voldoende draagvlak, waar meten we dat aan af, stellen we daar normen voor op en zo ja hoe zien de normen er dan uit, graag een reactie van de wethouder.

In de aanbevelingen voor de Raad staat te lezen dat plannen of maatregelen die uit de samenleving komen kunnen rekenen op draagvlak van de raad, dit is wat ons betreft te kort door de bocht, immers de raad heeft een contolerende taak.
Dit heb ik vanavond meerdere raadsleden horen zeggen.

Dan nog een puntje over raadsleden, de aanjaaggroep bestaat o.a. uit raadsleden – kunnen deze raadsleden wanneer zij onverhoopt na de verkiezingen geen raadslid meer zouden zijn nog wel aanblijven als deelnemer in de aanjaaggroep. graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter wat Leefbaar Ridderkerk betreft spat straks de creativiteit van de overheidsparticipatie af, zowel van de zijde van onze inwoners als van de organisatie.

Dank u wel

Sportpark Reijerpark

Lettergrootte:

sportBijdrage Leefbaar Ridderkerk op 5 Raadsvergadering 15 december 2016

Uitkomst onderzoek naar een nieuwe locatie voor KCR en een nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark.

Voorzitter,

Vanuit het Integraal Accommodatie Plan is inmiddels vastgesteld dat korfbal Club Ridderkerk verplaats zal worden naar het sportpark Reijerpark.

Deze verplaatsing zal in combinatie, met de voor KCR zo nadrukkelijk gewenste sporthal, in de directe omgeving worden gerealiseerd pal naast het nieuwe onderkomen van KCR.

Als je nieuwe bewoner/of gebruiker bent dan zal je eerst goed met de buren overweg moeten kunnen omdat je immers een aantal voorzieningen moet delen.

Dat is tijdens de commissievergadering door de inspreker welke namens alle partijen van het Reijerpark, nadrukkelijk aangehaald. Na een flink aantal gesprekken met alle partijen heeft dit geresulteerd in een breed gedragen voorkeursvariant.

Leefbaar Ridderkerk vindt het goed dat partijen met elkaar in gesprek zijn geweest en dat het niet alleen bij voetbal, handbal en korfbal blijft maar wellicht ook andere initiatieven worden ontwikkeld en te komen tot een multifunctionele accommodatie, met volop mogelijkheden.

Zoals in het eerder vastgestelde IAP is aangegeven dient de raad voor elk onderdeel tot besluitvorming te komen.

Lees meer: Sportpark Reijerpark

Een ezel stoot zich ........

Lettergrootte:

Wie is de ezelTijdens de Algemene Bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard gehouden op 31 oktober jl. is naar aanleiding van een besluitenlijst van een eerdere vergadering de vraag gesteld " Is Ridderkerk voornemens met een voorstel te komen tot het overnemen van het aandeel van Barendrecht in de gemeenschappelijke regeling?". Wethouder Dokter gaf daarop het antwoord dat de betekenis van de tekst vermeld in de besluitenlijst moest worden gezien in de context waarin deze tot stand was gekomen.
Tijdens de vergadering van 6 juli 2016 waarbij ter sprake kwam dat Ridderkerk de enige van de drie deelnemers in de GRNR op termijn zou profiteren van de verwezenlijking van het bedrijventerrein en dat daarom de andere deelnemers meende dat Ridderkerk dan ook maar een groter deel van het risico op zich zou moeten nemen heeft hij de uitspraak gedaan: als u van uw aandeel af wil? Dit is door andere vertaald als Ridderkerk komt met een voorstel om het aandeel van Barendrecht over te nemen. Hier kan echter nooit sprake van zijn zonder de Ridderkerks raad hierin te betrekken en tot een besluit te laten komen.

Lees meer: Een ezel stoot zich........

Dankzij een amendement van Leefbaar Ridderkerk

Lettergrootte:

BusRidderkerkDankzij een amendement van Leefbaar Ridderkerk, ingediend tijdens de behandeling van de nota “Armoede bestrijding in het sociale domein”, kunnen AOW gerechtigden met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm  met ingang van 1 januari 2017 bijna gratis gebruik maken van het openbaar vervoer van de RET. 

Bijna gratis want men dient zelf een persoonlijke OV-chipkaart aan te schaffen. 

Men kan met het gratis vervoer niet reizen met het Randstad Railtraject, het BOB busnet, de trein, de waterbus ( Fast Ferry ) en andere vervoersmaatschappijen dan de RET.

Een voordeeltje voor de inwoners van Rijsoord en Oostendam, zij krijgen als ze in aanmerking komen voor gratis openbaar vervoer €80.00 op de persoonlijke OV-chipkaart gestort om vanuit hun wijken te reizen naar de RET haltes in Ridderkerk. Zij kunnen dus ook naar Dordrecht reizen.

Het amendement is mede ingediend door PvdA, D66/GL, CDA en SGP.

Opvang Statushouders

Lettergrootte:

statushoudersVoorzitter,

De tijdelijke huisvesting van vergunninghouders houdt de gemoederen in onze gemeente in een tweetal wijken enorm bezig.

Vooropgesteld: Leefbaar Ridderkerk vindt dat de gemeente deze statushouders een plek in onze samenleving moeten bieden. Deze mensen zijn gevlucht uit een ander land waar het zwaar oorlog is. 

Daar kunnen en mogen we niet voor weglopen. Leefbaar houdt zich dan ook verre weg van reacties van mensen die zonder de feiten te kennen roepen dat de wijken waarin vergunninghouders worden gehuisvest straks onveilige wijken zouden zijn vanwege criminaliteit en onzedelijk gedrag.

Sinds 24 mei de dag dat het college een besluit nam over het voornemen om huisvesting voor vergunninghouders (mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning) te realiseren op de locatie Windmolen 111 en het Prunusplantsoen is er in de wijken Drievliet en West veel onrust ontstaan.

Op 31 mei en 6 juni zijn hiervoor besloten inloopbijeenkomsten geweest voor direct omwonenden  waarbij niet gekozen is voor een plenaire bijenkomst met een zaal vol met bewoners waar collegeleden en andere relevante organisaties vragen vanuit de zaal konden beantwoorden, maar juist deze vorm van inloopbijeenkomsten. 

De avond in drievliet leverde vooral vanuit de bewoners kritiek op de wijze van communicatie. Te vaak hoorden we de opmerking dat men verkeerde of zelfs onjuiste informatie kreeg van de informatieverstrekkers. 

De avond in het Farelcollege verliep dan ook een stuk rustiger, hoewel ook hier veel bewaking en politie op de been was. Eén van de bewoners die onze fractie een bezoek bracht, schetste de situatie dat ze het “schrikbarend vond” hoeveel beveiliging er op de been was. “Alsof wij als oudere inwoners van het Prunusplantsoen iets van plan waren”.

Helaas moesten we gezien de ervaringen elders hier toe de noodzakelijke maatregelen nemen, want  als er alléén maar één wijkagent aanwezig zou zijn, en het zou echt tot een escalatie komen, dan wordt er ook naar de gemeente gewezen, vandaar het “op zeker” gaan.

Dan iets over het proces:

De gemeenteraad nam op 10 september 2015 een motie aan over het huisvesten van Vergunninghouders. Daarin werd het college gevraagd om samen met woonvisie, vluchtelingenwerk en ander relevante organisaties te VERKENNEN welke concrete bijdragen de gemeente zou kunnen leveren in het opvangen van vluchtelingen met een verblijfsstatus,

Lees meer: Opvang Statushouders
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.