Afvalcontainer van de toekomst

Lettergrootte:

martenjarig Voorafgaand aan het gesprek tussen een vertegenwoordiging van Leefbaar Ridderkerk en wethouder Marten Japenga werd de wethouder op zijn verjaardag verrast met een toepasselijk cadeau van Leefbaar Ridderkerk: de afvalcontainer van de toekomst gevuld met in biozakjes verpakte paasartikelen. Aanleiding voor het gesprek was het raadsvoorstel Afvalbeleid 2017-2020 " Sorteren, geef uw afval toekomst" waarvan tijdens de raadsvergadering van 27 maart jl.,op aanraden van meerdere partijen, werd besloten het niet in behandeling te nemen.
Leefbaar Ridderkerk was één van die partijen die van mening waren dat het raadsvoorstel teveel onduidelijkheden en aannames bevatte. Tijdens het langdurig gesprek met wethouder Marten Japenga en Hans van der Brule, directeur BAR organisatie, heeft Leefbaar Ridderkerk de door haar vermeende tekortkomingen verwoord en aanvullingen op het raadsvoorstel naar voren gebracht.
Het gesprek is door alle deelnemers als zeer waardevol ervaren.

 

Voortijdige schoolverlaters

Lettergrootte:

RMC

Voortijdige schoolverlaters,

Dinsdagavond 21 februari zijn 2 raadsleden namens fractie Leefbaar Ridderkerk op bezoek geweest in het gemeentehuis van Capelle a/d IJssel. Daar werd een presentatie gegeven door RMC Rijnmond Zuid-Oost, het meldpunt voortijdig schoolverlaten voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland en Capelle a/d IJssel.

Wethouder onderwijs Josien van Cappelle van de Gemeente Capelle aan den IJssel opende de bijeenkomst over voortijdig schoolverlaten en de succesvolle aanpak van de regio Rijnmond ZO. RMC coördinator mw. S.Mizrak legde uit wat de taakstelling is van RMC en wat zij zoal doen met de VsVgelden.Liesbeth de Boeroprichtster vanDe Jonge krijgers legde uit wat zij zoal in praktijk doen en meemaken en ook Stichting “Young up, ontwikkelen door doen”gaf een presentatie deze werd gegeven door Dwight Krolis.

Hier vind u meer informatie over De jonge krijgers, https://jongekrijger.nl/
En over stichting Young Up, ontwikkelen door doen, https://www.young-up.nl/

Lees meer: Voortijdige schoolverlaters

Houtstook Commissie Wonen

Lettergrootte:

houtBijdrage mbt verzoek agendering Houtstook commissie Wonen, helaas is er geen meerderheid gehaald om agendering uit te voeren. De stemverhouding was 4 partijen voor en 4 partijen tegen:
Voor u ligt het verzoek van Leefbaar Ridderkerk en PvdA-Ridderkerk om vanavond te overleggen om het onderwerp Houtstookoverlast te agenderen.
Het gaat om een Proceduregespreksnotitie, de gebruikelijke weg om iets op de agenda van de commissie te plaatsen. Om te komen tot een brede discussie over houtstook en gezondheidsaspecten binnen onze gemeente. Wat de lokale mogelijkheden zijn om hier invloed op uit te kunnen oefenen.
De gezondheid van ALLE Ridderkerkers, alsmede het genot om in Ridderkerk te wonen ligt ons na aan t hart.
Het doel ( wat ons betreft) van behandeling in een Commissie is dus niet alleen om informatie te verkrijgen. Maar ook met name de discussie op gang te brengen over dit onderwerp. Daarbij gebruik makend van de kennis van deskundigen, die bij de discussie betrokken zouden kunnen worden.

We zijn ons ervan bewust dat ook de VNG met het onderwerp bezig is, er ook ontwikkelingen te verwachten zijn met de nieuwe omgevingswet, die in moet gaan in 2019. Om “slechts” daar op te wachten zou niet moeten mogen wat ons betreft. Op je lauweren rusten als lokale bestuurder tot er elders maatregelen worden genomen, daar zijn wij geen voorstander van.
Om de maatschappelijke discussie op gang te brengen stellen wij voor om het onderwerp te agenderen. Hierbij externe deskundigen uit te nodigen. Niet alleen om geïnformeerd worden over de gevolgen voor de gezondheid, maar ook het belichten van de technische kant. Het handhaven, met name effectief handhaven. Als externe deskundigen stellen wij voor een afvaardiging van het Longfonds te vragen en een afvaardiging van de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. De heer van Nes van CU, heeft als suggestie meegegeven om DCMR toe te voegen en de heer D. Heederik van het IRAS (wetenschappelijk deskundige op dit gebied). En deze afvaardiging ook daadwerkelijk mee te laten doen in de discussie.
Doel bespreking / beraad
1. Met de commissieleden van gedachten te wisselen over agendering van het onderwerp houtstookoverlast in de commissie Samen wonen.
2. Met de commissieleden afspraken te maken over wijze van behandeling en uit te nodigen.

Omgevingswet

Lettergrootte:

unnamedGisteravond hebben een aantal raadsleden uit onze fractie Leefbaar Ridderkerk de vervolgbijeenkomst Omgevingswet voor BAR-raadsleden bijgewoond.
De omgevingswet moet in 2019 geïmplementeerd zijn, ook in de BAR gemeenten.
Vorig jaar in Albrandswaard zijn wij al bijgepraat over het programma en hoe wij BAR gemeenten dit willen aanpakken.

Wethouder Peter Luijendijk opende gisteravond de vervolgbijeenkomst.
De avond werd gestart met een casus uit de praktijk de Pilot bedrijventerrein Donkersloot in Ridderkerk.
Daarover zijn een aantal vraagstukken gesteld wat in het licht van de Omgevingswet anders kan of moet worden aangevlogen dan in de huidige situatie.
Daarna werd er ingezoomd op de drie belangrijkste instrumenten (visie, plan en programma) onder de Omgevingswet.
De aanwezigen raadsleden zijn weer bijgepraat over de huidige stand van zaken en over de stappen die tot nu toe zijn gezet.
Het vervolg van deze avond zal 13 september in Barendrecht plaatsvinden.

Dank aan de projectgroep Omgevingswet voor deze informatie zodat wij raadsleden weer wat beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen die er zijn rond de aankomende omgevingswet.

Op weg naar 2017

Lettergrootte:

LR13jan14 02Het einde van een jaar nadert, de Kerstgedachte heeft zijn werk weer gedaan maar je kan je afvragen voor hoelang. Tijd om achterom te kijken, het is een jaar geweest waar je niet vrolijk van wordt. Wereldwijd zijn er nog steeds groeperingen die menen over het leven van andere te mogen beschikken zoals recent bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. In andere delen van de wereld vecht men de strijd uit over de ruggen van onschuldige burgers met een grote vluchtelingen stroom tot gevolg, met Aleppo als dieptepunt. Al deze vluchtelingen hebben recht op een leven in vrijheid zoals wij het in Nederland gewend zijn daar kunnen we met zijn allen voor zorgen door te delen. Wereldwijd ook neemt men het niet zo nauw met de waarheid bijvoorbeeld met de cijfers van de uitstoot van auto’s, het Volkswagen schandaal lag nog vers in het geheugen en Dieselgate diende zich al aan.

Gezondheid wordt zo ondergeschikt gemaakt, groei van de economie lijkt heilig te zijn, men heeft weg gekeken in plaats van maatregelen te nemen en vergeet dat welvaart niet automatisch welzijn betekent.

Lees meer: Op weg naar 2017
Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.