Buiten de raad gesproken: Hoezo verandering ?

Lettergrootte:

LR13jan14 01Je hoort altijd dat je oud begint te worden op het moment dat je terugkijkt naar veranderingen, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat ook jongeren wel eens merken dat er een hoop veranderd is in de loop der jaren in hun leven. En dat de snelheid waarmee dingen veranderen best hoog ligt. Nu ben ik het eens met de mensen die zeggen dat niet elke verandering een vooruitgang is. Dat er een hoop negatieve effecten kleven aan bepaalde ontwikkelingen zal ik ook niet ontkennen. Maar, zijn we er nu in al die jaren nou echt op achteruit gegaan ? Dat vraag ik me af.

Ik herinner me nog dat ik op de 2E CNS Lagere School zat in Slikkerveer. Na de middag keken we vaak bij de Groot en van Vliet naar het ter water laten van schepen.. Dat zie je nauwelijks meer. Vrijwel alle scheepwerven zijn langs de rivier verdwenen, maar daar is weer andere industrie voor in de plaats gekomen. Er is zelfs ruimte vrij gemaakt voor woningbouw en recreatie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons centrum. Ook daar is veel gebeurd. Oude gebouwen zijn afgebroken en veel winkels hebben een andere locatie gekregen. We hebben ook lang gemopperd dat het mooie oude gemeentehuis werd afgebroken, maar we hebben er nu ook een mooi en modern gemeentehuis voor terug gekregen, voor iedereen.

Veranderingen gaan snel en zonder dat we het ons vaak realiseren, zijn we al weer gewend geraakt aan nieuwe ontwikkelingen. Had u van te voren gedacht dat u nu overal bereikbaar zou kunnen zijn door een klein apparaatje in de palm van uw hand? Heeft u geen mobieltje? Dan bent u één van de uitzonderingen, want bijna iedereen - jong en oud - is tegenwoordig altijd en overal bereikbaar.

Ook op het gebied van klimaat en milieu verandert er veel. Ook binnen onze gemeente gaat er veel veranderen. Er komen meer zonnepanelen op de daken en windmolens in Nieuw Reijerwaard. Dit is allemaal goed voor het milieu, en goed voor het milieu willen we allemaal, maar ‘niet bij ons in de buurt hoor, want....’ Het ene bezwaar na het andere komt voorbij. Ook nu we een nieuw afvalbeleidsplan hebben, ziet men bij voorbaat al alleen maar problemen. En ook het Integraal Accommodatie Plan valt niet in goede aarde... “Waarom is dat nodig?”. Moet dat allemaal wel ?

Ik hoop van harte dat we nu eens een jaar in gaan waar we met gezond verstand en een positieve blik veranderingen tegemoet gaan. Gezonde kritiek is normaal en een goede basis voor nieuwe ontwikkelingen. Negativisme dat nergens op gebaseerd is, werkt contraproductief. Veranderingen houden we niet tegen. Laten we de uitdaging aangaan en het eens proberen. Het zou de wereld een stuk zonniger en positiever maken.

Marcel Huizer
Burgerlid Leefbaar Ridderkerk

Jaarstukken 2016

Lettergrootte:

rekeningDank u wel voorzitter,

Het financieel huishoudboek van de Gemeente ligt weer voor ons; de jaarstukken 2016. Het is prettig te constateren dat er wederom weer goed op de gelden van alle Ridderkerkers is gepast.

Afsluiten met een positief saldo, geeft aan dat we er als Ridderkerk gezond voor blijven staan. Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat er budgettaire wijzigingen in de tussenrapportage van 2017 worden doorgevoerd als gevolg van doorschuiven vanuit 2016.

Dus van rijk-rekenen is over 2016 kan helaas geen sprake zijn. Sterker nog als we kijken naar de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente blijven we op het zelfde reserve niveau zitten. Gezien de ontwikkelingen die nog komen en/of nu niet te overzien zijn, is dit wat Leefbaar Ridderkerk verstandig.

Wel vindt Leefbaar Ridderkerk het jammer dat het voordeel jaarrekening 2016, mede is ontstaan door het lager aantal mensen wat gebruikt maakt van de mantelzorgpluim. Juist de vrijwillige zorg voor een naaste mag wat ons betreft beloont worden met de pluim. We verzoeken dan ook het college dit maximaal te communiceren om zoveel mogelijk mensen die hier recht op hebben te bereiken.

Leefbaar Ridderkerk stemt in met het reeds geformuleerde raadsbesluit met betrekking tot de jaarstukken van 2016 en de tussenrapportage van 2017.

Waarbij Leefbaar Ridderkerk verwacht dat we, gezien de opmerking welke de accountant heeft gemaakt met betrekking tot de inkooprelatie met Sport en Welzijn, van elke stap die de wethouder zet op de hoogte gehouden gaan worden.

Dank u wel

Karin Kayadoe

Bereikbaarheid sportpark Reijerpark voor fietsers en voetgangers.

Lettergrootte:

 

 

logoRaadsvergadering 4 juli 2017 agendapunt 5

 

Voorzitter,

 

Bij motie van december 2016 heeft de raad het college verzocht te onderzoeken welke fysieke mogelijkheden er zijn om tot een verbetering van de fietsroutes van en naar het sportpark Reijerpark te komen. Hierbij ook rekening houdend met de komende ontwikkelingen op het Reijerpark, de nieuwe sporthal en de realisatie van de nieuwe veldsport accommodatie voor KCR.

 

Wat leefbaar toch wel verbaasd is dat na de aanpassing van de rotonde en de herstructurering van de populierenlaan enkele jaren terug, nu al is gebleken dat er fysieke aanpassingen dienen te worden gedaan aan de genoemde rotonde en dat uiteraard alles voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

 

Was daar destijds niet aan gedacht of hebben de verkeersdeskundigen iets over het hoofd gezien ?

 

In de commissie is hier ook uitvoerig over gesproken. Vooral het fietsgedrag van de scholieren laat nog wel eens te wensen over.

 

Ziet u het straatbeeld voor u:  een groepje jongeren, al fietsend, en dollend met elkaar over de rotonde, op weg naar school, of individueel met in de rechterhand een smart-phone en een paar oortjes in. Helemaal in een andere wereld die social media heet !

 

De on-oplettendheid in het verkeer viert hier hoogtij.

 

Dus gaan we maar de rotonde aanpassen ! In eerste instantie was onze reactie zet er maar een paar weken handhavers neer om de fietsers op hun fiets gedrag te wijzen. Maar dat kan je niet 200 dagen per jaar doen. We moeten de verantwoordelijk bij de weggebruikers neerleggen.

 

Maar we weten ook dat deze rotonde omschreven staan als een absoluut onveilige.

 

Leefbaar Ridderkerk staat ook voor veilig op en naar de schoolroutes.

 

Daarom stemt Leefbaar Ridderkerk in met het voorliggende voorstel, waarbij wij wel benieuwd zijn naar het effect van deze maatregel.

 

 

Dank u

 

 

 

Kadernota 2018

Lettergrootte:

geldVoorzitter,

Vorig jaar begon ik onze bijdrage met de grote zorgen de we allen hadden over

de tijdelijke huisvesting van statushouders in twee wijken van onze gemeente.

Het waren roerige weken zo ongeveer nu ruim een jaar geleden.

Angstbeelden regeerden en de emoties (verwijzend naar de Beverwaard als voorbeeld) liepen hoog op. Maar zie....

Enkele maanden geleden werden we geïnformeerd dat de gemeente de verdere ontwikkeling stop zette. Een hele opluchting voor de omwonenden van de betreffende wijken.

De voor ons liggende kadernota geeft een positief beeld van onze financiële huishouding, ondanks dat we een incidenteel tekort vanuit de reserve moeten aanspreken.

Was het vorig jaar ook al dat we ruim voldoende boven de vastgestelde ondergrens van € 20 miljoen, uitkwamen, nu sprak de accountant dat de gemeente Ridderkerk er in deze regio, wederom financieel uitstekend voor staat.

Het is goed dat het college aandacht besteed aan realistische planningen van investeringen zodat een evenwichtige spreiding van projecten over de begroting en meerjarenramingen ontstaat.

Het ligt voor de hand dat deze kadernota niet bol staat met nieuwe beleidsinitiatieven, maar vooral doorontwikkelen en aanscherpen van bestaand beleid.

Op gebied van economie staat bedrijventerrein Cornelisland ook fors in de belangstelling, en is vol in beweging. Voor Nieuw Reijerwaard zou het wat Leefbaar betreft ook nu wel eens in de uitvoeringsfase mogen komen.

Extra inzet op de lokale economie begint zijn vruchten af te werpen. De in voorgaande jaren minder goede relaties met de plaatselijke ondernemers is door allerlei initiatieven sterk verbeterd.

Voor wat betreft de uitwerking van het IAP wordt de eerste stap de bouw van de nieuwe sporthal Reijerpark voor het 4e kwartaal van dit jaar, maar ook de huisvesting van de verschillende welkzijnsvoorzieningen in Bolnes, de plannen driehoek Het Zand en het PC hoofdpark gaan hopelijk nog deze raadsperiode vorm worden gegeven.

Heel schoon en Veilig

Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken.

Vooral schoon met in ons achterhoofd het nieuwe afvalbeleidsplan, wij blijven er op hameren dat hier goed op gehandhaafd dient te worden. Rotterdamse taferelen willen wij hier dus absoluut niet.

En wat betreft veiligheid, hangjongeren vooral de overlast gevende pak ze aub aan !

Zorg en Welzijn:

Op terrein van jeugdzorg en werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen zijn flinke stappen gezet, maar het kan nog wel een “onsje meer” wat leefbaar Ridderkerk betreft.

Daarom dient Leefbaar Ridderkerk samen met de SGP een motie in om d.m.v. de inzet van een wijkteammedewerker per school een pilot te starten waarbij elke school een dagdeel per week een wijkteammedewerker ter beschikking krijgt.

Leefbaar Ridderkerk zal instemmen met deze Kadernota 2018

dank u wel.

Buiten de raad gesproken: Achter de rug

Lettergrootte:

LR13jan14 10Achter de rug

Na een jaar hard zwoegen staat de zomer voor de deur. Afgelopen tijd was het genieten van het mooie weer, hoewel voor sommigen het vooral zwoegen was. Examens stonden voor de deur en er was geen ontkomen aan. Al komt er uiteindelijk een eind aan. Halverwege Juni kwam voor de meeste het verlossende telefoontje met de boodschap: Geslaagd!
Namens Leefbaar Ridderkerk: Alle geslaagden, gefeliciteerd! Alle anderen willen we graag een hart onder de riem steken, want jullie komen er wel. Is het niet dit jaar, dan volgend jaar.

Voor iedereen geldt wel hetzelfde: Ook dat is weer achter de rug en op naar de toekomst. Vooruit kijken dus. Op naar de volgende studie of opleiding om zo te werken aan de toekomst.

Vooruit kijken geldt ook voor de gemeenteraad. Het zomerreces staat voor de deur. De rekening van 2016 is door de accountant gecontroleerd. Nu gaan we weer op weg naar de begroting voor 2018 in November.
Belangrijke beslissingen zijn gemaakt. U heeft ongetwijfeld gelezen dat er op het gebied van het afvalbeleid veel gaat veranderen. Het DIFTAR-systeem wordt ingevoerd. De nieuwe manier van afval verzamelen moet ervoor gaan zorgen dat Ridderkerk voldoet of gaat voldoen aan de afvalnormen die in de toekomst zullen gelden. De nieuwe manier zal voor velen een behoorlijke verandering zijn. Leefbaar wil dan ook graag de vinger goed aan de pols houden en hoort graag wanneer u ergens tegen aan loopt bij de nieuwe werkwijze straks. Voor meer informatie vraag ik u de Blauwkai in de gaten te houden.

Focus op de toekomst is ook belangrijk binnen onze partij zelf. De verkiezingen van 2018 staan voor de deur. In Maart 2018 wordt door u een nieuwe Gemeenteraad gekozen. Nieuwe leden met kwaliteiten en ambities staan klaar om ons team te versterken. Deze versterking is van groot belang om uw en dus ook onze standpunten te kunnen blijven verdedigen binnen de raad, want ook in de periode 2018-2022 staan we weer voor u klaar.

Volgend jaar kunnen we natuurlijk weer zeggen: Dat is achter de rug !
Laten we daar dan nu nog aan toevoegen: Borst vooruit en vooruit kijken.

Namens Leefbaar Ridderkerk wens ik u een hele prettige vakantie !

Wouter van den Berg
Burgerraadslid Leerbaar

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.