Bijdrage omgevingsvisie

Lettergrootte:

omgevingsvisie 300x283Voorzitter,

Voor ons ligt de omgevingsvisie voor Ridderkerk. Visie met een duidelijk beeld naar de toekomst. Waarbij ook oog is voor de historie van Ridderkerk, waar we zuinig op zijn. Leefbaar Ridderkerk heeft het behoudt van de identiteit van onze gemeente, hoog in het vaandel staan. De ambtenaren hebben hier goed werk afgeleverd, waarvoor wij hen ook willen bedanken. Graag maken wij nog enkele op- en aanmerkingen;

Leefbaar Ridderkerk realiseert zich dat deze omgevingsvisie een document voor de lange termijn is. Deze visie biedt goede handvatten voor de, in het voorjaar, nieuw te vormen raad. Iedere verandering cq aanpassing dient nog geaccordeerd te worden door de vernieuwde volksvertegenwoordiging.

In de visie is er naast het centraal stellen van de fiets, ook aandacht voor het veilig stallen hiervan. Een goede zaak. Het aanmoedigen van het gebruik van de fiets is leuk. Maar als in het zelfde tempo het gebruik hiervan ontmoedigd wordt, doordat de fietsendiefstallen op het huidig niveau blijft, schiet het zijn doel compleet voorbij.

Leefbaar Ridderkerk nog wel mist in de omgevingsvisie de toevoeging van het principe 'just in time' leveringen bij aanbestedingen. Overbodige transport bewegingen in gemeentes liggen bij, met name bouwprojecten, gemiddeld heel hoog. In het kader van de CO2 reductie zouden alleen volle vrachtwagens de wijk in moeten, welke retour het afval gescheiden meenemen een duurzame toevoeging zijn. Tevens bevordert het de verkeersveiligheid.  Kan de wethouder het hier mee eens zijn?

In de visie wordt ingezet op een beweeg vriendelijke openbare ruimte. Wanneer dit aan de orde gaat komen, gaat Leefbaar Ridderkerk er vanuit dat de informatie/wensen bij de inwoners opgehaald gaat worden. Hier liggen kansen om maximaal te participeren voor een ieder. Slechts dan zal  optimaal gebruik gemaakt gaan worden van de diverse ontmoetingsplekken.

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar maatregelen centrumring en dorpsring is wat ons betreft geen overbodige luxe. De nu geopperde wijzigingen met betrekking tot het centrum, lijkt niet de meest optimale. Het is begrijpelijk dat, met name de winkeliers, zich hieromtrent zorgen maken. Het winkelcentrum en het historisch centrum is het hart van Ridderkerk en hier moet dan ook zorgvuldig mee worden omgegaan.

Aanvullend wordt ook vermeld; bepalen van een ontwikkelingstrategie met betrekking tot gevels winkelcentrum. Daar dit panden zijn van vastgoedeigenaren, zal dit in nauw overleg met hen moeten. Waarbij Leefbaar Ridderkerk verwacht dat naast deze eigenaren ook de huurders van de winkelunits nauw betrokken worden. Dat er wat moet gebeuren om van het winkelcentrum weer een kloppend hart te maken, zal een ieder duidelijk zijn. Waarbij de suggestie van de winkeliers om bij de wegbewijzering het woord 'winkelcentrum' toe te voegen een goede is.

Over het versterken groen-blauw netwerk, door onderzoek naar verbindingen van groene gebieden voor fietsers en wandelaars. Hier moet ook oog zijn voor met name het veilig stallen van fietsen en het parkeren van auto's. Vooral de Crezeepolder levert met hoogtij dagen onveilige situaties op. Tevens zetten wij een vraagteken bij de opmerking dat bij het beter benutten van groengebieden er intensiever onderhoud zal moeten worden gepleegd. Soms moet je juist de natuur zijn gang laten gaan, om dieren en planten op hun wijze, zich te laten settelen.

De particulier woningvoorraad; Kansen onderzoeken om samen met Woonvisie herstructurering en verduurzaming op te pakken. Wat ons betreft zou Woonvisie een actieve rol hierin moeten spelen. Waarbij gedacht wordt aan BULK inkoop door partijen, welke reeds voor woonvisie actief zijn. Als voorbeeld; de renovatie aan de Geerlaan, de inkoop van beglazing bundelen met een nabij gelegen complex van VVE. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor de vereniging om beglazing te vervangen, omdat de prijs scherper wordt, dan wanneer er een kleinere partij wordt ingekocht. Ook het aan de hand meenemen van eigenaren van VVE naar verduurzaamde complexen van woonvisie geeft meer bewustwording.

Tot slot voorzitter, wil Leefbaar Ridderkerk nog extra benoemen dat wij blij zijn dat het huidig college zich inspant om de ruimtelijke reservering voor een tramtracé te laten verwijderen. Dat er ook bij dit document geen rekening is gehouden met een ruimtelijke claim. Wij blijven erbij dat een tram geen toegevoegde waarde is voor Ridderkerk.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.